Sök

Jungfru Maria Jungfru Maria  

Påvens två böner till Jungfru Maria i denna tid

I sitt brev till de troende, med uppmaningen att be rosenkransen i hemmet, under maj månad, bifogade påven Franciskus två böner. Bönerna är en vädjan till Jungfru Maria att beskydda oss mot pandemin

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus vill att man förenar sig med honom i rosenkransbönen under maj månad, och i sitt brev till de troende på lördagen, bifogar han två böner att be vid slutet av rosenkransen. I båda söker vi vår tillflykt till Jungfru Maria, under denna tid av prövning.

Påvens första bön till Jungfru Maria

O Maria, du lyser alltid upp vår vandring som ett tecken på frälsning och hopp.

Vi anförtror oss till dig, de Sjukas Hälsa, du som vid korsets fot förenade dig med Jesu smärta och bevarade fast din tro.

Du, det Romerska Folkets Frälsning, vet vad vi behöver och vi är säkra på att du kommer att hjälpa oss, att, som i Kana i Galileen, återvända till glädjen och festen, efter denna tid av prövning.

Hjälp oss, du den Gudomliga Kärlekens Moder, att vara fogliga Faderns vilja och att göra det Jesus ber oss, Han som tog vårt lidande och våra smärtor på sig, för att leda oss, genom korset till uppståndelsens glädje.

Påven avslutar bönen, med orden i den antika bönen Sub tuum praesidium:

Under ditt beskydd tar vi vår tillflykt, Guds Moder. Vänd dig inte ifrån våra böner i vår nöd utan rädda oss ur faror, du enda rena, du enda välsignade. Amen

Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amen

Påvens andra bön till Jungfru Maria

Under ditt beskydd tar vi vår tillflykt, Guds Moder. I den nuvarande dramatiska situationen, då lidande och ångest har ett grepp om hela världen, vänder vi oss till dig, Guds Moder och vår Moder och söker vår tillflykt under ditt beskydd.

O Jungfru Maria, vänd dina barmhärtiga ögon mot oss i denna coronavirus-pandemi, och trösta de som är vilse och de som sörjer sina kära avlidna, ibland begravda på ett sätt som gör ont själen. Stöd dem som är oroliga över de sjuka, och som, på grund av smittrisken, inte kan vara nära dem. Ge tillit till dem som är oroliga för den osäkra framtiden och konsekvenserna på ekonomin och arbetet.

Guds Moder och vår Moder, be för oss till Gud, Barmhärtighetens Fader, att denna hårda prövning tar slut och att hoppets och fredens horisont återkommer. Liksom i Kana, då du vädjade till din gudomliga Son, be honom att trösta de sjukas och offrens familjer, och öppna deras hjärtan för tilliten.

Skydda läkare, sjuksköterskor, sjukvårdspersonal och frivilligarbetare som är i nödsituationens framkant och som riskerar sina liv för att rädda andra liv. Överge dem inte i deras heroiska insatser och ge dem styrka, godhet och hälsa.

Var nära dem som dag och natt assisterar de sjuka, stöd prästerna som med pastoral oro och evangeliskt engagemang försöker hjälpa och stödja alla.

Heliga Jungfru, upplys vetenskapsmännens sinnen, så att de hittar rätt lösningar för att kunna övervinna detta virus.

Hjälp nationernas ledare att arbeta med vishet, omsorg och att med generositet hjälpa de som saknar det nödvändiga för att leva, genom att planera sociala och ekonomiska lösningar med framsynthet och i en anda av solidaritet.

Allraheligaste Maria, berör samvetena så att de stora summorna som används för att fullända och öka antalet vapen, istället används i främjandet av adekvata studier för att förhindra katastrofer som denna i framtiden.

Älskade Moder, gör så att vi växer i insikten om att vi tillhör en enda stor familj i världen, och att vi , medvetna om bandet som förenar oss alla, med en medmänsklig och solidarisk anda hjälper de många fattiga, i eländiga situationer. Uppmuntra oss att vara trofasta, vår uthålliga i att tjäna, och konstanta i vårt böneliv.

O Maria, de bedrövades Tröst, omfamna alla dina oroliga barn och be Gud att ingripa med sin allsmäktiga hand, och befria oss från denna fruktansvärda epidemi, så att livet med ro, kan återuppta sin normala gång.

Vi överlåter oss till dig, som lyser på vår väg som ett tecken på frälsning och hopp, du kära, du milda, du ljuva Jungfru Maria. Amen.

25 april 2020, 12:00