Hľadaj

Nahliadnutie do vatikánskych úradov: Kongregácia pre evanjelizáciu národov

V ďalšom nahliadnutí do vnútra Rímskej kúrie prinášame pohľad na Kongregáciu pre evanjelizáciu národov, na ktorej čele bol 16 rokov aj slovenský kardinál Jozef Tomko (1985-2001). Informácie o tomto vatikánskom úrade poskytol v rozhovore pre Vatican News jeho súčasný prefekt, filipínsky kardinál Luis Antonio Tagle, ktorý bol do čela menovaný koncom roka 2019.

Osobitným cieľom Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ktorá sídli v Ríme na Španielskom námestí, je misionárska činnosť, čiže evanjelizácia národov a zakladanie cirkví v novo-evanjelizovaných národoch. Už od jej počiatkov, keď bola v roku 1622 založená Posvätná kongregácia Propaganda Fide až dodnes, napĺňa svoju počiatočnú misiu byť „hnacím, riadiacim a koordinačným“ centrom misionárskej činnosti, osobitne Missio ad gentes. Toto jej poslanie zostalo nezmenené aj napriek reformám Rímskej kúrie.

Kongregácia pre evanjelizáciu národov má zároveň za úlohu pomáhať Rímskemu biskupovi v podporovaní misionárskej spolupráce, aby bolo čoraz zreteľnejšie, že celá Cirkev je vo svojej podstate misionárska a aby si celý Boží ľud uvedomil svoj misionársky záväzok a spolupracoval na jeho napĺňaní prostredníctvom modlitby, svedectva života a ekonomickej podpory.

Činnosť Kongregácie pre evanjelizáciu národov je v službe mladým cirkvám.

Kongregácia má teritoriálnu kompetenciu, čiže týka sa príslušných geografických území. Týka sa zakladania či rušenia partikulárnych cirkví, menovania biskupov a ordinárov, vykonávania biskupského úradu v misijných teritóriách. Na starosti má aj formáciou diecézneho kléru (osobitne v seminároch, kde zároveň menuje rektorov), službu kňazov, rehoľný a zasvätený život, apoštolát katechétov a život veriacich laikov. Kompetencie kongregácie boli rozšírené prostredníctvom osobitných fakúlt aj v oblasti disciplíny kléru a zasväteného života v misionárskych oblastiach.

Kongregácia sa na svojich územiach stará aj o pastoračnú službu a o vytváranie cirkevnosprávnych oblastí. Pápežovi pomáha zaistiť pre každú takúto oblasť ordinára. Momentálne pod Kongregáciu pre evanjelizáciu národov spadá celkovo 1119 cirkevnosprávnych oblastí, z nich 516 sa nachádza v Afrike, 484 v Ázii, 76 v Amerike a 46 v Oceánii.

Kongregácia zároveň prispieva k formácii budúcich kňazov. Snaží sa podporovať misionárske povolania u kňazov, rehoľníkov i laikov a zabezpečuje adekvátnu distribúciu misionárov. Na svojich územiach sa stará i o formáciu kňazov, rehoľníkov i katechétov. Podporuje vznik seminárov a sleduje ich chod. V súčasnosti sa kongregácia stará o 800 seminárov, ktoré sú rozdelené na vyššie, propedeutické a nižšie. Študuje v nich takmer 80 tisíc adeptov, o ktorých sa stará vyše dvetisíc formátorov.

Vyšších seminárov je 222, s celkovým počtom 23 138 bohoslovcov. Až 68% z nich je v Afrike, 28% v Ázii, 3% na Americkom kontinente a 1% v Oceánii. O bohoslovcov sa tu stará viac než 1700 formátorov. Propedeutických seminárov má kongregácia 120 a študuje v nich vyše 6 tisíc chlapcov. Väčšina z nich (až 88%) sa nachádza v Afrike, 12% je v Ázii a 1% na americkom kontinente. Nižších seminárov je 439 s viac než 50 tisíc chlapcami. Opäť tu dominuje Afrika so 75% (Ázia 20%, Amerika 3% a Oceánia1%).

Okrem seminárov má Kongregácia pre evanjelizáciu národov na starosti aj svoje pápežské kolégiá v Ríme, kde sa formujú kňazi pre ich misiu vo svete. Patria sem Pápežské Urbanovo kolégium (založené v roku 1627) na formáciu bohoslovcov, ďalej Pápežské kolégium sv. Petra (1946) a Pápežské kolégium sv. Pavla (1965) pre formáciu kňazov pochádzajúcich z misijných krajín, Kolégium sv. Jozefa pri Pápežskej Urbanovej univerzite, ktoré v minulosti hostilo katechétov, no dnes prijíma kňazov (rektorov, formátorov a vyučujúcich), ktorí prichádzajú na semestrálne rekvalifikačné programy spomínanej univerzity.

Pod kongregáciu spadá aj Kolégium Mater Ecclesiae v Castel Gandolfe, ktoré je vyhradené pre rehoľníčky.

Kongregácia pre evanjelizáciu národov spravuje Pápežskú Urbanovu univerzitu, nazývanú aj Urbaniana. Sídli v Ríme neďaleko Vatikánu a má štyri fakulty: filozofickú, teologickú, kánonického práva a misiologickú. Univerzita má projekt, ktorý dovoľuje rozličným inštitútom, predovšetkým seminárom, pridružiť sa k nej. Takto je v súčasnosti v spojení so 104 inštitútmi z viac než 40 krajín sveta.

Kongregácii pre evanjelizáciu národov patrí aj tlačová agentúra Fides, ktorá prináša správy z misijných oblastí. Súčasťou administratívneho centra Kongregácie v Ríme je aj bohatý a vzácny archív. Rozdelený je na dve časti. Ten historický obsahuje  dokumenty spadajúce až do roku 1622. Moderný archív uchováva materiály z posledných 50 rokov.

Súčasťou Kongregácie pre evanjelizáciu národov sú aj na Slovensku dobre známe Pápežské misijné diela. Táto svetová sieť pomáha mladým cirkvám na územiach spadajúcich pod Kongregáciu. Prostredníctvom Pápežských misijných diel podporuje kongregácia aj mnohé rozvojové projekty, ako aj  projekty v oblasti vzdelávania i zdravotnej starostlivosti. V roku 2020 išlo o takmer 30 tisíc materských škôl, 60 tisíc základných a 26 tisíc stredných škôl, takmer tritisíc nemocníc, osemtisíc jedální pre chudobných a vyše 500 útulkov pre malomocných.

(Zdroj)

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

09 augusta 2021, 14:15