Hľadaj

Jeden z projektov Spoločnosti afrických misií v Libérii Jeden z projektov Spoločnosti afrických misií v Libérii 

Bilancia zbierky Halier sv. Petra za rok 2021: Cirkev plní službu vďaka všetkým veriacim

Bola zverejnená bilancia za rok 2021 zbierky Halier sv. Petra, podporujúcej pápežovu službu a charitu vo svete. Príjem z darov bol takmer 47 miliónov eur, medzi najväčších prispievateľov patria USA, Taliansko a Nemecko. Pomoc v núdzi bola poskytnutá v 67 krajinách.

„Cirkev sme my všetci! Všetci tí, ktorí nasledujú Pána Ježiša a v jeho mene pristupujú k najmenším a trpiacim, aby im poskytli úľavu, útechu a pokoj.“ Tieto slová Svätého Otca Františka z generálnej audiencie 29. októbra 2014 tvoria záver päťstranovej bilancie zbierky Halier sv. Petra za rok 2021.  Zbierka v taliančine nazývaná Obolo di San Pietro rozdeľuje koncom júna prostriedky získané zo štedrosti jednotlivých veriacich, diecéz a charitatívnych organizácií tak na podporu pápežovej charity voči núdznym po celom svete ako aj na štruktúry, ktoré sprevádzajú jeho apoštolské poslanie.

Minulý rok sa vyzbieralo 46,9 milióna eur a poskytnuté boli prostriedky vo výške 65,3 miliónov. Pre porovnanie, v roku 2020 sa vyzbieralo 44,1 milióna. Už v období 2015 – 2020 zaznamenala zbierka 23% pokles, ktorý sa v roku 2020 ešte prehĺbil o ďalších 18% v dôsledku pandémie, hovorí o trende Svätopeterského haliera prefekt Ekonomického sekretariátu Svätej stolice páter Juan Antonio Guerrero Alves SJ.

Celkovú sumu, ktorá sa vyzbierala v roku 2021, tvorili rôzne položky, počnúc zbierkou konanou na Slávnosť sv. Petra a Pavla vo všetkých diecézach sveta, až po príspevky získané z jednotlivých darov, dedičských odkazov a príspevkov zaslaných cez bankový účet prostredníctvom webovej stránky https://www.obolodisanpietro.va/en/dona.html.

Najväčší podiel darov (65%) pochádzal od diecéz a ďalších približne 10% od nadácií, ako aj menšie sumy od súkromných darcov a náboženských inštitúcií. Z geografického hľadiska v roku 2021 najviac prispeli USA (29,3%), Taliansko (11,3%), Nemecko (5,2%), Kórea (3,2%) a Francúzsko (2,7%). Zbierky v jednotlivých krajinách predstavovali 75% celkovej sumy, zvyšok darovali Svätej stolici nadácie a rehoľné inštitúty.

Oblasti, ktorým sa rozdeľujú finančné prostriedky z Haliera sv. Petra sa týkajú na jednej strane služieb poskytovaných Rímskou kúriou a na druhej strane početných charitatívnych diel, ktoré priamo pomáhajú najodkázanejším. Zo 65,3 milióna eur vynaložených v roku 2021 bolo 46,9 milióna financovaných z darov prijatých v priebehu roka, zatiaľ čo zvyšných 18,4 milióna bolo financovaných z vlastných aktív Haliera sv. Petra. Konkrétne 55,5 milióna išlo na aktivity Svätej stolice pri plnení pápežovej apoštolskej misie a 9,8 milióna na projekty pomoci.

V rámci pomoci diecézam s nedostatkom prostriedkov, rehoľným inštitútom a veriacim vo vážnych ťažkostiach (chudobným, deťom, starším ľuďom, ľuďom na okraji spoločnosti, obetiam prírodných katastrof, obetiam vojny, utečencom, migrantom atď.) Svätá stolica v roku 2021 darovala viac ako 35 miliónov eur. Časť tohto príspevku, spomínaných 9,8 milióna eur, pochádzala zo Svätopeterského haliera, čo umožnilo podporiť 157 projektov v 67 krajinách. Hlavným príjemcom bola Afrika (41,8%), nasledovala Amerika (23,5%), Ázia (8,2%) a Európa (1%). Vynikajú tri oblasti intervencie: sociálne projekty (výstavba škôl, projekty na ochranu ľudskej dôstojnosti atď.), podpora evanjelizačnej prítomnosti cirkví v ťažkostiach (napr. výstavba ubytovní v Južnom Sudáne a Indonézii) a rozširovanie a udržiavanie evanjelizačnej prítomnosti (výstavba nových kostolov).

Z 55,5 milióna eur vyčlenených v roku 2021 na podporu pápežskej služby sa v danom roku financovalo 23% celkových výdavkov dikastérií určených na apoštolské poslanie, vynímajúc administratívne výdavky (vo výške 237,7 milióna eur). Ide o štruktúry obnovené nedávnou apoštolskou konštitúciou Praedicate evangelium, ktoré spolupracujú s pápežom v jeho poslaní hlavy univerzálnej Cirkvi a zahŕňajú rôzne formy, v ktorých sa evanjelizácia prejavuje (duchovná, výchovná, justičná, komunikačná, politická, charitatívna, diplomatická činnosť atď.).

Pred rokom v predvečer zbierky prefekt Ekonomického sekretariátu páter Guerrero v rozhovore pre vatikánske médiá zdôraznil dôležitosť príspevku, ktorý garantuje Obolus: „Je dôležité spolupracovať, pretože je nemysliteľné, že misiu Cirkvi možno udržať bez príspevku veriacich. Hlásanie evanjelia po celom svete, so všetkým, čo to zahŕňa, predpokladá štruktúru podpory“.

-jb-

16 júna 2022, 13:32