Hľadaj

Vatican News

Pápež František pri vstupe do Veľkého týždňa oslovil osobitne mladých

Na Kvetnú nedeľu 14. apríla pápež František pri slávnosti s tradičnou palmovou procesiou osobitne pozdravil všetkých mladých, ktorí na celom svete slávia diecézny Deň mladých so svojimi biskupmi. Povzbudil ich k radostnému nasledovaniu Ježišovej cesty pokory a dôverujúcej poslušnosti Bohu a dal im do pozornosti novú apoštolskú exhortáciu „Kristus žije“. Každému z prítomných pápež podaroval ruženec s výzvou k modlitbe za pokoj vo Svätej zemi a na Blízkom východe.

Jozef Bartkovjak SJ  - Vatikán

Svätej omši Nedele Pánovho utrpenia Svätý Otec František predsedal o 10. hodine na Vatikánskom námestí za 50-tisícovej účasti. V homílii sa zameral na Ježišovu cestu pokory a poslušnosti v dôvere voči Bohu ako vzor pre každého kresťana. Zvlášť poukázal na jeho víťazstvo nad pokušením triumfalizmu. Najnebezpečnejšou formou triumfalizmu a „najzákernejším pokušením, ktoré ohrozuje Cirkev“ je „duchovná svetskosť“, citoval pápež František francúzskeho teológa, kardinála Henriho de Lubac SJ.

Na Námestí sv. Petra bolo výrazne cítiť prítomnosť mládeže a Svätý Otec im venoval osobitnú pozornosť. Vyzval k ich ku kráčaniu po ceste svätosti, akou prešli mnohí ich vrstovníci, ako často nenápadní „svätci z vedľajších dverí“, známi iba Bohu:

„Drahí mladí, nehanbite sa ukázať vaše nadšenie pre Ježiša, zakričať, 

že on žije, že je vaším životom. No zároveň nemajte strach nasledovať ho po ceste kríža. A keď pocítite, že od vás žiada, aby ste sa vzdali seba samých, aby ste sa zriekli vašich istôt, aby ste sa úplne odovzdali Otcovi, ktorý je na nebesiach, vtedy sa, drahí mladí, radujte a jasajte! Ste na ceste Božieho kráľovstva.“

Do Ríma prišlo viacero pútnických skupín z rôznych častí sveta, okrem Talianov aj mládežnícke spoločenstvá z Nemecka či Francúzska a ďalších krajín. Štyri stovky z nich sa zapojili do úvodnej procesie s veľkými palmovými vetvami, v ktorej kráčali aj desiatky kardinálov a biskupov a Svätý Otec s dreveným pastierskym krížom v ruke, sprevádzaný diakonmi.

Palmová procesia s medzinárodnou účasťou

V strede námestia pod obeliskom sa slávenie začalo prednesom evanjelia o Ježišovom slávnostnom vstupe do Jeruzalema na osliatku. Za spevu antifóny a hymnu na počesť Krista Kráľa sa procesia v kruhovom pohybe okolo obelisku pohla k oltáru pred bazilikou. Na jej priečelí dominoval centrálne umiestnený kríž a po bokoch pápežského znaku dva gobelíny zobrazujúce sv. archanjela Michala víťaziaceho nad diablom a sv. Jozefa s Ježiškom na rukách.

Videozáznam zo slávenia Kvetnej nedele

Pašie, tento rok z Evanjelia podľa Lukáša, zazneli v čítanej podobe so vstupmi zboru. Svätý Otec po celý čas pašií stál, opierajúc sa o drevený pastorál. Pri slovách o Ježišovom skone na kríži pokľakol spolu s celým zhromaždením.

Spoločné modlitby pri dnešnej slávnosti zazneli v rumunskom, portugalskom, japonskom, francúzskom a čínskom jazyku. Postupne to boli prosby za Svätého Otca a všetkých biskupov, za verejných predstaviteľov všetkých národov sveta, za prenasledovaných kresťanov, za hriešnikov a neveriacich a napokon za mladých.  

Spod priečelia baziliky sprevádzal celú slávnosť spevom vyše 150-členný zbor a orchester Rímskej diecézy spolu so speváckym zborom Sixtínskej kaplnky a zvyčajným liturgickým sprievodným zborom.

Pozdrav mladým pred modlitbou Anjel Pána

Na záver svätej omše, ešte pred spoločnou modlitbou Anjel Pána a apoštolským požehnaním sa pápež František prihovoril prítomným a zároveň všetkým, čo sledovali prenos cez médiá.  

„Drahí bratia a sestry, zdravím všetkých vás, ktorí ste sa zúčastnili na tomto slávení a ktorí ste s v spojení s nami cez rozličné komunikačné prostriedky. Tento pozdrav zahŕňa aj tých mladých, ktorí dnes v kruhu okolo svojich biskupov slávia Deň mládeže v každej diecéze sveta. Drahí mladí, pozývam vás osvojiť si a prežívať v každodennosti usmernenia z čerstvej apoštolskej exhortácie Christus vivit, ovocia synody, do ktorej boli zapojení aj mnohí vaši vrstovníci. V tomto texte každý z vás môže nájsť osožné podnety pre vlastný život a pre spoločnú cestu rastu vo viere a v službe bratom.

V súvise s touto nedeľou by som chcel venovať všetkým vám, ktorí ste sa zišli na Námestí sv. Petra jeden osobitný ruženec. Tieto ružence z olivového dreva boli vyrobené vo Svätej zemi špeciálne pre Svetové stretnutie mladých v Paname, ktoré bolo v januári, a pre dnešný Deň (mládeže). A tak obnovujem moju výzvu mladým i všetkým ostatným, modliť sa za pokoj, a zvlášť za pokoj vo Svätej zemi a na Blízkom východe. A teraz sa obráťme na Pannu Máriu, aby nám pomáhala dobre prežiť Veľký týždeň.“

Svätý Otec sa spolu s veriacimi pomodlil Anjel Pána spolu s modlitbou za zosnulých a udelil im požehnanie.

Na záver, po malej neškodnej spŕške dažďa, sa Svätý Otec vybral medzi veriacich a z papamobilu pozdravil a požehnal všetkých na ploche námestia. Účastníci dnešnej slávnosti si domov odniesli spomenuté ružence, aké dostali aj účastníci nedávnych 34. svetových dní mládeže v Paname s mottom „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“.

14 apríla 2019, 16:05