Hľadaj

Vatican News

Prvý deň duchovných cvičení pre pápeža a Rímsku kúriu v Aricci

„Tŕňový krík horí plameňom (Ex 3,2) - Stretnutie medzi Bohom a človekom vo svetle knihy Exodus, Matúšovho evanjelia a modlitby Žalmov.“ Takto znie téma duchovných cvičení pre Svätého Otca a Rímsku kúriu, ktoré sa v nedeľu večer 1. marca začali v Dome Božského Majstra v Aricci pri Ríme, pod vedením talianskeho jezuitu pátra Pietra Bovatiho.

79-ročný páter Bovati je profesorom Pápežského biblického inštitútu, kde dlhé roky prednášal najmä exegézu a teológiu Starého zákona. Od roku 2014 je sekretárom Pápežskej biblickej komisie a konzultorom Kongregácie pre náuku viery. Je autorom viacerých kníh a venoval sa aj duchovnému formovaniu členov mužských i ženských reholí.

Pápež František tento rok zo zdravotných dôvodov zostal na duchovné cvičenia doma vo Vatikáne a robí si ich v spojení s celou skupinou na diaľku. Z Domu sv. Marty zaslal všetkým v Aricci odkaz, ktorý im páter Bovati prečítal pri vstupe do duchovných cvičení:

„Sprevádzam vás odtiaľto. Budem si robiť exercície v mojej izbe, sledujúc pátra Bovatiho, ktorému som veľmi vďačný. Modlím sa za vás. Prosím, robte tak aj vy za mňa." 

Páter Pietro Bovati v nedeľu večer v úvodnom príhovore všetkých pozval k vstúpeniu do ticha, v túžbe, aby sa ich modlitba stala autentickou „prorockou skúsenosťou". Zameral sa na skúsenosť s Bohom ako cestu, s biblickými vzormi v postavách Mojžiša i samotného Ježiša ako mužov modlitby.

Pondelňajší ranný biblický podnet zameral exercitátor na tému stvorenia. Pozval reflektovať nad dobrodením, aké človek dostáva vo svojom narodení, v zmysle daru (Ex 2,1-10; Mt 1,28-25; Ž 139). Podvečernú meditáciu venoval P. Bovati skúsenosti povolania (Ex 3,1-12; Mt 16,13-23; Ž 63).

-jb-

 

 

02 marca 2020, 17:20