Sök

I ett budskap till påvliga kulturrådet ber påven Franciskus om en ny humanism I ett budskap till påvliga kulturrådet ber påven Franciskus om en ny humanism  

En ny humanism nödvändig. Påvens budskap till påvliga kulturrådet

Påven Franciskus sände ett videobudskap till påvliga kulturrådet, i samband med dess plenarmöte den 23 november om "nödvändig humanism", där han understryker vikten av att svara på de frågor som har kommit upp på grund av pandemin.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I ett videobudskap till påvliga kulturrådets plenarförsamling den 23 november talar påven Franciskus om de antropologiska utmaningar som dessa turbulenta tider utgör. Han uttrycker uppskattning för detta möte men beklagar att deltagarna inte kan ses, eftersom mötet hölls online. ”Detta är också ett tecken på den tid vi lever i: i det digitala universum blir allt otroligt nära, men utan värmen av närvaron", säger påven.

“nytt humanistiskt perspektiv, baserat på biblisk uppenbarelse, berikad av arvet från en klassisk tradition, liksom genom reflektioner över den mänskliga personen i olika kulturer”

Gud och människan

Han noterar att pandemin ”har ifrågasatt många vissheter som vår sociala och ekonomiska modell bygger på, genom att avslöja svagheterna: personliga relationer, arbetsmetoder, socialt liv och till och med religiöst utövande och deltagande i sakramenten. Men också, och framför allt, ställer den på ett kraftfullt sätt återigen tillvarons grundläggande frågor: frågan om Gud och om människan.”

Vad gäller plenarmötets tema ”Nödvändig humanism” preciserar påven: ”I detta avgörande ögonblick i historien behöver vi faktiskt inte bara nya ekonomiska program eller nya recept mot virus, utan framför allt ett nytt humanistiskt perspektiv, baserat på biblisk uppenbarelse, berikad av arvet från en klassisk tradition, liksom genom reflektioner över den mänskliga personen i olika kulturer”.

Flytande tid

Påven talar om Paulus VI:s uppmaning vid Andra Vatikankonciliet att öppna en dialog mellan kyrkan och icke-troende och förklarar att världens omvandlingar sedan 1965 kräver nya riktningar och en uppdatering av kristen antropologi. De senaste årens tekniska och vetenskapliga utveckling har verkligen skakat om de ideologiska klyftor som strukturerade många samhällen fram till slutet av 1900-talet. “Vid tiden för konciliet stod en sekulär, immanensfilosofisk, materialistisk humanism och en kristen humanism inför varandra, öppna för transcendensen. De två kunde dock dela en gemensam grund, en grundläggande konvergens i några radikala frågor om den mänskliga naturen. Detta har nu försvunnit på grund av det flytande i samtida kulturella visioner. Detta är en flytande eller ’gasformad’ tid”, säger påven. Han understryker dock att det konciliära dokumentet Gaudium et Spes "förblir relevant". "Det påminner oss faktiskt om att kyrkan fortfarande har mycket att ge till världen, och det tvingar oss att erkänna och utvärdera, med tillförsikt och mod, de intellektuella, andliga och materiella insikter som har vuxit fram sedan dess inom de olika områdena av mänsklig kunskap".

Antropologisk “revolution”

Den samtida kulturen bär med sig en verklig ”revolution”, med ”en strukturell förändring i hur vi förstår generationer, födseln och döden. Människans särart i hela skapelsen, hennes unikhet i jämförelse med de övriga djuren, och till och med förhållandet till maskiner ifrågasätts". Kyrkan kan inte sky dessa frågor: ”Vi kan inte alltid begränsa oss till förnekelse och kritik. Snarare uppmanas vi att ompröva människors närvaro i världen i ljuset av den humanistiska traditionen: som en tjänare av livet och inte som dess herre, som en byggare av det gemensamma goda med solidaritetens och medkänslans värderingar”, insisterar påven. "Vid sidan av frågan om Gud - som förblir grundläggande för den mänskliga existensen själv, som Benedictus XVI ofta har påmint om – ställs idag en avgörande fråga om människan själv och hennes identitet. Vad innebär det idag att vara man och kvinna som kompletterande personer kallade till en relation? Vad betyder orden "faderskap" och "moderskap"? Och vidare, vilket är människans specifika tillstånd, som gör henne unik och icke-reproducerbar jämfört med maskiner och till och med med andra djurarter? Vad är hennes transcendenta kall? Varifrån kommer hennes kallelse att bygga sociala relationer med andra?”, frågar sig påven.

Konvergens mellan biblisk tanke och grekisk och latinsk filosofi

Vidare, i kontinuitet med sin föregångare Benedictus XVI, understryker påven att “den heliga skriften erbjuder oss de väsentliga koordinaterna för att skissera en antropologi av människan i hennes förhållande till Gud, i komplexiteten i relationerna mellan man och man och i länken till den tid och det rum hon lever i. Biblisk humanism, i fruktbar dialog med värderingar av klassisk grekisk och latinsk tankegång, födde en upphöjd vision av människan, om hennes ursprung och yttersta öde och om hennes sätt att leva på denna jord. Denna sammansmältning av forntida och biblisk visdom förblir ett bördigt paradigm”, förklarar påven. Men i ett sammanhang av accelererad cirkulation av människor, idéer, bilder, framställningar av världen som korsar varandra och ibland kolliderar, tillägger påven att "biblisk och klassisk humanism idag på ett klokt sätt öppna upp, för att i en kreativ syntes ta emot, även bidragen från den samtida humanistiska traditionen och från andra kulturer från hela planeten”, oavsett om de kommer från Asien, Afrika, Latinamerika eller från ursprungsfolk.

Går bortom västvärldens individualism

Dessa folks erfarenheter kan göra det möjligt att gå bortom individualismen i västerländska civilisationer och tillföra en ny dynamik till mänskliga förhållanden och dem inom familjen, precis som värdefull kunskap inom det medicinska eller konstnärliga området. ”I dessa olika kulturer finns det former av en humanism som, integrerad med europeisk humanism som ärvts från den grekisk-romerska civilisationen och omvandlad av den kristna visionen, idag är det bästa sättet att ta itu med de oroande frågorna om mänsklighetens framtid”, betonar påven avslutningsvis.

Påvens videobudskap på italienska
25 november 2021, 11:09