Sök

Påven talar till de samlade deltagarna vid mötet Påven talar till de samlade deltagarna vid mötet 

Påven Franciskus: Skydda barnen. Utrota övergreppen!

I ett långt tal på söndagen sammanfattade påven Franciskus de senaste dagarnas möte i Vatikanen med en vädjan om en alltomfattande kamp mot övergrepp på minderåriga, både sexuella och av annat slag.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Vi måste samarbeta för att utrota det onda, sa påven Franciskus i sitt tal efter mässan i Sala Regia, som avslutade mötet om skydd av minderåriga i kyrkan. Påven fördömde dessa avskyvärda brott som miljontals barn runt om i världen utsätts för, i och utanför kyrkan - olika former av övergrepp och exploatering som beror på en ”ondska som inte ens skonar oskyldiga barn”.

Tidigare tabu

Ett enda övergreppsfall i kyrkan är "monstruöst" och ska behandlas med yttersta allvar, sa påven i sitt tal. Det tysta rop som de oskyldiga offren höjer, offer som torterats av oärliga gudsvigda, kommer att få hjärtana som är bedövade av hyckleri och makt, att darra.

Mötet om skydd av minderåriga i kyrkan, mellan den 21 och 24 februari såg patriarker, kardinaler, ärkebiskopar, biskopar, gudsvigda överordnade och ledare från hela världen samlas för att ta itu med övergrepp.

Efter mässan, tog påven ordet och beskrev det avskyvärda fenomenet, som historiskt tyvärr var vanligt i alla kulturer och samhällen - ett problem som tidigare ansågs tabu och som även i dag, är större än den tillgängliga statistiken som inte representerar problemet i dess verkliga omfattning. Många fall av sexuellt utnyttjande av minderåriga, rapporteras inte, särskilt de många som begås inom familjen, sa påven.

Kyrkans uppdrag att skydda de små

Det är därför som insikten om skyldigheten har vuxit i kyrkan om att inte bara försöka hejda övergreppen med stränga disciplinära åtgärder och civila och kanoniska processer, utan också bekämpa fenomenet inom och utanför kyrkan med beslutsamhet. Kyrkan känner sig kallad för att bekämpa detta onda som berör kärnan i hennes uppdrag: att förkunna evangeliet till de små och att skydda dem från de rovlystna vargarna.

Guds vrede, förrådd och örfilad

Omänskligheten i fenomenet, som är universellt och omfattande, är ännu allvarligare och mest skandalöst i kyrkan, eftersom det bryter mot kyrkans moraliska auktoritet och etiska trovärdighet. Kyrkan bör i folkets motiverade ilska se Guds vrede återspeglas, förrådd och örfilad av dessa oärliga gudsvigda.

Den gudsvigde som Gud har valt och kallat att leda själarna till frälsning, låter sig underkastas av sin egen mänskliga svaghet eller sjukdom, och blir sålunda ett redskap för satan. I övergreppen ser vi ondskans hand som inte ens besparar barnens oskuld.

Utrota denna brutalitet

Påven Franciskus påminde om att det enda sättet att övervinna ondskans anda är genom mortifikation, syndabekännelse, bön och botgöring, i Jesu efterföljd. Kyrkan kommer att lyssna på, främja, skydda och ta hand om barn som faller offer för övergrepp, utnyttjade och är bortglömda, var de än är. Och för att uppnå detta måste man gå bortom ideologisk polemik och journalistiska agendor som ofta, av olika intressen, utnyttjar dramat som barnen upplever, fortsatte påven.

Dåligt samvete och självförsvar

Det är dags att hitta den rätta balansen på alla värden som står på spel och ge kyrkan enhetliga riktlinjer, för att undvika två ytterligheter som uppstår: å ena sidan dåligt samvete över tidigare misstag, och medietryck; och å andra sidan självförsvar som inte konfronterar orsakerna och följderna av dessa allvarliga brott.

Ondskans böjelser

Miljontals barn världen över är offer för exploatering och sexuella övergrepp - en tragedi som främst ser föräldrar eller släktingar som förgripare, liksom barnbrudars makar, tränare eller lärare. Ofta är offren inte betrodda och de söker inte hjälp av skam, förvirring, rädsla för hämnd och misstro i institutionerna. Ett monster som leder till bitterhet, och till och med självmord, eller ibland att till hämnas genom att göra samma sak.

I en kommentar till påvens tal citeras uppgifter från internationella organisationer: enligt Världshälsoorganisationen, 2017, lider upp till 1 miljard barn mellan 2 och 17 av fysiskt våld eller emotionella eller sexuella övergrepp. Enligt Unicef’s uppskattning ​​2014 skulle sexuella övergrepp drabba mer än 120 miljoner flickor, som är främsta offer.

Världens utsatta barn

Påven Franciskus påminner om sexturism. Enligt uppgifter från 2017, Världsturismorganisationen, beräknas tre miljoner människor varje år resa för att ha sex med minderåriga. Liksom pornografi, ett uttryck för alltmer hemska och våldsamma övergrepp.

Pornografin har nått skrämmande dimensioner, med skadliga effekter på psyket och på relationerna mellan män och kvinnor och mellan män och barn. Det är ett fenomen i kontinuerlig tillväxt. En väldigt stor del av den pornografiska produktionen har tyvärr minderåriga som objekt, allvarligt skadade i sin värdighet.

