Sök

Påven välsignar en sjuk man Påven välsignar en sjuk man  

Påven till katolska läkare "Uttala er med kraft i känsliga etiska frågor"

På måndagen tog påven Franciskus emot en grupp katolska läkare under en privat audiens i Vatikanen. De tillhör FIAMC, en internationell federation som samlar katolska läkare från hela världen.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Påven började med att i sitt tal till dem påminna om att titeln "katolska läkare" förbinder dem till en kontinuerligt andlig, moralisk och bioetisk formation så att de evangeliska principerna speglas i deras medicinska praxis.

Kyrkan är för livet

Påven citerade både Humanae Vitae och Laudato Si’ när han beskrev hur den katolska identiteten erkänner varje människas värdighet och har det som kriterium för sin verksamhet.

Kyrkan är för livet, och oroar sig för allt det som går emot livet, i dess konkreta verklighet, hur försvarslöst och outvecklat det än är, sa påven.

Trohet innebär prövningar och mod

Påven uttryckte sin uppskattning över att federationen sin katolska karaktär, och följer kyrkans lära i den undervisning man driver inom medicinsk-moral. I och med det samarbetar de med kyrkans mission att främja och försvara mänskligt liv från befruktningen till dess naturliga slut.

Denna trohet kräver prövningar, utmaningar och mycket mod, fortsatte påven när han uppmanade dem till att fortsätta med beslutsamhet:

Även inom medicin och hälsovård har den teknokratiska tanken slagit rot, med en vördnad för en obegränsad mänsklig makt och en praktisk relativism, där allt blir irrelevant om det inte tjänar de omedelbara egenintressen (jfr Laudato si ', 122).

Dra er inte för att uttala er om abort

Inför denna situation, är ni kallade att bekräfta patienten som person, hans värdighet och oförytterliga rättigheter, framför allt rätten till liv. Man måste motarbeta tendensen att reducera patienten till en maskin som måste repareras, utan respekt för moraliska principer, och utan att dra sig för att utnyttja de svagaste och sortera bort de som inte matchar med effektivitetens och vinningens ideologi.

Påven uppmanade de katolska läkarna till att därför inte dra sig för att uttala sig nationell och internationellt, även i legislativa diskussioner om känsliga etiska frågor, såsom abort, livets slutskede och genetisk forskning, för att där försvara livet, och läkarnas och vårdpersonalens samvetsfrihet.

Brådskande behov av katolska läkares vittnesbörd

Det är inte acceptabelt att er roll reduceras till att rätta er efter patientens vilja och sjukvårdssystemet där ni arbetar.

Idag är nödvändigt och brådskande att katolska läkare uttrycker sig med omisskännlig klarhet och vittnar om sin ståndpunkt både personligt och som förening, avslutade påven Franciskus. Era ord, gester, råd och val har ett eko som går utöver det strikt professionella området och blir till ett vittnesbörd om en levande tro.

29 maj 2018, 19:27