Sök

Troslærekongregationen udgiver manual for håndtering af overgreb Troslærekongregationen udgiver manual for håndtering af overgreb 

Troslærekongregationen udgiver manual for håndtering af overgreb

Troslærekongregationens nye manual har svar på de almindeligste spørgsmål om procedurer i sager, hvor der er mistanke om overgreb.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Den nye manual blev offentliggjort den 16. juli . Dokumentet fylder 30 sider og indeholder 9 kapitler, der beskriver procedurerne og retningslinjerne i overgrebssager. Manualet har fået titlen Vademecum1, fordi man  regner med, at der løbende vil komme opdateringer. Indholdsmæssigt beskæftiger manualen sig ikke med ny lovgivning, men med, hvordan eksisterende kirkelig lovgivning på området omsættes til en god og effektiv praksis. Den følger op på et møde, der blev afholdt i februar i Vatikanet sidste år. Her mødtes  lederne af alle verdens bispekonferencer for at drøfte, hvordan Kirken så hensynsfuldt som muligt over for de involverede og på en effektiv måde  undersøger disse sager. På mødet blev der efterlyst en manual, der kunne fungere som praktisk arbejdsredskab for biskopperne og det kirkelige personale, der arbejder med overgrebssager. Den nye manual  beskæftiger sig blandt andet med, hvordan overgreb defineres, hvordan en forundersøgelse skal finde sted og hvilke rettigheder sagens involverede har. Manualen henviser talrige gange til gældende kanonisk lov, som den tolkes i motu propriet Sacramentorum Sanctitatis Tutela af Johannes Paul II  fra 2001 og Vos estis lux Mundi af pave Frans fra 2019. Manualen tager i visse tilfælde også højde for, at den latinske kirke af og til håndterer disse sager anderledes end de orientalske kirker.

“Respekt for de involverede, grundige undersøgelser af informationer, god kommunikation og godt samarbejde mellem Kirken og myndighederne”

Manualen opstiller fire hovedpunkter. Første punkt fastslår, at der skal lyttes til det formodede overgrebsoffer og vedkommendes familie. De skal følges på en værdig og respektfuld måde af  Kirken under hele sagen og sikres den nødvendige spirituelle, medicinske og psykologiske hjælp. Det prioriteres højt i den indledende fase at beskytte alle de involverede personers – også den mistænktes - gode navn og rygte. Manualen fastslår, at den anklagede altid har ret til  at forsvare sig.

Andet punkt fastslår, at modtaget information om et formodet overgreb altid skal undersøges nøje, også når det drejer sig om anonyme rygter eller nyheder fra de sociale medier.

 Skriftemålets segl skal respekteres; men når overgreb skriftes, skal et formodet offer eller en formodet gerningsmand kraftigt opfordres til at foretage anmeldelse til myndighederne.

Det tredje punkt vedrører kommunikationen. Man beder om at undgå al unødvendig spredning af information om sagen - specielt under forundersøgelsen. Nødvendig information til offentligheden under forundersøgelsen skal ske forsigtigt og velovervejet. Det skal ske på en måde, så den endelige dom ikke foregribes.

Samarbejde mellem kirke og stat

Det fjerde punkt understreger nødvendigheden af et velfungerende samarbejde mellem kirke og stat. Den kirkelige myndighed skal foretage anmeldelse til de offentlige myndigheder hver gang, dette skønnes nødvendigt.

Dokumentet understreger også, at andre foranstaltninger kan være nødvendige. For at undgå skandale, forsøg på at skjule beviser eller trusler mod det formodede offer, kan præsten pålægges ikke at varetage sine kirkelige opgaver, mens den indledende undersøgelse står på.

20 juli 2020, 07:55