Sök

Pave Frans til kinesiske katolikker: Tro ændrer historie Pave Frans til kinesiske katolikker: Tro ændrer historie  (AFP or licensors)

Pave Frans til kinesiske katolikker: Tro ændrer historie

I en skrivelse med titlen "Meddelelse til katolikker i Kina og til den universelle kirke" forklarer pave Frans årsagerne til at han har underskrevet ​​den midlertidige aftale med folkerepublikken Kina: at fremme evangeliets forkyndelse og etablere enhed i det katolske samfund i Kina .

Iben Thranholm - Vatikanstaten 

Meddelelsen fra pave Frans, der blev annonceret ved onsdagens audiens- begynder med et opmuntrende ord til kinesiske katolikker, som han siger "er dagligt til stede" i hans bønner. Paven minder også om Jesu ord,  der tidligere er citeret af Benedikt XVI i sit brev til de kinesiske troende: "Frygt ikke, lille hjord" (Lukas evangeliet kapitel 12, vers 32).

Et virvar af meninger har skabt forvirring

Paven går direkte til kernen af spørgsmålet:

På seneste har forskellige modstridende forlydender cirkuleret om hvad der foregår og især de katolske samfunds fremtid i Kina. Jeg er opmærksom på, at dette virvar af tanker og meninger kan have forårsaget en vis forvirring og foranlediget forskellige reaktioner i mange menneskers hjerter. Nogle oplever tvivl og forvirring, mens andre på den ene eller anden måde føler sig forladt af Den hellige stol og sætter spørgsmålstegn ved værdien af ​​deres lidelser, som de har udholdt af troskab over for Peter's efterfølger. Hos andre hersker positive forventninger og tanker, som er inspireret af håbet om en mere rolig fremtid for et frugtbart vidnesbyrd om troen i Kina.

Det er en situation, understreger paven, som " er blevet mere tilspidset" med den nylige underskrift i Beijing om den foreløbige aftale om nominering af biskopper.

En dialog begyndt af John Paul, fremskyndet af Benedikt XVI

Paven præciserer, at den midlertidige aftale "er resultatet af en langvarig og kompleks institutionel dialog mellem Den hellige Stol og de kinesiske myndigheder, der blev indledt af Den hellige Johannes Paul II og fortsat af pave Benedict XVI. Gennem denne proces har Den hellige Stol ønsket - og fortsætter med at ønske - kun at opnå Kirkens særlige åndelige og pastorale mål, nemlig at støtte og fremme evangeliets forkyndelse og genoprette og bevare den fulde og synlige enhed af de katolske meningheder i Kina. "

At vandre med tro, selv når vejen er ukendt

Paven deler derefter "nogle få refleksioner ..om den rejse, vi er kaldet til at gennemføre i denne nye fase." Pave Frans citerede endnu engang pave Benedikt og forklarede, at det er en rejse, der "kræver tid og forudsætter begge parters gode vilje." 

Paven pegede på Abrahams eksempel, som "kaldet af Gud ... adlød ved at rejse ud for at nå et ukendt land, som han skulle modtage som en arv, uden at kende den vej, der lå foran ham. Havde Abraham krævet ideelle sociale og politiske forhold, inden han forlod sit land, ville han måske aldrig have rejst ud. I stedet stolede han på Gud og som svar på Guds ord forlod han sit hjem og det trygge. Det var ikke historiske ændringer, der fik ham til at stole på Gud; Det var snarere hans rene tro, der førte til en forandring i historien. 

Pave Frans påkaldte sig sin position som Peters efterfølger og understregede:" Jeg vil bekræfte jer i denne tro (se Lukasevangeliet kapitel 22, vers 32) ... og bede jer om at stole stadig mere på historiens Herre og Kirkens bedømmelse af hvad hans vilje er."

Udnævnelsen af ​​biskopper

Pave Frans forklarer, at "det var vigtigt, før alt andet, at håndtere spørgsmålet om udnævnelse af biskopper." Han siger:

Desværre, som vi ved, har den katolske kirke i Kina i den nyere historie været præget af dybe og smertefulde spændinger, sår og splitter, som især har været centreret om ​​biskopperne som vogtere af troens ægthed og som garant for kirkelig fællesskab.

Kald til forsoning og enhed

Men paven siger, at han alligevel har oplevet stor trøst i at kende kinesiske katolikkers ønske i hjerte om at leve deres tro i fuldkommen fællesskab med den universelle kirke og med Peter 's efterfølger. Dette, siger han, gælder selv for biskopper, "som har beskadiget fællesskab i kirken som følge af svaghed og fejl, men også og ikke sjældent på grund af kraftigt og unødigt pres udenfra." 

