Sök

Påven möter den Påvliga Vetenskapsakademins medlemmar Påven möter den Påvliga Vetenskapsakademins medlemmar 

Påven till PAS: Vetenskapen ska tjäna mänskligheten

Under gårdagen tog påven Franciskus emot medlemmar i den Påvliga Vetenskapsakademin som har samlats i Rom för deras plenarsammanträde. Under mötet tackade påven Vetenskapsakademin för deras bidrag till nutida värlsproblem och uppmanade dem att fortsätta tjäna mänskligheten.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Den vetenskapliga världen, som tidigare brukade hävda sin självständighet och visa en viss misstro mot de andliga och religiösa värderingarna, verkar idag istället bli alltmer medveten om världens och människans allt mer komplexa verklighet.” sade påven.

Påven förklarade att dagens vetenskapsmän är allt mer öppna för religiösa värderingar och kan  därför få en glimt av den andliga världens rikedomar och den gudomliga transcendensens ljus. ”Den vetenskapliga världen får inte betraktas som separat och oberoende.” Å andra sidan, menade påven, som del av samhället kallas den vetenskapliga världen till att tjäna mänskligheten.

En relation som måste omprövas

Påven förklarade att det idag finns en stark oro och känsla av brist på säkerhet inför vetenskapens och teknologins möjliga utveckling och nämnde rädslan för att människans uppfinningar och maskiner kommer att vända sig mot människan.

Vetenskapen och tekniken påverkar samhället, men människor, med sina värderingar, påverkar vetenskapen i sin tur”, sade påven och menade att, trots att de flesta framgångarna inom vetenskapen och teknologin är ett resultat av människans önskan av glädje, kan inte relationen mellan människor, samhälle och vetenskap endast bestå av sökandet efter lycka.Relationen måste ”omprövas” för att främja den integrerade utvecklingen av varje människa och det gemensamma bästa.

Öppen dialog och noggrann urskiljning är oumbärliga, särskilt eftersom vetenskapen blir allt mer komplex och de horisonter som den öppnar upp ger upphov till större utmaningar för mänsklighetens framtid.” sade påven.

Vetenskapens möjliga frukter

Påven Franciskus nämnde sedan de ”möjliga frukter” som vetenskapen kan bidra till: Bekämpa och motverka klimatförändringar, kärnvapen, fossila bränslen och avskogning.

Efter att ha följt mina föregångares fotspår bekräftar jag den fundamentala vikten av engagemang för en värld utan kärnvapen, och jag ber, precis som helige Paulus VI och helige Johannes Paulus II gjorde, att forskare aktivt samarbetar för att övertyga världsledare om att dessa vapen är etiskt oacceptabla på grund av skadorna de innebär för mänskligheten och för planeten.” manade påven.

Påven menade att, precis som den vetenskapliga världen har gjort framsteg när det gäller att identifiera dessa risker, är den nu kallad till att föreslå användbara lösningar och övertyga samhällen och deras ledare att driva dem.

Behovet av förändring i vårt sätt att leva

Jag tackar Vetenskapsakademin för sitt värdefulla samarbete för att bekämpa brott mot mänskligheten såsom människohandel, prostitution och organhandel. Jag står vid er sida i denna kamp för mänskligheten.” sade påven.

Trots vetenskapsakademins framgångsrika brottsbekämpningar sa påven att det fortfarande är en lång väg kvar att gå för en integrerad och hållbar utveckling. Avskaffandet av hunger, törst och de höga dödlighets- och fattigdomsnivåerna ”kommer inte att uppnås utan förändring i vårt sätt att leva”, förklarade påven.

Det saknas vilja och politiskt beslutsamhet”, sade även påven, för att stoppa kärnvapenutvecklingen och avsluta krig, utveckla källor med förnybar energi, garantera vatten, mat och hälsa för alla och investera i det gemensamma goda.

Vetenskapen i Kyrkans tjänst

Kyrkan förväntar sig en hjälp från vetenskapen som påven Paulus VI kallade för ”kunskapens välgörenhet” eftersom vetenskapsmännen och forskarna blivit anförtrodda kunskapens nycklar.

Må er forskning gynna alla, så att jordens folk mättas, botas och utbildas; må den politiska världen och människors ekonomi få indikationer från er på hur man kan sträva efter det gemensamma bästa, särskilt till gagn för de fattiga och mest behövande, och av respekt för vår planet.” avslutade påven.

 

13 november 2018, 13:38