Sök

Vatikanstatens domstol Vatikanstatens domstol  

Motu proprio: Straffreduceringar och rehabiliteringsprogram i rättssystemet

Med ett motu proprio uppdaterar påven Franciskus Vatikanstatens straffrättsliga system och anpassar det till tidens förändringar. Rättegångar i frånvaro av den anklagade avskaffas.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Straffreduceringar, möjligheten att komma överens om en plan för allmännyttiga arbeten och frivilligverksamhet, upphävande av rättegången då den anklagade har legitima hinder. Vatikanstatens straffrättsliga system uppdateras och omformas för att möta tidens behov och ge straff som syftar till den dömda personens rehabilitering. Detta är vad påven Franciskus motu proprio som publicerade idag, förändrar i Vatikanstatens lagstiftning.

Behandling och återintegrering 

Den första paragrafen gör ändringar i strafflagen och fastställer en straffrabatt från 45 till 120 dagar för varje år av det restriktiva straffet som redan avtjänats under verkställandet av domen, om den åtalade "har uppfört sig på ett sådant sätt att han antagit sin omvändelse och har deltagit i behandlings- och återintegreringsprogrammet med framgång".

När domen verkställs, upprättar den dömda, i samförstånd med domaren, "en behandlings- och återintegreringsplan med specifika åtaganden som han/hon åtar sig för att eliminera eller mildra konsekvenserna av brottet, med tanke på att ersätta skada, avhjälpa beteende och göra återbetalning". Den dömda kan föreslås "allmännyttiga arbeten och frivilligverksamhet inom sociala områden. Tidigare lagstiftning föreskrev inte något av detta.

Rättegången kan avbrytas

Den andra paragrafen modifierar straffprocesslagen och avskaffar den så kallade "rättegången i frånvaro" som fortfarande fanns i Vatikanstatens lagstiftning. Om den åtalade inte närvarade i rätten, dömdes han på den dokumentations som samlats om fallet.

Men om den åtalade nu vägrar att delta i rättegången utan ett legitimt hinder, fortsätter den normala rättegången genom att denne representeras av sin försvarsadvokat. Om den åtalade å andra sidan omöjligt kan delta vid rättegången av legitima och allvarliga förhinder, avbryter domstolen eller domaren rättegången.

Samma åklagare om domen överklagas

Den tredje paragrafen fastställer att vanliga domare vid tidpunkten för avslutad tjänst upprätthåller "alla rättigheter, social trygghet och garantier som tillhandahålls" för Vatikanstatens medborgare.

Slutligen en viktig förändring fastställer att åklagaren utövar sitt arbete självständigt och oberoende, på alla tre rättegångsnivåer. Hittills skulle åklagaren vara en annan om domen överklagades.

Det är uppenbart att den nya lagstiftningen tenderar att påskynda rättegångarna, eftersom det från och med nu kommer att vara samma åklagare som i den första instansen, som leder åtalet även i rättegångens andra instanser.

17 februari 2021, 08:37