Sök

Laptop Laptop 

Heliga Stolen om yttrandefrihet: medierna bör vara medvetna om sitt ansvar

Flera synpunkter, offentliga debatter, kontroll och insyn i informationen, även på sociala medier. Heliga Stolens delegation belyser yttrandefriheten sammanflätad med religionsfrihet och respekt för kommuniteter.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Mediaskydd och ansvar: med dessa två punkter öppnade Heliga Stolens delegation sitt tal till OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, vid det andra mötet om den Mänskliga dimensionen 2020 som tog upp yttrandefrihet, media och information.

"För att främja sanning, frihet, rättvisa och solidaritet i samhället måste medierna - i alla dess former - skyddas och den frihet som det internationella samfundet har erkänt måste garanteras. Samtidigt måste man medvetandegöra media om att yttrandefriheten, liksom alla mänskliga rättigheter, kräver ansvar som inte kan ignoreras.”

Media och etik

Heliga Stolen bekräftade medias etiska grund, med fokus på "person och samhälle" i syftet att använda kommunikationsmedel för en integrerad mänsklig utveckling, eftersom "media inte gör något på egen hand; det är ett verktyg, ett redskap som används beroende på hur människor väljer att använda det.

Yttrandefrihet och religion

Det är inte acceptabelt, understryker Heliga Stolen, att gömma sig bakom yttrandefriheten för att motivera diskriminering, fientlighet eller våld mot en religion eller dess medlemmar. Yttrandefriheten måste innehålla respekt och utrymme för åsikter, även om de är annorlunda, utan att utesluta kritiska debatter eller allvarliga diskussioner om religion.

Heliga Stolen kallar därför medierna till ansvaret för att ge "rättvisa och korrekta" rapporter om religiösa frågor, vilket tillåter medlemmar i trosgemenskapen att uttrycka sina åsikter.

Religiösa samfunds deltagande i det offentliga livet

Den påvliga delegationen uttryckte även hoppet om att massmedia ska vara inkluderande och uppmuntra utbytet av idéer och berikande och breda synpunkter, och att institutionerna involverar företrädare för religiösa gemenskaper i den offentliga debatten, så att de kan uttrycka sin syn på grundval  av de moraliska övertygelserna som deras tro ger dem, och därmed ge sitt bidrag till samhällslivet.

En särskild uppmärksamhet, lägger Heliga Stolen på användningen av Internet, och särskilt på sociala medier, som kan bli skadliga redskap för spridning av hat. För att undvika detta bör Internet-leverantörer och sociala nätverkstjänster, enligt Heliga Stolen, uppmuntras att följa tydliga, öppna och icke-diskriminerande standarder, som förhindrar allt slags beteende präglat av intolerans.

Den digitala klyftan och dess negativa effekter

Sammanfattningsvis gav delegationen en reflektion över vad som hände under pandemin, där ojämlikheter i tillgången till information bidrog till utökad sårbarhet och större risk för lidande särskilt i fattiga samhällen och situationer av social utsatthet. Den digitala klyftan mellan rika och fattiga - säger Heliga Stolen - kan kosta liv, särskilt när avgörande information inte når ut.

Utan tillgång till ansvarsfull, transparent och adekvat information skapas ännu större ojämlikheter i ett redan omfattande lidande. Därav det sista överklagandet är att göra allt för att garantera tillgång till full och effektiv information för alla.

23 juni 2020, 15:50