Sök

Caritas Internationalis uppmanar till en integrerad ekologi Caritas Internationalis uppmanar till en integrerad ekologi 

Caritas: Integrerad ekologi är lösningen på klimatkrisen

19 augusti firades världsdagen för humanitära insatser, World Humanitarian Day 2021 och i samband med detta belyser Caritas Internationalis vikten av en integrerad ekologi, där man sätter människan i centrum för alla beslut och handlingar för att lösa klimatkrisen.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Förenta nationernas världsdag för humanitära insatser, World Humanitarian Day, firas varje år den 19 augusti. I år fokuserade man särskilt på klimatkrisen genom att bjuda in partners världen över att belysa kostnaden av denna kris genom att be ledare och beslutsfattare att vidta meningsfulla åtgärder mot klimatförändringar och skydda världens mest utsatta personer.

Uppmaning till modiga steg

Caritas Internationalis uppmanar beslutsfattare att ta modiga steg för att ta itu med frågor som rör klimatförändringar, pandemin och dess konsekvenser samt den politiska oron i Afghanistan och Libanon. De nämner även den humanitära utmaningen i Haiti som har orsakats av den senaste jordbävningen som uppmättes till 7,2 på Richterskalan, mitt i landets politiska och ekonomiska kaos. Dessutom, med tanke på rekordvärme, förödande stormar, översvämningar, väderförändringar och skogsbränder världen över under 2021, betonar Caritas att “allt har uppkommit av bristande omsorg om miljön, vilket leder till klimatförändringar och en ekologisk kris”. I ett uttalande på Caritas hemsida betonar man att “naturkatastroferna som påverkar de fattigaste länderna negativt också är en uppmaning till målmedvetna och samordnade politiska åtgärder för att skydda, försvara och rädda liv” och man påpekar att ”där en del av mänskligheten lider, drabbas även hela den mänskliga familjen”.

Konkreta handlingar

Genom att föreslå praktiska steg uppmanar Caritas politiska ledare att garantera den afghanska befolkningens säkerhet och att Libanons folk ska få grundläggande förnödenheter.  Man vädjar till regeringar om att avsätta tillräckliga medel för lokalsamhällen, för att engagera både jordbruksbaserade och icke jordbruksbaserade samhällen i utvecklingsaktiviteter, för att de ska kunna säkerställa egen försörjning och livsmedelssäkerhet. Dessutom uppmuntrar välgörenhetsorganisationen lokalsamhällen att delta i humanitära insatser och insisterar på att katastrofhantering ska ske på lokal nivå för riskminskning och aktiviteter för att garantera säkerheten genom varningssystem. För att uppnå detta inbjuds lokala regeringar att samarbeta med det lokala civilsamhället och tros-baserade grupper. Caritas betonar även vikten av tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård för de mest sårbara, samt vaccin mot sjukdomar, och ett åtagande för ekonomisk och industriell global policy för att minimera effekterna av global uppvärmning och försämring av ekosystem.

Lösningen är integrerad ekologi

I linje med påven Franciskus läroämbete noterar Caritas att det enda lämpliga svaret på klimatkrisen är en integrerad ekologi, samt att sätta "människans intresse och värdighet i centrum för alla aktiviteter och beslut" inför "de outtalade lidanden som orsakas av kriser skapade av människan och av naturkriser” som Caritas vittnar om genom sin hjälpverksamhet i 200 länder och områden.

Och i samband med förberedelserna som pågår inför FN:s klimatkonferens COP26 i november uppmanar Caritas COP26 att ta upp detta som en "brådskande prioritet" och att "lägga fram konkreta och adekvata lösningar samt att avsätta tillräckliga resurser eller medel för att förverkliga dem."

Uttalandet avslutas med påminnelsen om att "utan en målmedveten politisk vilja från beslutsfattare och politiska ledare kommer det inte att ske någon förändring och de fattigas välbefinnande kan inte garanteras."

 

20 augusti 2021, 14:12