Sök

Kardinal Peter Turkson Kardinal Peter Turkson 

Kardinal Turkson: Stärk solidariteten i coronavirustider

I ett meddelande med tanke epidemin Covid-19 manar prefekten för den Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling enskilda personer och stater att intensifiera solidariteten..

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Kardinal Peter K. A. Turkson, prefekt för den Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling, har med tanke på epidemin Covid-19 sänt ett budskap som riktas till ordföranden för biskopskonferenserna, biskopar som ansvarar för pastoral hälsovård, dem som arbetar med social hälsa och pastoralvård, civila myndigheter, sjuka och deras familjer samt volontärer och personer av god vilja.

Förnya kyrkans engagemang

Han skriver att avdelningen för integrerad mänsklighet sällar sig till påven Franciskus för att i denna tid av Corvid-19 med all energi förnya kyrkans engagemang för pastoralvården för offren och deras familjer samt för hälso- och sjukvårdspersonalen. Han uppmuntrar katolska och andra vårdsorganisationer världen över att samverka för att hjälpa enskilda personer och folk och att engagera sig i att finna en lösning på denna nya epidemi enligt Världshälsoorganisationens och nationella och lokala politiska myndigheters indikationer.

Detta är tiden för att främja den internationella solidariteten

Påven och flera andra statsledare har visat solidaritet för de mest drabbade länderna genom att skänka medicinska produkter och ekonomisk hjälp, påminner kardinal Turkson. Han hoppas att denna tid kan stärka solidariteten och närheten mellan stater och vänskapen mellan personer: ”Detta är tiden för att främja den internationella solidariteten att dela med sig av verktyg och tillgångar”.

En enda mänsklig familj

Han påminner om att denna epidemi, liksom alla nödsituationer, markerar allvarlig ojämlikhet i gällande socioekonomiska system och att den mänskliga familjen i stället är kallad att leva just sammankopplad och beroende av varandra som i en familj - den globala spridningen av Coronaviruset vittnar om hur sammankopplade vi är, betonar han.

Vägen till påskmysteriet

Vare sig man är troende eller ej är detta tiden för att förstå värdet av broderskap och att vara bundna till varandra, skriver kardinal Turkson och vidare att det ur trons perspektiv är ”en tid då värdet av solidaritet, som springer ur kärleken att offra sig själv för andra, hjälper oss att se den andre som vår like och som en hjälp”. Solidariteten måste också inkarneras, skriver han och tänker på dem vi har omkring oss i vardagen, men framför allt på läkare och sjuksköterskor som riskerar att bli smittade då de hjälper de sjuka. Han betonar att dessa lever enligt påskmysteriet och visar vägen till det.

Jesu omfamning till alla lidande

Kardinalen påminner om att påven Franciskus i sitt fastebudskap 2020 uppmanar till att med “förnyat hjärta” kontemplera påskmysteriet, Jesu död och uppståndelse, och fritt och generöst ta emot hans gåva: hans lidande till döden som en kärleksgåva till mänskligheten. Omfamningen av Jesu lidande blir en omfamning för alla som lider i vår värld och alla som har smittats av Covid-19.

Be i det fördolda

Han skriver att vi under denna fastetid, då många inte kan fira eukaristin, är kallade att grunda oss på det andliga livet, bönen, fastan och nästankärleken. Det handlar om att leva tillsammans i tron på att Gud ger oss ett tillfälle att berika oss och upptäcka nya mönster och återfinna ett personligt förhållande till Honom, förklarar kardinalen och hänvisar till Matteusevangeliet 6:6: ”när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig”.

Hur många gånger har inte påven Franciskus bett oss att ha Skriften till hands, skriver kardinal Turkson, för att bönen är vår stryka och tillgång för att återupptäcka att vi är Guds söner och döttrar som Paulus skriver: “ Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud” (2 Kor 5:20).

Inbjudan är alltså att be till Gud Fader för att vår tro ska växa, för att de sjuka ska tillfriskna och för sjukvårdspersonlen i deras mission. Kardinalen ber om ett engagemang för att undvika att stigmatisera de drabbade och enligt Jobs ord ”Jag var den blindes ögon, jag var den lames fötter” (Job 29:15).

Social rättvisa

Bönen till politiska och ekonomiska myndigheter, nu då viruset skapar en ekonomisk kris, är att inte glömma bort social rättvisa, ekonomiskt stöd och stöd till forskningen.

Kardinal Turskon avslutar sitt budskap med bön till den Helige Anden att upplysa forskare, hälso- och sjukvårdspersonal och statsledare i deras ansträngningar och om Jungfru Maria, mänsklighetens moders förböner för de smittade.

 

12 mars 2020, 11:24