Hľadaj

Mons. Ivan Jurkovič Mons. Ivan Jurkovič 

Vatikán navrhol WTO výnimky zo zmlúv o právach duševného vlastníctva

Predchádzať a zabraňovať krajnej chudobe a nerovnosti a konať tak v mene solidarity a spoločného dobra – týmito slovami apeloval na Svetovú obchodnú organizáciu organizáciu (World Trade Organization, WTO) stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v Ženeve Mons. Ivan Jurkovič.

V rámci virtuálneho stretnutia Rady Svetovej obchodnej organizácie vo štvrtok 11. marca sa v kontexte prebiehajúce krízy spôsobenej pandémiou hovorilo na tému „Obchodné aspekty práv duševného vlastníctva“. Vatikánsky zástupca Mons. Jurkovič vo svojom vystúpení zdôraznil, 

že „dnes sa viac ako kedykoľvek predtým musia zjednotiť sily v snahe o budúcnosť, ktorá je udržateľná, inkluzívna a spravodlivá pre všetkých.“

Na pomoc najchudobnejším a najzraniteľnejším nášho sveta navrhol Mons. Jurkovič dohodnúť sa v rámci Svetovej obchodnej organizácie, aby určitá menej rozvinutá členská krajina „nebola povinná uplatňovať ustanovenia Zmluvy o právach duševného vlastníctva“ (TRIPS - Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), a to po dobu, kým je v kategórii menej rozvinutých krajín, ako aj v ďalších dvanástich rokoch po tom, ako sa OSN rozhodne ju z tejto kategórie vyradiť.

-mh-

13 marca 2021, 15:50