Påvens tankar gick även till de många unga offer för maktmissbruk, vilket omfattar åttiofem miljoner barn, bortglömda av alla: barnsoldater, minderåriga prostituerade, undernärda barn, kidnappade barn och barn som är offer för den monstruösa mänskliga organhandeln, eller barns som förvandlas till slavar, barn offer för krig, flyktingbarn och bortaborterade barn.

Sju strategier för att rädda barn

Inför denna grymhet med barn som offras i avgudadyrkan till makt, pengar och högmod, nämnde påven "Best Practices" formulerat under ledning av Världsorganisationen för hälsa, genom en grupp på tio internationella organ. Det är ett åtgärdspaket som heter INSPIRE, det vill säga "sju strategier för att stoppa våld mot barn", som måste inspirera kyrkan på olika områden. När det gäller skydd av minderåriga är det främsta objektivet att vidta åtgärder för att skydda barn och förhindra dem från att falla offer för psykiskt och fysiskt utnyttjande. Ett åtagande som måste tas på oklanderligt allvar.

-Jag vill understryka att kyrkan inte kommer att dra sig för att göra allt som behövs för att ställa alla som har begått sådana brott inför rätta. Kyrkan kommer aldrig att försöka täcka över eller underskatta något fall. Kyrkan är övertygad om att enskilda gudsvigdas synder och brott är färgade i ännu mer dystra nyanser av otrohet och skam – de deformerar kyrkans ansikte och undergräver dess trovärdighet. Faktum är att kyrkan, tillsammans med sina trofasta söner och döttrar, också utsätts för otrohet, blir bestulen och förd bakom ljuset.

Börja om och utgå från egna brister

Påven Franciskus fortsätter i sina åtta punkter att tala om en sann rening, eftersom det, trots de åtgärder som vidtagits och de framsteg som gjorts inom området för att förhindra övergrepp, är det nödvändigt att införa ett förnyat och varaktigt engagemang för prästernas helighet. Det är en rättighet för Guds folk att prästerna gestaltar Kristus den Gode Herden.

-Den heliga gudsfruktan, fortsatte påven, leder oss till att anklaga oss själva som individer och som institution, och till att reparera våra fel, utan att falla i fällan att skylla på andra och hitta enkla ursäkter som verklighetsflykt.

Lämpliga prästkandidater

I detta sammanhang är vikten av utbildning avgörande, med höga krav i valet och bildningen av kandidater till prästerskapet, sa påven och menade att det inte bara handlar om att utesluta problematiska personligheter utan att erbjuda en balanserad formation till lämpliga kandidater, med förståelse för kyskhetens dygd.

Påven talade om att stärka biskopskonferensernas redan befintliga riktlinjer i val av prästkandidater, och att de inte bara ska uppfattas som råd utan som normer.

-Inget övergrepp får någonsin döljas, vilket var vanligt i det förflutna, eller undervärderas, eftersom att dölja övergrepp gynnar utbredningen och förvärrar brottet och skandalen. Det viktigaste är att utveckla ett nytt, effektivt tillvägagångssätt i alla institutioner och miljöer för kyrklig verksamhet så att övergrepp inte sker.

Hjälpa övergreppsoffer

Påven la stor uppmärksamhet på hur kyrkan ska bemöta och behandla övergreppsoffer, eftersom det onda de har upplevt har lämnat outplånliga sår som också manifesteras i agg och självdestruktiva tendenser.

Kyrkan är därför skyldig att erbjuda dem allt nödvändigt stöd genom att använda sig av experter på detta område. - Lyssna, jag tillåter mig ordet: "slösa tid" på att lyssna, sa påven. Lyssna för att läka de sårade, och även läka oss själva från själviskhet, distans, "det berör inte mig", från prästens attityd mot leviten i liknelsen om den barmhärtige samariten.

Bilder på barn

På punkt 7 och 8 återvände påven Franciskus till internet och sexturism. Med särskild hänsyn till det första sa han:

Vi måste engagera oss så att ungdomar och unga människor, särskilt seminarister och präster, inte blir slavar under beroenden av utnyttjande och kriminellt missbruk av oskyldiga och bilder på dem, och förakt för kvinnans och människans värdighet.

I detta perspektiv betonade påven att brott inte har rätt till frihet, och påminde om Benedictus XVI regler om de ”allvarligaste brotten" från 2010 då han tillade som allvarligt brott en prästs förvärv, innehav eller spridning av pornografiska bilder på minderåriga. Då talade man om 14 år men nu sa påven så behöver vi höja åldersgränsen för att bredda skyddet av minderåriga och understryka allvaret i dessa brott.

Tack till Guds heliga trofasta folk

Påven Franciskus avslutar sitt tal med att tacka alla präster och gudsvigda som tjänar Herren troget och fullständigt, och som känner sig utskämda och misskrediterade av en del av sina medbröders skamliga beteende. Tack till de troende som känner sina goda herdar och fortsätter att be för dem och stödja dem.

Guds heliga trogna folk fortsätter i tystnad dagligen och på olika vis att synliggöra och intyga med envist hopp om att Herren inte överger oss, utan stödjer sina lidande barn i olika situationer. Guds heliga trogna folk, stärkta av den helige Ande, är den profetiska kyrkans vackraste ansikte, när de sätter Herren i centrum och uppoffrar sig varje dag. Det kommer att vara Guds heliga trogna folk som befriar oss från klerikalismens gissel, som är en grogrund för denna vidrighet.

25 februari 2019, 14:11