Sök

Påven möter nunnor Påven möter nunnor 

Heliga Stolen ska godkänna alla nya institut för det gudsvigda livet

Med ett Motu proprio - "Authenticum charismatis" - har påven Franciskus modifierat normen i den kanoniska rätten, till bindande från att tidigare ha varit rådgivande, om att det ska vara den Heliga Stolen som ger det slutgiltiga godkännandet av nya institut och kommuniteter för det gudsvigda livet på stiftsnivå.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Varje karisma, även om den blomstrar upp i ett specifikt territoriellt sammanhang, har i sin natur en karaktär av universalitet. I brevet till gudsvigda 201 underströk påven Franciskus detta, att varje gudsvigd verklighet är ”en gåva till kyrkan, och inte en isolerad eller marginell realitet - den tillhör intimt kyrkans kärna som ett avgörande inslag i dess uppdrag”. Det är i detta perspektiv som påven Franciskus har beslutat att ändra normen i den kanoniska lagen i n. 579, med det apostoliska brevet i form av Motu proprio Authenticum charismatis som publicerades på onsdagen.

Den nya punkt 579

Det som nu gäller är att, samtidigt som man fortsätter att ge den enskilda stiftbiskopen huvudansvaret i "upprättandet av institut för gudsvigda genom ett formellt dekret" på sina territorier, kräver den nya normen att detta sker "under förutsättning att den Heliga Stolen skriftligen har godkänt det religiösa institutet", medan samma punkt 579 i den kanoniska lagen tidigare löd "förutsatt att den Heliga Stolen har konsulterats".

Undvika oförsiktiga godkännanden

"Ett tydligt tecken på en karismas äkthet - konstaterar påven i Motu proprio’t - är dess kyrklighet, dess förmåga att harmoniskt integreras i Guds heliga folks liv för allas bästa" och "urskiljningen av karismernas kyrklighet och tillförlitlighet ligger hos de lokala kyrkornas pastorer”. Samtidigt, understryker påven - med hänvisning till det Vatikankonciliets dekret Perfectae caritatis - är det nödvändigt att undvika att "värdelösa institutioner grundas eller institut som saknar tillräcklig kraft".

Urskiljning och bedömning

Därför, fortsätter påven Franciskus, är det nödvändigt att den "Heliga Stolen hjälper biskoparna i urskiljningsprocessen som leder till det kyrkliga godkännandet av ett nytt institut eller en ny kommunitet inom stiftet och han påminner om att den apostoliska uppmaningen Vita consecrata bekräftar att vitaliteten hos nya institut och kommuniteter "måste granskas av kyrkans auktoritet, som är ansvariga för granskningen av både äktheten och för att undvika att överdrivet många liknande institutioner föds, med risken för en skadlig fragmentering i alltför små grupper”. De nya instituten för det gudsvigda livet och de nya kommuniteterna med apostoliskt liv, avslutar han, "måste erkännas officiellt av den Heliga Stolen, som ensam har i uppdrag att ge den slutgiltiga domen".

04 november 2020, 15:39