Sök

Påven Franciskus sände videobudskap till mötet om Global utbildningspakt Påven Franciskus sände videobudskap till mötet om Global utbildningspakt  

Påven: Utbildning skapar framtidshopp

Påven sände ett videobudskap till mötet för Global utbildningspakt vid påvliga universitetet Lateranense 15 oktober som direktströmmas på Vatican News' kanaler med simultantolkning på diverse språk.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus sände ut en appell 12 september 2019 i ett videobudskap där han lanserade initiativet Global utbildningspakt, med utgångspunkt från sin encyklika Laudato si’, för att forma en framtid av fred och omhändertagande av vårt gemensamma hem genom att utbilda de nya generationerna. Mötet planerades till 14 maj 2020 men flyttade fram på grund av pandemin och hålls idag 15 oktober. Mötet anordnas vid påvliga universitetet Lateranense och främjas av Kongregationen för katolsk utbildning och vänder sig i synnerhet till den akademiska världen. Det direktstreamas på Vatican News diverse kanaler och simultantolkas på flera språk. Sedan mars månad har mötet förberetts i 8 seminarium online.

Påvens budskap

Påven framförde sitt budskap till mötesdeltagarna i en video där han betonar att en förändring på universellt plan, för att utbildning ska leda till broderskap, fred och rättvisa, har blivit än mer angelägen på grund av pandemin.

”Covid-krisen har påskyndat och förstärkt många av de frågor och behov som vi har identifierat och vi har också upptäckt många andra”, säger påven inledningsvis och betonar att utbildningssystemen världen över på alla nivåer känner av dess effekter. Ett stort antal barn och ungdomar har på grund av nedstängningar kommit efter i skolan, berättar han och att man på internationellt plan talar om en ”utbildningskatastof” där 10 miljoner barn, på grund av den ekonomiska krisen på grund av pandemin, har tvingats lämna skolan och över 250 miljoner skolbarn inte tar del av undervisning.

Utbildning likgiltighetens motgift

Påven betonar att pandemin har fått oss att inse, att vad som verkligen är i kris är vårt sätt att förstå verkligheten på och hur vi förhåller sig till varandra.

“Att utbilda är alltid en handling av hopp, som kräver samarbete för att förvandla en karg och förlamande likgiltighet till ett annat tankesätt som erkänner vårt ömsesidiga beroende”, förklarar påven. Vi vet att livsresan kräver hopp som bygger på solidaritet, säger han och att “alla förändringar kräver en utbildningsprocess” för att bemöta samtidens problem och bidra till en blomstrande framtid.

“Utbildning är ett naturligt motgift mot den individualistiska kulturen” och likgiltighet, säger påven och påminner om att vi idag behöver ett förnyat åtagande av en utbildning som engagerar samhället på alla nivåer. Det behövs alltså en “integrerad process” som svar på ensamhet och osäkerhet om framtiden som drabbar unga samt våld och utnyttjande av barn för att inte tala om en hjärtlös exploatering av vår planet, betonar påven.

Vi behöver en nödvändig parrhesía för att lämna ytlig undervisning och byråkrati åt sidan och engagera varje sida av mänskligheten. Han citerar sin encyklika Fratelli tutti (77) och säger att vi alla har ett medansvar i en förändringsprocess för att skapa harmoni och att vi inte bara kan lämna över ansvaret på våra regeringar.

Gemensamt engagemang

Påven räknar upp sju punkter som vi personligen och tillsammans bör engagera oss i:

1) Sätta personens värde och värdighet i centrum i varje utbildningsprogram.
2) Lyssna på barnen och de unga för att tillsammans bygga en framtid av rättvisa, fred och allas värdiga liv.
3) Uppmuntra flickors och unga kvinnors deltagande i utbildningen
4) Se familjen som den första och grundläggande platsen för uppfostran/utbildning.
5) Utbilda och utbildas i behovet av acceptans och öppenhet mot de svagaste och de marginaliserade.
6) Finna nya vägar till förståelsen av ekonomi, politik, tillväxt och framsteg som står i människans och hela den mänskliga familjens tjänst, inom ramen för en integrerad ekologi.
7) Rädda och vårda vårt gemensamma hem och anta en mer nykter livsstil med användning av förnybara energikällor och repektera miljön enligt subsidiaritetsprincipen, solidaritet och circulär ekonomi.

“vår referenspunkt, kyrkans sociallära som inspireras av Gud sord och den kristna människosynen”

Påven föreslår att modigt utveckla en utbildningsplan i våra respektive länder och introducera kreativa och omvandlande processer i samarbete med civilsamhället. Här är vår referenspunkt kyrkans sociallära som inspireras av Guds ord och den kristna människosynen.

Utbildning inger hopp

“Målet med denna utbildningsinvestering, som grundas på ett nätverk och öppna relationer, är att försäkra att alla har tillgång till en utbildning av kvalitet i överensstämmelse med människans värdighet och vår gemensamma kallelse till broderskap. Det är dags att se framtiden an med mod och hopp. Må vi stödjas av vår övertygelse att utbildning i sig själv bär ett frö av hopp: hopp om fred och rättvisa, hopp om skönhet och godhet och hopp om social harmoni.”

Påven avslutade med att betona att de stora förändringarna inte uppnås vid skrivbord i kontor (Fratelli tutti 231) utan att vi alla tillsammans måste bygga en harmonisk och enad civilisation, där det inte finns rum för den hemska pandemin som slit och slängkulturen är.
 

15 oktober 2020, 15:00