Sök

Värna om de svagaste, sa påven Franciskus till lekmannaorganisationen Azione cattolica italiana då han tog emot dem i Vatikanen 30 april. Värna om de svagaste, sa påven Franciskus till lekmannaorganisationen Azione cattolica italiana då han tog emot dem i Vatikanen 30 april.  

Påven till katolska lekmän: Förena Guds ord med livet

Påven tog emot lekmannaorganisationen Azione cattolica italiana på audiens 30 april i samband med dess sjuttonde generalförsamling. Han bad dem att förkunna Guds godhet och att i pandemin vara fogliga för helig Ande och att stå nära medmänniskorna.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Fredagen 30 april tog påven Franciskus emot den italienska katolska lekmannaorganisationen Azione cattolica italiana på audiens, i samband med dess sjuttonde nationalförsamling. I sitt tal till sina gäster reflekterade han över deras uppdrag i vår tid utifrån tre de orden i föreningens namn: handling, katolsk och italiensk.

Möta det oplanerade

Vad gäller handling, hänvisade påven till Markusevangeliets sista kapitel där den Uppståndne visar sig för apostlarna och ber dem att gå ut i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen och som avslutas med orden: «Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det» (16:20). Vem ska då företa sig detta? frågade sig påven och förklarade att även om Herren har ensamrätten att verka i vår historia betyder det inte att vi inte har medansvar. Som Markus skriver, gick lärjungarna ut och predikade. Anledningen till missionen är Herrens närvaro och den tillhör Honom, som vi läser i 2 Kor 3:5: «min förmåga kommer från Gud». Påven sa att organisationens medlemmar är kallade att just förkunna Guds godhets tecken.

Han sa att pandemin har tvingat oss lämna många projekt och ber oss bemöta det oplanerade. ”Att ta emot det oplanerade, i stället för att ignorera det eller hålla det borta, betyder att förbli fogliga för helig Ande och framför allt trogna vår tids mäns och kvinnors liv”. Påven inbjöd dem att söka en sammansmältning av ordet och livet.

Ett med folket

Ordet katolsk handlar om organisationens identitet, sa påven, och att den talar om att kyrkans mission inte har gränser för att stå nära medmänniskan. Han påminde om att vi nu i pandemin, med social distansering, aldrig får bli likgiltiga för andra. Viktigt också att tänka över vilken värld vi vill bygga och uppmuntrade till ett integrerat ekologiskt synsätt och även till att särskilt värna om de svagaste och aldrig förlora känslan att vara ett med folket.

Det tredje ordet är italiensk och påven sa att organisationen kan hjälpa kyrkan att vara synodal genom att föra dialog. Han påminde om att lekmannaskapet är ett motgift till det abstrakta och utgår från den praktiska verkligheten.

30 april 2021, 13:00