Sök

Omröstning under synodens sista möte på lördagen Omröstning under synodens sista möte på lördagen  

Amazonassynoden: Omröstning om slutdokumentet

Fem kapitel, plus en introduktion och en kort slutsats: detta är det slutliga resultatet av den Pan-Amazoniska biskopssynoden i Vatikanen. Synodens avslutas imorgon, söndag, med en mässa i Peterskyrkan. Slutdokumentet släpptes på kvällen den 26 oktober, på påvens begär. Integrerad ekologi, försvar av ursprungsbefolkningarna, en Amazonisk rit, kvinnors roll och nya ministerier, särskilt i områden där tillgången till eukaristin är begränsad.

Vatican News 

På lördagen röstade de närmare 200 synodsfäderna paragraf för paragraf av dokumentets 120 punkter. Resultatet av rösterna presenterades i samband med att dokumentet blev officiellt, dock endast på spanska. 

Omvändelse

Omvändelse – detta är den röda tråden i de fem kapitlen av en text som godkändes på alla dess punkter av synodfäderna. En omvändelse med olika betydelser: integrerad, pastoral, kulturell, ekologisk och synodal. Dokumentet är resultatet av synodens tre veckors arbete under vilka man har reflekterat över hur kyrkan bäst ska bemöta de utmaningar som finns i regionen, som sträcker sig över nio länder och bebos av över 33 miljoner människor, inklusive cirka 2,5 miljoner urinvånare.

Ordinera permanenta diakoner

Synoden öppnar för gifta präster. Paragrafen 111 om gifta präster, som godkändes med den nödvändiga två tredjedels majoritet, var den som fick det högsta antalet röster mot - 128 för och 41 röster mot att viga gifta män. I slutändan valdes en annan väg än den som föreslogs i början av synoden, de så kallade viri probati, gifta män som ordineras till präster utan att lämna sin familj. Den valda vägen är att bevilja permanenta diakoner,  gifta män vigda till diakoner, möjligheten att prästvigas.

Tillgång till sakramenten

"Många av församlingarna i Amazonasregionen – läser man i slutdokumentet - har enorma svårigheter att få tillgång till Eukaristin. Ibland tar det inte bara månader utan också flera år innan en präst kan återvända till en församling för att fira mässan, höra bikt och ge de andra sakramenten. Vi uppskattar celibatet som en gåva från Gud i den utsträckning som denna gåva gör det möjligt för missionärens lärjunge, ordinerad till präst, att ägna sig helt åt Guds heliga folk. Vi vet att denna disciplin inte krävs av prästerskapets natur, även om det har många fördelar. I sin encyklika om prästcelibatet upprätthöll helige Paulus VI denna lag och beskrev de teologiska, andliga och pastorala motiven bakom celibatet. 1992 bekräftade den post-synodala uppmaningen av Johannes Paulus II om prästerskapet denna tradition i den latinska kyrkan ", läser vi i dokumentet.

Men synodfäderna föreslår "med tanke på att den legitima mångfalden inte skadar kyrkans gemenskap och enhet, utan manifesterar och tjänar den, vilket framgår av mångfalden av befintliga riter och discipliner, att man fastställer kriterier och bestämmelser, inom ramen för Lumen gentium 26, att ordinera präster som är lämpliga och erkända män i församlingen, som har ett fruktbart permanent diakonat och får tillräcklig utbildning för prästämbetet, som kan ha en legitimt upprättad och stabil familj, att upprätthålla den kristen församlingens liv genom att predika ordet och fira sakramenten i de mest avlägsna områdena i Amazonasregionen. I detta avseende har några uttryckt sig vara för detta på universell nivå.”

Kvinnornas roll 

Kvinnornas roll har varit en stor fråga under synoden, både gudsvida och lekmän, då de har en ”grundläggande roll i kyrkan i Amazonas, med tanke på de många tjänster de erbjuder”, läser man i paragraf 103. Under synoden har även frågan om kvinnors möjlighet att vigas till permanenta diakoner förekommit. Redan 2016 inrättade påven Franciskus en "studiekommission för kvinnliga diakoner”. Kommission kom fram till hur verkligheten för kvinnans diakonat var under de första århundradena och dess aktuella konsekvenser. Synodfäderna - 137 kontra 30 - ber nu om  att få konfontera sina erfarenheter med kommissionen. Påven Franciskus meddelade att han snart åter kommer att sammankalla kommissionen som inrättades 2016 med nya medlemmar.

Påvens svar inom årets slut

Efter tre veckor och ett slutdokument med 120 punkter som sammanfattar synodfädernas samtal i Vatikanen, övergår nu ordet till påven Franciskus som redan har meddelat sin avsikt att publicera en apostolisk uppmaning med sina slutsatser innan året är slut.

26 oktober 2019, 23:36