Sök

Äldre män Äldre män  

Heliga Stolen: skydda de äldres rättigheter, även i pandemitider

Mänskliga rättigheter har ingen åldersgräns och därför måste äldre människors hälsa skyddas på samma sätt som de andras, särskilt i tiderna av Covid-19-pandemin. Det sa Heliga Stolens ständiga observatör vid FN msgr. Ivan Jurkovič, under det 45:e mötet vid Människorättsrådet i Geneve i måndags.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Vid Människorättsrådets 45:e möte betonade msgr. Jurkovič behovet av fullständig statistik om de äldres verklighet: statistiken är ofullständig och generisk och tenderar att "representera dem som en homogen grupp, medan verkligheten är väldigt annorlunda".

"Ett sådant begränsat perspektiv" tillåter inte "en korrekt bedömning av deras behov" eller "en adekvat uppskattning" av det värdefulla bidrag de erbjuder samhället. Därför uppmanade ärkebiskopen till "högkvalitativa, snabba och tillförlitliga" uppgifter, så att "luckorna i skyddet av de äldres mänskliga rättigheter" identifieras och uppfylls. Uppgifterna är av "vital betydelse", upprepade observatören, eftersom de, som pandemin har visat, representerar "ett oumbärligt redskap för att övervaka hälsotillståndet".

Covid-19 och de äldre

Prelatens tankar gick sedan till den sorgliga framfart som Covid-19 har haft i äldreboenden och vårdhem, runt om i världen. "Med hänsyn till denna fruktansvärda situation är det nödvändigt att rapportera exakt antal smittade och sjuka i äldrevården för att förbättra övervakningen inom dessa centra".

Vad gäller tillgång till medicinsk vård sa Heliga Stolens representant att han var orolig för att "beslut om fördelning av medicinska resurser, inklusive respiratorer, kan eller redan har fattats uteslutande på grundval av patienternas ålder". Av denna anledning "är det av yttersta vikt" att hälsoprotokoll styrs "av djupgående kliniska bedömningar" och av "ett tydligt åtagande" att skydda varje människas rättigheter och värdighet.

Tillförlitliga uppgifter

Under de senaste månaderna, avslutade msgr Jurkovič, "har en hel generation äldre" betalat ett högt pris i konsekvenserna av pandemin, trots att denna generation utgör "den mest värdefulla resursen" i den mänskliga familjen, "när det gäller historia, erfarenhet och ovärderlig lärdom".

”De äldre, folkets rötter och minne, måste skyddas; deras rättigheter och värdighet måste skyddas ”. Men för att uppnå "ett sådant ädelt och nödvändigt mål", avslutade han, "behövs fullständiga och tillförlitliga uppgifter" för att eliminera de hinder som finns och utvärdera "effektiviteten av de åtgärder som redan tagits".

23 september 2020, 08:07