Sök

Påvliga akademien Ecclesiastica på audiens hos påven Franciskus juni 2015 Påvliga akademien Ecclesiastica på audiens hos påven Franciskus juni 2015  

Påven ber om ett missionsår för Heliga Stolens framtida diplomater

Påven Franciskus ber om att utbildningen vid den påvliga akademin för Heliga Stolens blivande diplomater Ecclesiastica ska omfatta ett års missionsverksamhet utanför studenternas hemstift.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Vid Amazonassynodens sluttal uttryckte påven Franciskus sin önskan om att Heliga Stolens diplomater ska ha gjort en missionstjänst i ett år och nu konkretiseras detta. Påven skriver i ett brev till msgr Joseph Marino, ny ordförande för påvliga akademien Ecclesiastica som utbildar Heliga Stolens diplomatiska kår, där han ber om att de framtida diplomaterna ska ha arbetat i 12 månader vid kyrkans missionsverksamhet. Påvens brev är daterat 11 februari 2020.

“Jag är övertygad om – skriver påven – att en sådan erfarenhet kan bli användningsbar för alla unga som förbereder sig för eller inleder det prästerliga ämbetet och i synnerhet för dem som i framtiden kallas att samarbeta med de påvliga representanterna och som följaktligen själva kan bli utsända av Heliga Stolen till de särskilda kyrkorna och nationerna".

Ambassadörer för en missionerande kyrka

Påven citerar det han själv sa vid i sitt tal till akademien Ecclesiastica juni 2015 om att de som diplomater kommer att sändas ut i mission runt om världen: I ett Europa där man är i behov av att vakna upp, i Afrika där man törstar efter försoning, i Latinamerika där man hungrar efter mat och innerlighet, i Nordamerika där man har för avsikt att återupptäcka rötterna till en identitet som inte utgår från uteslutning, i Asien och Oceanien där man utmanas av att föra en dialog med en mängd ursprungskulturer.

Påven skriver i sitt brev att diplomaterna, för att på ett positivt sätt ska kunna bemöta kyrkans och världens ökande utmaningar, behöver erfarenheter från mission utanför det stift man har vuxit upp i - en mission för att delta i en vardaglig evangelisering.

Han ber alltså i sitt brev msgr Marino att man omfattar ett missionsår i utbildningen vid akademien Ecclesiastica från och med läsåret 2020/2021 och för studenterna som inleder sin utbildning då. Han skriver att detta kräver ett nära samarbete med statssekretariatet och att dess avdelning för den diplomatiska kåren gärna hjälper till att hitta de kyrkor som är redo att ta emot studenterna och följa dem under missionsåret.

Avslutningsvis skriver påven att han är säker på att denna nya utbildningsform för Heliga Stolens framtida diplomater kommer att leda till önskan hos andra präster i den universella kyrkan att under en period missionera utanför det stift man kommer ifrån.
 

19 februari 2020, 13:26