Hľadaj

1583084845582.JPG

Druhý deň duchovných cvičení s pátrom Bovatim: Vzdorovanie Božej milosti

V utorok 3. marca členovia Rímskej kúrie prežívali v Aricci druhý deň duchovných cvičení. Páter Pietro Bovati, ktorého prednášky na diaľku sleduje aj Svätý Otec, sa v rannej meditácii zameral v knihe Exodus na aspekt kladenia odporu voči Božej milosti.

Ako biblický text vybral taliansky jezuita príbeh o odmietavom postoji egyptského faraóna na požiadavky, ktoré mu predložili Mojžiš a Áron poslaní Bohom (Ex 5,1-23):

„Reč Ducha je dať prednosť tým druhým: najprv tí poslední. A rezistencia voči milosti sa vyjadruje práve v odmietnutí tohto obrátenia hodnôt naruby, o ktorom hovoria proroci, ktorí sa obracajú vždy k tým najposlednejším, vydedeným, trpiacim, ako zvestovanie tej milosti, ktorá prichádza oslobodiť zajatých.“

Kazateľ zároveň varoval pred snahami odpovedať na postoje „faraónov dneška“ rovnakými zbraňami.

„V modernej dobe sa vyvinula iná forma arogancie, 

ktorá odmieta poslušnosť voči Bohu a jeho prorokom. Táto je bez aparátov bohatstva, kultúry, donucovacej moci, avšak nadobúda podobu namyslenosti, ktorú si nárokuje jednotlivec, jednoducho v mene práva na samourčenie, na slobodu voľby, na ľubovoľné osobné rozhodovanie.“

Toto koniec koncov podľa slov exercitátora predstavuje „odmietnutie Boha ako automatické presadzovanie ateizmu, považované takmer za niečo ako jediná rozumná možnosť, ako náboženská indiferentnosť, ako etický relativizmus a ako každý taký štýl života, ktorý sa stáva absolutizovaním vlastného cítenia, vlastnej mienky, vlastnej voľby.“

Postaviť sa proti tejto mentalite pre kresťana dnes viac než kedykoľvek inokedy znamená vysunutie na okraj. V dnešnej spoločnosti sa „rozmáha ideológia stavajúca sa proti poslušnosti voči Pánovi“. A toto sa deje práve na Západe, „kde sa rozvinulo napredujúce vzďaľovanie sa od Boha, od kresťanskej viery, od poslušnosti učeniu Cirkvi“. Ide tu o „fenomén, nad ktorým si kladieme otázky, aby sme chápali príčiny podobnej rezistencie a odmietania milosti“.                

Z Evanjelia podľa Matúša vybral exercitátor 13. kapitolu s podobenstvom o rozsievačovi, kde Ježiš vysvetľuje, že Božie slovo padá do pôdy úrodnej i neúrodnej, ba i na skalu (Mt 13,1-23). Do tretice to bola modlitba Žalmu 78.

Večerná meditácia dnes bola venovaná téme chýbajúcej viery, s textom o tom, ako si Izreaeliti za Mojžišovej neprítomnosti urobili zlaté teľa (Ex 32,1-6). Páter Pietro Bovati opäť ponúkol aj text z Matúšovho evanjelia, tentoraz o pokúšaní Ježiša na púšti (Mt 4,1-11) a zo žaltára modlitbu Žalmu 106.

-jb-

 

03 marca 2020, 19:52