Sök

Familj i solnedgång Familj i solnedgång 

Påven om klimatkrisen: Vi måste ta ett val innan det är för sent

Påven i ett videobudskap till deltagarna i det digitala internationella mötet “Countdown” organiserat av TED som verkar för att snabba på lösningar på klimatkrisen: “Var och en av oss kan bidra”.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“Det nuvarande ekonomiska systemet är ohållbart. Vi står inför ett moraliskt imperativ och en praktisk nödsituation för att tänka om många saker: hur vi producerar och konsumerar, tänka på vår slösarkultur, kortsiktighet, utnyttjande av fattiga och likgiltigheten inför dem, ökandet av ojämlikhet och beroendet av skadliga energikällor”. Detta säger påven Franciskus i ett videobudskap 10 oktober till deltagarna i “Countdown”, ett globalt digitalt möte anordant av TED, för att finna omedelbara lösningar som svar på klimatkrisen.

Nödvändigt val

Påven talar om den aktuella pandemin och dess följder med social och miljömässig kris. “Detta ställer oss alla inför nödvändigheten att ta ett val. Valet mellan vad som betyder något eller inte. Valet mellan att fortsätta att ignorera de fattigastes lidande och att misshandla vårt gemensamma hem jorden eller att engagera oss på alla nivåer för att omvandla vårt sätt att agera på.”

Undvika kommande katastrofer

Påven påminner om att ett gemensamt engagemang för att undvika kommande katastofer, som forskarna varnar för. Han talar sedan om ekonomin, som han säger “inte kan begränsas till produktion och distribution” utan ”nödvändigtvis måste tänka på dess påverkan på miljön och personens värdighet”. Påven ber om en ekonomi som är “kreativ i sig, i sina metoder och i sättet att agera på” och föreslår för Countdowns deltagare att utföra en vandring ”av omvanling och handling, med målet att ”i nästa decennium skapa en värld där man kan ge svar på dess generations behov och inkludera alla och inte riskera de framtida generationernas möjligheter”.

Alla kan bidra

“Jag skulle vilja inbjuda alla personer av tro, kristna eller ej, och alla personer av god vilja att ta denna resa och utgå från sin tro eller om den inte har tro, på sin vilja, sin goda vilja. Var och en av oss kan som individer och medlemmar av grupper – familjer, trosgemenskaper, företag, föreningar och institutioner – erbjuda ett betydelsefullt bidrag.”

Utbildning, mat och vatten och ren energi

Påven påminner om encyklikan Laudato si’ och ger konkreta lösningar. Den första är att “på alla nivåer främja en bildning i vården av det gemensamma hemmet och utveckla förståelsen för att miljöbaserade problem hör samman med mänskliga behov. En bildning som bygger på vetenskapliga uppgifter och ett etiskt tillvägagångssätt.” Den andra konkreta lösningen gäller vatten och mat: ”Tillgång till säkert dricksvatten är en grundläggande och universell mänsklig rättighet. Det är nödvändigt eftersom det avgör personers överlevnad och är därför en förutsättning för utövandet av alla andra rättigheter och skyldigheter.” Att “försäkra en passande matförsörjning för alla genom jordbruksmetoder som inte är förstörande borde bli det grundläggande målet i produktionscykeln och i matdistributionen”.

Det tredje förslaget gäller en övergång till ren energi: “En progressiv ersättning, utan dröjsmål, av fossila bränslen med rena energikällor. Vi har några få år på oss, vetenskapsmännen talar om mindre än 30 år, för att drastiskt minska utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Denna övergång måste inte bara vara snabb och kunna tillgodose samtida och framtida energibehov, utan måste även vara uppmärksam på hur de påverkar de fattiga, lokalbefolkningar och på dem som arbetar inom energiproduktionssektorn.”

“utesluta investeringar i företag som inte uppfyller parametrar för integrerad ekologi”

Påven understryker att “ett sätt att främja denna förändring är att driva företagen mot det akuta behovet att engagera sig för en integrerad vård av det gemensamma hemmet och utesluta investeringar i företag som inte uppfyller parametrar för integrerad ekologi och belöna dem som konkret verkar i denna övergångsfas för att sätta parametrar som hållbarhet, social rättvisa och främjandet av det allmänna bästa i centrum för deras verksamhet”.

Att vårda jorden är en mänsklig rättighet

Jorden, avslutar påven, “brukas och vårdas, odlas och skyddas. Vi kan inte fortsätta att pressa den som en apelsin. Vi kan säga att detta att vårda jorden är en mänsklig rättighet”. ”Var och en av oss kan, om vi idag börjar vandra tillsammans, ta en värdefull roll. Idag, inte i morgon, för att framtiden skapar man idag och inte ensamma utan i gemenskap och harmoni”.


 

14 oktober 2020, 13:24