Sök

Kardinalerna Jean-Claude Hollerich SJ och Philippe Nakellentuba Ouédraogo Kardinalerna Jean-Claude Hollerich SJ och Philippe Nakellentuba Ouédraogo 

Afrika och Europa enade i skyddet av människans värdighet

Inför det sjätte toppmötet för de två kontinenternas politiska ledare som planeras hållas oktober 2020 ber biskoparna i Afrika och Europa om ett rättvist och ansvarsfullt parterskap som fokuserar på folken.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Afrikas och Europas två kontinenter har gemensamma rötter och geografisk närhet och nu även en gemensam oro för covid-19-pandemins konsekvenser på familjen och samhället och särskilt dem som befinner sig i svårighet, utsatthet och svaghet på de båda kontineterna. 

Ordförandena för EU:s och Afrikas biskopskonferenser COMECE och SECAM har sänt ett gemensamt dokument där de berättar om att de inför det sjätte toppmötet mellan EU och Afrika i oktober vill ge sitt bidrag i det framtida partnerskapet mellan EU och Afrika.  

Förnyelse av samarbetet mellan Europa och Afrika

Biskopskonferensernas ordföranden kardinalerna Jean-Claude Hollerich och Philippe Nakellentuba Ouédrago, uppmuntrar från sina respektive kontor i Bryssel och Accra de två kontinenternas politiker att orientera deras förberedande arbeten enligt den mänskliga värdighetens principer, ansvar och solidaritet och betona vikten av att först och främst fokusera på de fattiga, vården av skapelsen och det gemensamma bästa.

Vi är övertygade om att Afrika och Europa kan bli drivande i en förnyelse av ett multilateralt samarbete, skriver de två ordförandena. Kardinal Hollerich preciserar vikten av Europas ansvar att dela med sig av fred och välstånd till grannarna.

“De ber om ett partnerskap för integrerad mänsklig utveckling, integrerad ekologi, mänsklig säkerhet och fred och för människor på resande fot.”

I dokumentet som bär titeln “Låt rättvisa grönska i alla hans dagar och fred och välgång råda” ur psaltaren 72:7 erbjuder de en rad rekommendationer till politikerna som främst gäller en omformning av de interkontinentala politiska och ekonomiska förbindelserna, för ett rättvist och ansvarsfullt partnerskap som sätter folken i centrum. De ber om ett partnerskap för integrerad mänsklig utveckling, integrerad ekologi, mänsklig säkerhet och fred och för människor på resande fot.

Oro för de svagaste samhällena

Katolska kyrkan på de båda kontinenterna delar oron särskilt för dessa personer och för familjer och gemenskaper som är svaga och utsatta och nu på grund av covid-19 har det ännu värre. Det handlar om extrem fattigdom, hunger, ihållande brist på rättvis tillgång till grundläggande sociala tjänster, korruption, våld, terroristattacker och förföljelse av utsatta religiösa samfund, samt utnyttjande av naturresurser och miljöförstöring.

Kardinal Ouédrago talar om en total annullering av de afrikanska ländernas skulder, för att tillåta dem att återuppliva sina ekonomier.

De två kardinalerna skriver även om helige Johannes Paulus II:s postsynodala apostoliska uppmaning “Ecclesia in Africa” som publicerades för 25 år sedan och att den än idag uppmuntrar dem att ta itu med utmaningarna man står inför.

”Vi tror, avslutar Hollerich och Ouédrago, att principerna och värdena kring mänsklig värdighet, solidaritet, företrädesrätt av alternativ för de fattiga, varors universella destination, främjande av integrerad mänsklig utveckling, ansvarsfull förvaltning av hela skapelsen samt strävan efter det gemensamma bästa, är nödvändiga som vägledning och orientering för att definiera respektive svar och politiska handlingar".

12 juni 2020, 11:05