Sök

Katolska kineser i bön Katolska kineser i bön 

Riktlinjer till det kinesiska prästerskapet med avseende på samvetsfrihet

Heliga Stolens pastorala riktlinjer för biskopar och präster med tanke på regeringens ansökningar om civilregistrering: skydd av katolska läran och samvetsfriheten.

LEDARE Andrea Tornielli övers Katarina Agorelius

Total respekt för var och ens samvetsfrihet, närhet och förståelse för katolska församlingars aktuella situation. Förslag för konkreta operativa beslut som tillåter Kinas präster att registrera sig utan att bryta med den katolska kyrkans tro vad gäller gemenskap med Petri efterföljare. Detta ingår i Heliga Stolens dokument om pastorala riktlinjer för biskopar och präster i Folkrepubliken Kina.

Dokumentet växte fram av många frågor som ställdes till Vatikanen av det kinesiska prästerskapet. Vad är lämpligt beteende när man står inför regeringens påtryckningar att registrera sig, i enlighet med vad är upprättat enligt lag och politiska myndigheter? Vad ska de göra med samvets-dilemmat som kommer upp i problematiska texter, som de ofta tar emot?

Heliga Stolens omedelbara svar på dessa frågor är en upprepning av en grundläggande allmän princip: samvetsfrihet måste respekteras och därför ingen kan tvingas att ta ett steg som de inte vill ta.

Undertecknandet av det provisoriska avtalet mellan Heliga Stolen och Folkrepubliken Kina om utnämning av biskopar i september 2018, representerar en ny början i de kinesisk-vatikanska relationerna och ledde till det första viktiga resultatet av alla kinesiska biskoparnas fulla gemenskap med påven. Men alla problem löstes inte: avtalet representerar bara det första steget i processen. Idag handlar en av svårigheterna om att alla präster och biskopar, enligt kinesisk rätt, ska anmäla sig officiellt till myndigheterna. Trots åtagandet att finna en gemensam och acceptabel lösning, uppmanas prästerna i många regioner i Folkrepubliken Kina att ta emot texter som är oförenliga med den katolska kyrkans doktrin och detta skapar samvetsprövning när de blir tvungna att acceptera principen om en oberoende, autonomisk och egen administration av kyrkan i Kina.

Dagens situation är långt ifrån femtiotalet, när ett försök gjordes för att skapa en nationell kinesisk kyrka, skild från Rom. Idag, tack vare det preliminära avtalet, erkänner myndigheterna i Peking biskopen av Roms särskilda roll att utse kandidater till biskopsämbetet och därmed hans auktoritet som herde för den universella kyrkan. Heliga Stolen fortsätter att arbeta för att varje deklaration som krävs under registreringen är i linje inte bara med kinesisk lag, utan också med den katolska kyrkans doktrin och därför acceptabel för biskopar och präster.

Med tanke på den speciella situationen för det kristna samfunden i landet, som väntar på en permanent lösning i frågan, föreslår Heliga Stolen därför ett konkret sätt att tillåta en person i tvivel, men som vill registrera sig, att övervinna sina reservationer.

Det är ett förslag som härrör från brevet till Kinas katoliker som publicerades i maj 2007 av påven Benedictus XVI. I den texten erkände påven att "I flera fall, om inte i alla, är det emellertid nästan alltid i erkännandeprocessen som vissa organ tvingar folket att anta attityder, gester och åta sig åtaganden som strider mot deras samvetsfrihet som katoliker”. Han la dessutom till: “Jag förstår därför hur svårt det är att under så varierande omständigheter ta rätt val. Därför överlämnar Heliga Stolen, efter att ha upprepat principerna, beslutet till den enskilde biskopen som efter att ha konsulterat sitt prästerskap bättre känner till den lokala situationen och utvärderingen av eventuella konsekvenser inom stiftets församling.”

Redan för tolv år sedan visade påven förståelse och godkände de facto de enskilda biskoparnas beslutsfattande, med respektive gemenskapers bästa som främsta intresse.

Idag tar Heliga Stolen ett ytterligare pastoralt steg i processen, i ett objektivt annat sammanhang än det förflutna. De nyligen publicerade pastorala riktlinjerna föreslår att biskoparna ber om införande av en mening vid registreringen, om att oberoende, autonomi och egen administration av kyrkan måste förstås utan att undergräva den katolska läran. Det vill säga politiskt oberoende, administrativ autonomi och pastoral självförvaltning, som alla lokala kyrkor i världen för närvarande åtnjuter. Om det skriftliga tillägget inte tillåts, ges biskopen eller prästen som vill registrera sig, möjligheten att göra detta förtydligande åtminstone muntligt i närvaro av ett vittne. De uppmanas också att omedelbart informera sin biskop om registreringen och omständigheterna i vilka detta äger rum. De som inte vill gå med på dessa villkor bör inte utsättas för otillbörligt tryck att göra det.

Dokumentet är tydligt baserat på en realistisk syn på den nuvarande situationen och de kvarstående svårigheterna. Avsikten  är att hjälpa dem som är i tvivel, alltid i respekt för varje persons samvete, i kännedom om vad de lidande har uthärdat, viljan att bidra till enhet mellan de kinesiska katolikerna och att gynna det offentliga utövandet biskops- och prästämbetena för de troendes bästa. Den hemligt tillståndet, som Benedictus XVI skrev i sitt brev, ”är inte ett normalt inslag i kyrkans liv”.

Då man läser detta senaste dokument från Heliga Stolen kan vi se den högsta lagen salus animarums, själens frälsning och engagemanget för att samarbeta för de kinesiska katolska församlingarnas enhet, genom evangeliets ögon, som visar närhet och förståelse för vad de kinesiska troende har uthärdat och fortsätter att uthärda. 26 september 2018 uttryckte påven Franciskus i sitt budskap till kinesiska katoliker "känslor av tacksägelse till Herren och uppriktig beundran - vilken är den fullständiga katolska kyrkans beundran - för er trofasthetens gåva, er beständighet i prövningarna och ert fasta förtroende för Guds försyn, även om vissa situationer har visat sig vara särskilt ogynnsamma och svåra.”

Slutligen måste det klart framgå att det inte finns någon naivitet i de pastorala riktlinjerna. Heliga Stolen, som det står i dokumentet, är medveten om de begränsningar och de "hotfulla påtryckningarna" som många kinesiska katoliker står inför. Men man vill visa att man kan se bortom detta och gå framåt utan att äventyra de grundläggande principerna om kyrklig gemenskap. Påvens djupa oro möjliggör att dessa pastorala riktlinjer, grundar sig på kristet hopp och följer den Helige Anden då kyrkan går mot detta nya kapitel i historien.

 

28 juni 2019, 11:57