Sök

landskap landskap 

Kirkens sociale doktrin og “New Green Deal”

Kardinal Paul Gallagher, Vatikanets sekretær for forbindelse med udenlandske stater, talte i et indlæg på et kursus om kirkens sociallære om nødvendigheden af en konstruktiv dialog mellem troen og arbejdet for et bedre miljø. Mødet var arrangeret af stiftelsen “Centesimus Annus”. Vatikanet vil standse CO2-udslip før 2050.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten 

 Kirkens sociallære “støtter med brændende engagement en sund miljølære med dybde og respekt for det menneskelige”. Det siger ærkebiskop Paul Richard Gallagher, der er sekretær for Vatikanets forbindelser med andre stater. Gallagher kom med et indlæg lørdag formiddag den 23. januar ved åbningen af et kursus i Kirkens sociallære. Kurset afholdes af Fondazione Centesimus Annus - Pro Pontefice

Gallagher inviterede til en konstruktiv dialog mellem Kirken og miløarbejdere. Han ønskede sig “en dialog, der kunne inspirere sociale og miljømæssige programmer på nationalt og internationalt niveau”. Gallagher understregede, at Kirkens bidrag til dialogen naturligvis ville være det kristne perspektiv. 

Han henviste her til afsnit 41 i exhortationen (formaningsskrivelsen) Querida Amazzonia, der resumerer resultaterne af Amazonassynodenden 6-27. oktober 2019. Her står det: “at befri de andre fra deres trældom indebærer at vise omsorg for miljøet og beskytte det, men endnu mere at hjælpe menneskets hjerte til at åbne sig med tillid til den Gud, som ikke blot har skabt alt det, der eksisterer, men også har givet os sig selv i Jesus Kristus”. 

Gallagher betonede, at det kan være vanskeligt at vælge mellem at stole på Gud og udelukkende at have tiltro til menneskets handlinger. 

“Vi vælger - sagde han – at tro på det menneske, der er elsket af Gud, kaldet til at vogte Hans have og ikke til at være Hans konkurrent”. Han mindede om, hvad paven havde sagt på det virtuelle klimatopmøde den 12. december sidste år. Her forpligtede Den hellige Stol sig til at arbejde med forskellige strategier for at opnå klimaneutralitet. 

For at nå målet klimaneutralitet, sagde paven, vil man arbejde på to planer. Den hellige Stol vil “forpligte sig til at reducere CO2-udslip til 0 før 2050 ved at intensivere den miljøindsats, der allerede har været i gang i nogle år. Det er en indsats, der skal muliggøre en rationel brug af naturlige resurser som vand og energi, bæredygtig mobilitet, genplantning af skov og cirkulær økonomi - også i håndtering af affald”. Den hellige Stol forpligter sig også til at være med til at fremme “økologisk dannelse” for kommende generationer. 

Han sagde: “Vi ved godt, hvor vanskeligt, for ikke at sige umuligt det er at vende tilbage til førindustrielle tider. Vi forstår også, at forbedringerne på det videnskabelige og det teknologiske plan hjælper os til at reducere de dybt alvorlige miljøproblemer, som vores verden lider under”. Og alligevel “kan vi aldrig være troværdige økologer uden at have kritisk blik for den moderne ide´ om fremskridt, hvis det forstås som en beroligende, lineær udvikling af menneskelige muligheder på vejen frem mod en ubegrænset teknologisk udvikling”. Gallagher betonede, at mennesket i høj grad er blevet offer for sin egen ideologi om fremskridt. 

Ærkebiskoppen præciserede, hvad Den hellige Skrift og Kirkens lære om miljøet kan bidrage med. Han understregede, at Kirkens sociallære ikke blot kan reduceres til et spørgsmål om frihed og social retfærdighed: “ for som kristne føler vi kaldet til kærlighed og universelt broderskab som en glad lydighed over for Guds vilje”. 

I en refleksion over Green New Deal mindede kardinalen om, at udtrykket blev opfundet i USA under finanskrisen i 2007 for at definere “en type miljøprogram der skal frigøre den nationale økonomi fra afhængigheden af olie gennem en stigende brug af alternative energikilder”. Lignende udtryk bruges ifølge kardinalen i miljøprogrammer, der støttes af Den europæiske Union eller FN. Udtrykket European Green Deal er en strategi, der blev lanceret den 11. december 2019 af præsidenten for Europa-kommissionen, Ursula van der Leyen. Den arbejder blandt andet med “klimaneutralitet i landene i Den europæiske union før 2050, beskyttelse af økosystemerne og biodiversiteten, støtte til et landbrug uden pesticider, gødning og kemiske produkter” kombineret med promovering af “elektriske køretøjer, stigning af investeringer i miljøteknologi, finansiel støtte til virksomheder, der omlægger til økologisk produktion og et internationalt samarbejde for forbedringer af miljøstandarder”. 

Kardinalen fremhævede, at de vigtigste New green Deals repræsenterer et håb for verdens fremtid. Han talte om risikoen ved at lukke ned for dialogen i stedet for at fremme den og risikoen for at splitte i stedet for at forene. Netop pave Frans advarer i sin encyclika Fratelli tutti  mod “ de mulige fælder i en kultur, der måske er mere inklusiv i formen end i substansen”. Han fandt det helt fundamentalt at understrege, at “den globale økonomi forstået som en ekstrem udvidelse af en kommerciel logik intet har at gøre med Kirkens universelle kald og med ønsket om broderskab og verdensfred”. 

25 januari 2021, 15:02