Sök

Katekesundervisning i Lituanien Katekesundervisning i Lituanien  

Påven inrättar ett lekmannaministerium som kateket

Kateketens roll förstärks som lekmannaministerium med påven Franciskus motu proprio Antiquum ministerium som publicerades på tisdagen.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

"Antiquum ministerium" är titeln på det Motu proprio, som publicerades idag, med vilket påven Franciskus inrättar ett lekmannaministerium som kateket och definierar det "brådskande för evangeliseringen i den samtida världen".

Inför "etableringen av en globaliserad kultur" är det "nödvändigt att stärka lekmännens uppdrag, som genom sitt dop känner sig kallade att arbeta i katekesens tjänst". Påven understryker vikten av "ett autentiskt möte med de yngre generationerna", liksom "behovet av kreativa metoder och redskap som gör att förkunnelsen av evangeliet överensstämmer med kyrkans mission".

Det nya ämbetet har ett forntida ursprung: Lukasevangeliet och Paulus brev till Korintierna och Galaterna talar om det. Sedan Andra Vatikankonciliet har det funnits en växande medvetenhet om att "kateketens uppgift är av yttersta vikt", och nödvändig för "den kristna gemenskapens utveckling". Många "kapabla och ihärdiga kateketer" utför "ett oersättligt uppdrag i överföringen och fördjupningen av tron", vilket sprider "skönheten, godheten och sanningen i den kristna tron".

Påven förklarar att som trosvittne, lärare och följeslagare, är kateketen kallad att tjäna pastoralt i trosundervisningen från dess första steg, till förberedelserna att ta emot sakramenten: Bikten, Första Kommunionen och Konfirmationen. Kateketens lekmannaministerium "lägger tonvikten på det missionärsengagemang som är typiskt för varje döpt person" och som måste äga rum "i lekmannaform utan att falla för klerikalism av något slag”.

Kateketernas lekmannaministerium är en kallelse som kräver "vederbörlig urskiljning från biskopens sida" och en särskild institutionsrit kommer publiceras inom kort av Kongregationen för Gudstjänstliv och Sakramentsförvaltning.

Samtidigt - betonar påven - måste kateketerna: vara män och kvinnor, "med en djup tro och mänsklig mognad"; delta aktivt i det kristna samfundets liv; karaktäriseras av "mottagande, generositet och gemenskapsliv"; ha utbildats ur biblisk, teologisk, pastoral och pedagogisk synvinkel; ha egna erfarenheter av katekesundervisning; samarbeta troget med präster och diakoner, och vara "fulla av en äkta apostolisk entusiasm".

Slutligen uppmanar påven Franciskus biskopskonferenserna till att "förverkliga kateketernas ministerium" genom att fastställa den formativa processen och de normativa kriterierna som krävs, i enlighet med påvens Motu proprio som även kan anammas "enligt sin egen särskilda lag”, av de östliga kyrkorna.

11 maj 2021, 11:42