Hľadaj

Zo zasadania Biskupskej synody v roku 2019 Zo zasadania Biskupskej synody v roku 2019 

Kardinál Grech: Cirkev je synodálna, pretože je spoločenstvom

„Aby sme konali synodu, musíme synodou byť!“, zdôraznil generálny sekretár Synody biskupov kardinál Mario Grech v rozhovore pre Vatican News o práci na príprave budúcej synody. Bude mať tému „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“ a formu viacfázového procesu.

„Pred vydaním dokumentu o synodálnom procese sme si vypočuli predsedov všetkých zhromaždení kontinentálnych biskupských konferencií“, vysvetľuje kard. Mario Grech v rozhovore s Andreom Torniellim, edičným riaditeľom vatikánskych médií.

Kardinál Grech dáva za pravdu, že téma, ktorú pápež stanovil pre 16. riadne zhromaždenie je určite „zložitá“, pretože „hovorí o spoločenstve, participácii a misii“, čiže o „aspektoch synodality a o takej Cirkvi, ktorá je konštitutívne synodálna“, ako to zdôraznil sám pápež František vo svojom príhovore pri príležitosti 50. výročia ustanovenia Biskupskej synody.

Pokiaľ však ide o koncept synodality, 

kardinál objasňuje: „Mnohí si myslia, že ide o pápežov „rozmar“. Dúfam, že nikto z nás nezdieľa túto myšlienku! Na rôznych prípravných stretnutiach sa jasne ukázalo, že synodalita bola formou a štýlom ranej Cirkvi. Je to kategória, ktorá najlepšie dáva do vzťahu všetky koncilové témy, ktoré si v pokoncilovom období často navzájom odporovali. Mám na mysli predovšetkým ekleziologickú kategóriu Božieho ľudu, ktorá sa, žiaľ, dávala do protikladu s kategóriou hierarchie, s nástojením na akejsi Cirkvi „zdola“, demokratickej, a účelovo interpretujúc participáciu ako nárokovanie si, nie veľmi vzdialené od odborárskeho prístupu.“

Kardinál Grech upresňuje, že synodalita „je tou formou, ktorá uskutočňuje participáciu celého Božieho ľudu a všetkých v Božom ľude, každého podľa jeho stavu a funkcie, na živote a na poslaní Cirkvi.“ ... „Prípravný dokument toto všetko dobre zdôrazňuje: Ak budeme vedieť uznať hodnotu sensus fidei (zmyslu resp. citu pre vieru, pozn. prekl.) a dokážeme pohnúť Boží ľud k uvedomeniu si tejto schopnosti danej v krste, začneme skutočnú cestu synodality. Pretože zasadíme okrem semiačka spoločenstva aj semiačko participácie“.

„Sú takí, čo hovoria, že sú vystrašení z množstva práce, ktorú bude synodálna cesta znamenať pre miestne cirkvi. Neobávate sa, že sa skomplikuje bežný život Cirkvi?“ -  pýta sa A. Tornielli. Kardinál M. Grech odpovedá:

„Toto všetko v skutočnosti nie je procesom, ktorý by komplikoval život Cirkvi. Pretože bez toho, aby sme vedeli, čo Duch hovorí Cirkvi, mohli by sme konať naprázdno a dokonca, bez toho, aby sme to vedeli, i proti Duchu. Akonáhle sme objavili pneumatologický rozmer Cirkvi, nemôžeme inak než osvojiť si dynamiku „proroctvo- rozlišovanie“, ktorá je základom synodálneho procesu. Toto platí predovšetkým, ak myslíme na tretí z pojmov, ktoré sú tu v hre: misia“.

Generálny sekretár Synody biskupov zdôrazňuje vzájomnú prepojenosť pojmov, tvoriacich tému budúcej synody: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“:

„Synoda mládeže hovorila o misijnej synodalite. Synodalita je pre poslanie, je to načúvanie toho, ako sa Cirkev stáva sama sebou tým, že žije, svedčí a prináša evanjelium. Všetky pojmy predkladané v názve témy sú prepojené: stoja alebo padajú spoločne! Vyprosujme si aj my, aby sme sa do hĺbky obrátili k synodalite: znamená to obrátiť sa ku Kristovi a k jeho Duchu, nechať prvenstvo Bohu.“

-mh, jb-

21 júla 2021, 21:46