Sök

Kanoniska rätten Kanoniska rätten 

Påven reformerar kyrkans straffåtgärder: Barmhärtighet kräver korrigering

Med den apostoliska konstitutionen ”Pascite Gregem Dei” reformerar påven Franciskus bok VI i den kanoniska lagen, och fortsätter den revision som inleddes av Benedictus XVI och som gäller straffrättsliga sanktioner mot fler brott. Den nya texten är ett smidigare redskap för korrigering, för att ”undvika allvarligt ont och mildra såren som orsakas av mänsklig svaghet.”

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

“Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill” (1Pet 5,2) Den apostoliska konstitutionen "Pascite Gregem Dei", med vilken påven Franciskus reformerar bok VI i den kanoniska lagen om straffrättsliga sanktioner i kyrkan, börjar med dessa ord från aposteln Petrus. Den nya texten, som presenterades på tisdagen i Heliga Stolens pressrum, träder i kraft den 8 december.

Behov av revision

”För att tillgodose kyrkans behov över hela världen på ett adekvat sätt”, förklarar påven Franciskus, “var det uppenbart att den straffrättsliga disciplinen i den kanoniska lagen som utfärdades av Johannes Paulus II den 25 januari 1983, var i behov av revision och måste modifieras på ett sätt så att präster kan använda den som ett mer smidigt frälsnings - och korrigeringsredskap, att snabbt och med pastoralvård tillämpa för att undvika allvarligare ont och mildra de sår som orsakas av mänsklig svaghet. ”

Påven påminner om att Benedictus XVI inledde denna revision 2007, en process som har pågått, "i en anda av kollegialitet och samarbete," med experter i kanonisk lag från hela världen, liksom med biskopskonferenser, överordnade i religiösa institut, och den romerska kurians avdelningar. Resultaten var en stor och komplex text som överlämnades till påven i februari 2020.

Kärleksfull plikt att korrigera

I sin apostoliska konstitution konstaterar påven Franciskus att kyrkan genom århundradena har haft bestämmelser angående uppförande "hos Guds folk över vilka biskopar är ansvariga". Han betonar också att ”kärlek och barmhärtighet kräver att en Fader även förbinder sig att rätta till det som ibland blir krokigt.”

Det är en plikt, förklarar han, "som ett konkret tecken på kärlek inte bara till kyrkan, det kristna samfundet och möjliga offer, utan också till dem som har begått ett brott, som behöver att kyrkan visar dem både barmhärtighet och korrigering. Tidigare har mycket skada orsakats av bristande uppfattning om det intima förhållandet i kyrkan mellan utövande av kärlek och skydd - när omständigheter och rättvisa kräver straffrättsliga sanktioner.” Påven säger att den här trenden representerade ett sätt att tänka på som gjorde korrigeringen svårare, vilket "ofta har orsakat skandal och förvirring bland de troende".

Påven tillägger att "om en präst försummar att bruka det straffrättsliga systemet har han inte fullgjort sin funktion korrekt och med trohet."

Rättvisa, bättring och reparation

Faktum är att ”kärleken kräver att prästerna använder sig av det straffrättsliga systemet varje gång det är nödvändigt, med tanke på de tre målen: återställandet av rättvisan, gärningsmannens bättring, och att skandalerna repareras.”

"Den nya texten", säger påven, "introducerar flera olika ändringar på den gällande lagen och inför sanktioner mot vissa nya brott."

Minska godtyckliga bedömningar

Han konstaterar att bok VI också har förbättrats "ur teknisk synvinkel, särskilt med avseende på några grundläggande aspekter av straffrätten, såsom rätten till försvar, preskriptionsfristen och ett mer exakt fastställande av påföljder" , som ger "objektiva kriterier för att identifiera det mest lämpliga straffet att tillämpa i ett konkret fall" och minska myndigheters godtyckliga bedömningar för att så gynna kyrklig enhet vid tillämpningen av påföljder, "särskilt för brott som orsakar större skada och skandal i femenskapen”.

Den apostoliska konstitutionen ”Pascite Gregem Dei” är daterad 23 maj 2021, på Pingstdagen, och träder i kraft den 8 december 2021.

01 juni 2021, 19:00