Sök

Europaparlamentet Europaparlamentet 

Europas biskopar ifrågasätter Europaparlamentets avsikter

De europeiska biskoparna betonar vikten av att skydda och vårda livet i ett brev till Europaparlamentets ordförande i kölvattnet av resolutionen om abort i Polen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Kommissionen för den Europeiska unionens biskopkonferenser (COMECE) har ifrågasatt några punkter i en resolution som antogs av Europaparlamentet om den så kallade "rätten" till abort i Polen i november 2020.

I ett brev utfärdat av biskoparna på måndagen, som riktar till Europaparlamentets president David Maria Sassoli, betonar de att den katolska kyrkan, som stödjer kvinnor i alla de livssituationer som uppstår på grund av svåra eller oönskade graviditeter, ”kräver skydd och vård alla ofödda människoliv”.

"Varje människa är skapad av Gud och behöver skydd, särskilt när han eller hon är som mest sårbar", skriver biskoparna och tillägger att "särskilt skydd och vård av barnet före och efter födseln också uttrycks i internationella rättsliga lagar” - inklusive FN:s konvention om barnets rättigheter.

Förbud mot abort i Polen

Ett beslut i oktober 2020 av den polska konstitutionella domstolen fastställde ett nästan totalt förbud mot abort i landet, och tillåter endast abort i fall av våldtäkt eller incest, eller när graviditeten hotar moderns liv.

Förbudet, som trädde i kraft i januari, utlöste protester i den polska huvudstaden Warszawa, mellan förespråkare och motståndare till abort.

Domstolsbeslutet i oktober fann att en lag från 1993 som tillät abort i fall av allvarliga och irreversibla fosteravvikelser var författningsstridig. Beslutet förklarades med att det ofödda barnet är en människa och därför förtjänar skydd enligt den polska konstitutionen, som garanterar rätten till liv.

I Europaparlamentets resolution från november 2020 uppmanades EU:s institutioner till att göra mer för att stödja "sexuella och reproduktiva hälsorättigheter", inklusive abort, i medlemsstaterna och att stödja civilsamhällsgrupper som främjar rättsstatsprincipen.

Argumentet för rättsstatsprincipen

Biskoparna betonade i sitt brev att varken EU:s lagstiftning eller den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna föreskriver en rätt till abort, vilket överlämnar frågan till medlemsstaternas rättssystem.

Den grundläggande normen för EU är principen om överlåtelse enligt vilken EU:s agerande begränsas av de befogenheter som medlemsstaterna tilldelar det.

Europaparlamentets resolution påpekar att "respekten för rättsstatsprincipen är avgörande för unionens funktion." Samma rättsstatsprincip, betonar COMECE, "kräver respekten för medlemsstaternas befogenheter och de val som de gör i utövandet av deras exklusiva befogenheter."

Grundläggande rättigheter ifrågasätts

En annan oro som biskoparna uttrycker är att Europaparlamentets resolution verkar ifrågasätta den grundläggande rätten till samvetsvägran, som är en följd av den samvetsfrihet som är en av de grundläggande rättigheterna i EU:s stadga.

Biskoparna understryker att detta är särskilt oroande och inte bör ifrågasättas, eftersom samvetsvägrare i många fall diskrimineras, särskilt inom hälso- och sjukvårdssektorn.

EU-stadgan respekterar nationella lagar

Samtidigt påpekar biskoparna att Europaparlamentets hänvisningar till rätten till lika behandling och icke-diskriminering i flera avsnitt av resolutionen, kan användas för att sudda ut gränserna för EU:s befogenheter. De varnade för att detta strider mot artikel 51.2 i EU-stadgan, som föreskriver ” att unionsrätten inte får tillämpas utöver unionens befogenheter eller skapa någon ny makt eller nya uppgifter för unionen".

COMECE fortsatte med att betona behovet av att begrunda de grundläggande rättigheterna som tanke-, samvets- och religionsfrihet i ljuset av deras "universalitet, okränkbarhet, omöjliggörbarhet, odelbarhet och ömsesidiga beroende", och noterade särskilt att när det gäller rätten till samvetsfrihet kräver EU Stadgan behovet av att respektera de nationella konstitutionella traditionerna och utvecklingen av nationell lagstiftning.

Brist på fördömande

Biskoparna uttryckte också sin sorg över bristen på fördömande eller uttryck av solidaritet med hänvisning till de oacceptabla attackerna mot kyrkor och platser för tillbedjan, i samband med protesterna som ägde rum i samband med lagen i Polen.

Biskoparnas brev, som är undertecknat COMECE:s ordförande kardinal Jean-Claude Hollerich, SJ, och fyra andra biskopar, avslutas med att de bekräftar sin tillgänglighet att ytterligare förtydliga deras ställning i denna avgörande fråga, som de varnar kan ha en negativ inverkan på hur unionen uppfattas av medlemsstaterna.

25 februari 2021, 20:25