Sök

Den helige Josef Den helige Josef 

Avlat under Sankt Josefs år

Ett dekret från det Apostoliska Penitentiariet fastställer de avlat som är knutna till Sankt Josefs år, som pågår fram till den 8 december 2021.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Det Apostoliska Penitentiariet, som ansvarar över katolska kyrkans botgöring och avlat, liksom absolutioner, dispenser och andra benådningar, har utfärdat ett dekret gällande de särskilda avlat som beviljas med anledning av Sankt Josefs-året som inleddes den 8 december med det apostoliska brevet Patris corde. Särskild uppmärksamhet ägnas åt dem som lider under denna tid av pandemi.

Kardinal Mauro Piacenza, som ansvarar över det Apostoliska Penitentiariet har undertecknat dekretet som lyfter fram den helige Josef, som påven tillägnar ett särskilt år för att upptäcka, vörda och hylla honom, 150 år efter det att Pius IX proklamerade honom Kyrkans skyddspatron. Avlaten som påven beviljar gäller fram till den 8 december 2021 under de vanliga förhållandena: sakramental bikt, delta i Eukaristin och ta emot kommunionen, samt be enligt påvens intentioner.

Meditera

De troende, som deltar i Sankt Josefs år "med ett sinne som tar avstånd från all synd", kommer att kunna ta emot avlaten på olika sätt enligt dekretet.

De som mediterar över "Fader Vår i minst 30 minuter" eller deltar i en andlig reträtt även endast under en dag "som inkluderar en meditation över den Helige Josef" kommer att dra nytta av denna speciella gåva. "Den helige Josef, som är en äkta trons man, hjälper oss - läser man i dekretet – att återupptäcka vårt förhållande som barn till Fadern, att förnya troheten till bönen, att lyssna och svara med djup urskiljning på Guds vilja".

Barmhärtighet i den rättfärdiga mannens namn

Man kan erhålla avlaten genom att utföra "en kroppslig eller andlig barmhärtighetgärning", enligt den helige Josefs exempel, "som förvaltare av Guds mysterium", och som "uppmuntrar oss att återupptäcka värdet av tystnad, försiktighet och lojalitet i uppfyllandet av våra plikter. Rättfärdighetens dygd, som sankt Josef utövar, är "barmhärtighetens bud" då det är ”Guds barmhärtighet som förverkligar sann rättfärdighet".

Bön i familjen

Ett annat sätt att ta emot avlaten på är att be rosenkransen i familjen eller som trolovade. Den helige Josef var make till Maria, fader till Jesus och vårdnadshavare för familjen Nasaret. Hans kallelse blomstrade där. Därav uppmaningen från det Apostoliska Penitentiariet till kristna familjer att återskapa "samma klimat av intim gemenskap, kärlek och bön som den heliga familjen levde i".

För ett värdigt arbete

Den som vänder sig med tillit till "hantverkaren i Nasaret" för att hitta ett värdigt jobb, kommer att kunna få fullständig avlat, liksom de som "varje dag anförtror sina företag  till sankt Josefs beskydd". Den 1 maj 1955 inrättade Pius XII ytterligare en Josefsfest "med avsikt att erkänna värdet av arbetet, och för att inspirera till ett socialt liv och lagar, baserade på en rättvis fördelning av rättigheter och skyldigheter".

En bön för kyrkan som lider

Det Apostoliska Penitentiariets dekret föreskriver även avlat "till de troende som ber den helige Josefs litanior, eller Akathistos till Sankt Josef, helt eller åtminstone en delvis (enligt den bysantinska traditionen), eller andra böner till den helige Josef, enligt andra liturgiska traditioner. Böner för ”den förföljda kyrkan ad intra och ad extra och för alla de kristna som lider av olika former av förföljelse" då , som texten lyder, "den Heliga Familjens flykt till Egypten visar oss att Gud är där människan är i fara, där människan lider, där han flyr, där han upplever förkastelse och övergivande".

Ett universellt helgon

Andra möjligheter att erhålla fullständig avlat på, är andra böner eller fromhetsuttryck till den helige Josefs ära, särskilt "på firandet den 19 mars och 1 maj, på högtiden för den Heliga Familjen, på St. Josefs söndag (enligt den bysantinska traditionen), den 19:e varje månad och varje onsdag, en dag tillägnad minnet av helgonet enligt den latinska traditionen”.

Dekretet påminner om det universella i Josefs beskydd av kyrkan och citerar den heliga Teresa av Avila som med tillit vände sig till den helige Josef i många behov.

Tröst i pandemin

Särskild uppmärksamhet ägnas åt dem som lider av Coronavirus-pandemin. I dekretet sägs att "den fullständiga avlaten särskilt utvidgas till äldre, sjuka och döende och alla dem som av legitima skäl inte kan lämna hemmet". De som ber till den helige Josef för att hedra honom, och med tillit till Gud offrar de smärtor som de upplever, "kommer kunna ta emot denna gåva", när själen är skild från all synd och man har avsikten att uppfylla de tre vanliga villkoren, i sina hem eller på annat sätt är förhindrad att förflytta sig.

Prästernas roll

Den sista uppmaningen är till präster att "de ska vara tillgängliga och generösa i botens sakrament och i utdelandet av kommunionen till de sjuka".

15 december 2020, 15:51