Sök

Ikon Ikon  

Påven Franciskus: Evighetens skönhet är hoppet som besjälar oss

I ett budskap sänt i samband med de Påvliga akademiernas tjugotredje offentliga möte understryker påven Franciskus att temat evigheten är något som försummas i de senaste årens teologiska forskning och trosundervisning.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Tisdagen 4 december öppnades Påvliga akademiernas tjugotredje offentliga möte där man behandlar temat “Evigheten, livets andra ansikte”. Påven Franciskus skriver i ett budskap till mötesdeltagarna att detta får oss att på nytt reflektera ännu mer över det eviga livet, som är ”den grundläggande kärnan i kristen tro”. Men en eskatologisk reflektion om detta centrala tema får inte det utrymme och den uppmärksamhet den förtjänar ”i katekesundervisning och firanden” skriver påven, utan man får känslan av att temat om det eviga livet ”avsiktligt glöms bort och utelämnas för att det verkar långt borta och är främmande för vardagslivet och den samtida förmågan att ta det till sig".

Framtiden efter döden verkar obegriplig

Att man ger lite utrymme för evigheten kan bero på flera faktorer skriver påven: “Ett av fenomenen som utmärker den nuvarande kulturen är just att man utestänger transcendenta horisonter och att man går in i sig själv, nästan helt binder sig till nuet och glömmer bort eller censurerar dimensionerna av det förgångna, och framför allt framtiden uppfattas särskilt av unga som mörker och fylld av osäkerhet. Framtiden bortom döden blir i detta sammanhang oundvikligen ännu mer avlägsen, obegriplig eller helt obefintlig”.

“Man får känslan av att temat om det eviga livet ”avsiktligt glöms bort och utelämnas för att det verkar långt borta och är främmande för vardagslivet och den samtida förmågan att ta det till sig".”

Påven påpekar att en annan faktor till att man inte uppmärksammar det eviga livet kan vara det ”traditionella språket man använder vid predikningar och katekes då man förkunnar denna trossanning”. Idag kan detta språk ”tyckas obegripligt och ibland sända en föga positiv och 'attraktiv' bild av evigt liv".

Evighetens skönhet

Kyrkofädernas och de stora teologernas reflektioner borde hjälpa och uppmuntra oss “att effektivt och passionerat på nytt, både med ett passande språk för vår vardag och med passande fördjupning, presentera trons kärna, hoppet som besjälar oss och som ger det kristna vittnesbördet i världen styrka: evighetens skönhet.”

Påvliga akademiernas pris

Påvliga akademiernas pris har gått ex aequo till två unga akademiker: doktor Stefano Abbate, för sin avhandling med titeln ”La secularización de la esperanza cristiana a través de la gnosis y el ebionismo. Estudio sobre el mesianismo moderno” och doktor Francisco Javier Pueyo Velasco, för verket “La plenitud terrena del Reino de Dios en la historia de la teología”. Priset delas ut av statssekreterare kardinal Pietro Parolin. Även en påvlig medalj ges till doktor Guillermo Contín Aylón för avhandlingen “Vado ad Patrem. La Ascension de Cristo en el Comentario a Juan de santo Tomas de Aquino”.

 

05 december 2018, 09:30