Sök

Möte för Skydd av minderåriga i Vatikanen Möte för Skydd av minderåriga i Vatikanen 

Påven överlämnade punkter att reflektera över vid mötet om skydd av minderåriga

På torsdag morgon, vid inledningen av mötet om Skydd av minderåriga i Vatikanen, överlämnades 21 punkter att reflektera över under mötet till alla deltagare. Dessa har påven Franciskus tagit fram utifrån biskoparnas egna rapporter inför mötet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vi mötets öppnande gav påven Franciskus några riktlinjer för mötesdagarna. Det handlar om 21 punkter att reflektera över som har tagits fram av biskopskonferenserna själva inför detta möte och som påven har sammanställt. “En enkel inledning som kommer från er och kommer tillbaka till er och som inte ska ta ifrån oss kreativiteten som ska finnas under detta möte” förtydligade påven.

“En enkel inledning som kommer från er och kommer tillbaka till er och som inte ska ta ifrån oss kreativiteten som ska finnas under detta möte”

Punkterna är sammanfattningsvis:

1. Ta fram ett praktiskt vademecum som klargör steg myndigheterna ska ta i brådskade fall.

2. Förbereda strukturer för att kompetenta personer med expertis kan lyssna på anmälningar för en första urskiljning.

3. Fastställa kriterier för direkt inblandning av biskop eller ordenssuperior.

4. Skapa procedurer för prövning av anklagelser, skydd av offer och de anklagades rätt till försvar.

5. Informera civila och kyrkliga myndigheter i respekt för civila och kanoniska normer.

6. Göra periodisk revision av protokoll och normer för att skydd av minderåriga i pastorala strukturer som bygger på Kyrkans missions rättvise- och kärleksprinciper.

7. Upprätta specifika protokoll för hantering av anklagelser mot biskopar.

8. Följa med, skydda och vårda offren.

9. Öka medvetenheten om orsakerna och följderna av sexuella övergrepp genom pågående bildningsinitiativ av biskopar, religiösa överordnade, präster och pastorala arbetare.

10. Förbereda själavård i skadade församlingar.

11. Stärka samarbetet med alla människor av god vilja och med massmedia för att känna igen och urskilja sanna från falska fall och förtal och undvika förbittring, insinuationer, rykten och förtal

12. Höja minimiåldern för att ingå äktenskap till 16 år.

13. Upprätta bestämmelser som reglerar och underlättar deltagande av lekmannaexperter i utredningar och i olika grader av bedömning av kanoniska processer som rör sexuellt övergrepp eller det gällande makt.

14. Rätten till försvar är också nödvändigt. Därför är det nödvändigt att förhindra att de anklagades namn publiceras innan domslut, även inom stiften.

15. Observera den traditionella proportionalitetsprincipens straff i förhållande till brottet som har begåtts. Bestämma att präster och biskopar som är skyldiga till sexuella övergrepp mot minderåriga lämnar sitt offentliga ministerium.

16. Införa regler för seminarister och prästkandidater eller dem för ordenslivet för ständiga utbildningsprogram för att befästa mänsklig, andlig och psykosexuell mognad, relationer och beteende.

17. Gör en psykologisk utvärdering av kvalificerade och ackrediterade experter för kandidater till prästerskapet och gudsvigt liv.

18. Ange normer som reglerar förflyttning av en seminarist eller en aspirant till ordenslivet från ett seminarium till ett annat eller en präst eller ordensman från ett stift eller kongregation till en annan.

19. Formulera obligatoriska uppförandekoder för alla präster, ordensfolk, servicepersonal och volontärer, för att beskriva lämpliga gränser i personliga relationer. Ange de nödvändiga kraven för personal och volontärer och kontrollera deras kriminalregister.

20. Belysa all information och data om farorna med övergrepp och dess effekter, hur man känner igen tecken på missbruk och hur man rapporterar misstänkt sexuellt övergrepp. Allt detta måste ske i samarbete med föräldrar, lärare, specialister och civila myndigheter.

21. Det är nödvändigt att upprätta, om det ännu inte har gjorts, ett organ som är lättillgängligt för offer som vill anmäla brott. En organism som åtnjuter autonomi också med hänsyn till den lokala kyrkliga myndigheten och består av experter (präster och lekmän), som vet hur man uttrycker Kyrkans uppmärksamhet för dem som på detta område anser sig förolämpade av felaktiga attityder hos präster.

 

 

 

22 februari 2019, 09:59