Han forsikrer de troende om, at "efter nøje at have undersøgt hver enkelt personlig situation og lyttet til forskellige synspunkter, har jeg viet meget tid til refleksion og bøn og søgt det sande gode  for Kirken i Kina. "Og han forsikrer på det kraftigste:" 

For Herren og med dømmekraftens sindsro har, i linje med den retning, som min seneste forgængere har lagt ud, har jeg besluttet at forsone til de resterende syv 'officielle' biskopper, der er ordineret uden paveligt mandat, og at have ophævet alle relevante kanoniske sanktioner for at kunne genindsætte dem i det fulde kirkelige fællesskab. Samtidig beder jeg dem om på det klareste at udtrykke deres genoprettede enhed med den apostolske stol og med kirkerne spredt over hele verden og at forblive trofaste trods eventuelle vanskeligheder. "

Valg af præster med Jesu hjerte

Paven forklarer, at selv om den midlertidige aftale er "begrænset til visse aspekter af Kirkens liv og kan forbedres", kan den ikke desto mindre "bidrage til at skrive dette nye kapitel i den katolske kirke i Kina." "For første gang, siger paven, “giver aftalen stabile samarbejdsforhold mellem de statslige myndigheder og den apostolske stol, i håb om at give det katolske samfund gode hyrder."

I denne sammenhæng fortsætter han, “har Den hellige Stol til hensigt fuldt ud at spille sin egen rolle." Men, siger paven, en vigtig del hviler også på jer biskopper, præster, indviede mænd og kvinder og lægfolk: at tage del i at søge gode kandidater, der er i stand til at påtage sig en biskops krævende og vigtige embede. Det handler ikke om at udnævne funktionærer til at håndtere religiøse spørgsmål, men om at finde sande hyrder i overensstemmelse med Jesu hjerte, mænd som er dedikeret til på generøs vis at arbejde i Guds folkes tjeneste, især for de fattige og de mest sårbare.

Kinesiske katolikers rolle i samfundet

Pave Frans talte også om det kinesiske katolikkers plads i samfundet og sagde:

På det borgerlige og politiske niveau skal kinesiske katolikker være gode borgere, elske deres hjem and og tjene deres land med omhu og ærlighed, efter deres bedste evne. Ret etisk bør de være opmærksomme på, at mange af deres medborgere forventer, at de udviser en større forpligtelse til at tjene det fælles gode og den harmoniske vækst i samfundet som helhed. Katolikkerne bør især give et profetisk og konstruktivt bidrag, som er affødt af deres tro på Guds rige. Til tider kan dette også kræve, at de ytrer sig kritisk, ikke bare for at være i opposition, men for at opbygge et samfund, der er mere retfærdigt, humant og som respekterer enhver persons værdighed.

Overvinde modstanden mod at evangelisere

Pave Frans taler derefter til biskopper, præster og indviet personer, og beder dem om at overvinde “ at lægge tidligere konflikter bag sig og forsøge at arbejde for vores egne interesser" med henblik på at “tage vare på”de troende." Han opfordrer dem til at "arbejde ydmygt for forsoning og enhed “og “energisk og entusiastisk “at “følge vejen for evangelisering, som er lagt ud af det Andet Vatikanerkoncils Økumeniske Råd. "

Fortsættelse af dialogen med kinesiske myndigheder

Med respekt” for lederne af Folkerepublikken Kina fornyer “pave Frans sin invitation til, "med tillid, mod og fremsynethed, at fortsætte den dialogen, som er begyndt allerede for nogen tid siden" for at overvinde “ tidligere tiders forskelle, selv de seneste, "og at åbne" et nyt kapitel med mere afklaret og praktisk samarbejde, i en fælles overbevisning om, at “mangel på forståelse [tjener] interesser hverken det kinesiske folk eller den katolske kirke i Kina" (Benedict XVI, brev til kinesiske katolikker). "

"På denne måde, siger paven, vil Kina og Den hellige Stol kunne" gøre en indsats for at fremme samfundets integrerede udvikling ved at sikre større respekt for den enkelte person, også på det religiøse område. "Paven understreger endvidere, at en "ny stil med ligefremt dagligt samarbejde skal udvikles mellem lokale myndigheder og kirkelige myndigheder - biskopper, præster og samfundets ældste - for at sikre, at pastorale aktiviteter sker på en ordnet måde i overensstemmelse med de troendes berettigede forventninger og de kompetente myndigheders beslutninger. "Og gentager han:" Kirken i Kina kender den kinesiske historie, og den søger ejheller noget privilegium.

27 september 2018, 10:29