Hľadaj

Svätý Otec pozval pamätať pri májovom ruženci na Mjanmarsko

„Úrodnosť nášho života závisí od modlitby,“ pripomenul pápež František v 5. veľkonočnú nedeľu 2. mája pri poludňajšom stretnutí s veriacimi. Okrem vysvetlenia evanjeliovej alegórie viniča a ratolestí pápež zablahoželal východným cirkvám k Veľkej noci podľa juliánskeho kalendára a pozval k osobitnej prosbe za Mjanmarsko počas celého ružencového mesiaca máj.

Na modlitbu „Raduj sa, nebies Kráľovná“ spojenú s apoštolským požehnaním prišlo na Námestie sv. Petra okolo tisícky veriacich, ďalšie stovky boli prítomné na okraji námestia. V úvodnom príhovore Svätý Otec zdôraznil, že Ježišove slová „Ostaňte vo mne a ja vo vás“ z 15. kapitoly Jánovho evanjelia sú pre kresťana výzvou k aktívnemu postoju. Ježišovi ide o to, aby sme vydávali o ňom svedectvo: zmýšľali a konali ako on, vnímali svet a jednotlivé veci jeho očami, milovali jeho srdcom a v spojení s ním prinášali ovocie, ktorým je láska.

Blahoprianie k Veľkej noci pravoslávnym a východným cirkvám

Po udelení požehnania z okna Apoštolského paláca pápež vyzval k potlesku pre nového blahoslaveného. Je ním venezuelský lekár chudobných, františkánsky terciár José Gregorio Hernández Cisneros z prelomu 19. a 20. storočia, blahorečený v piatok v Caracase. Ďalej Svätý Otec zablahoželal cirkvám kresťanského východu, sláviacim Paschu podľa juliánskeho kalendára:

„Svoje najsrdečnejšie priania zasielam našim bratom a sestrám z pravoslávnych cirkví a z východných i latinských katolíckych cirkví, ktoré dnes podľa juliánskeho kalendára oslavujú slávnosť Veľkej noci. Nech ich vzkriesený Pán naplní svetlom a pokojom a uteší komunity, ktoré žijú vo zvlášť náročných situáciách. Prajem im požehnanú Veľkú noc!“

Pozvanie k modlitbe za Mjanmarsko

Ďalšiu myšlienku venoval Svätý Otec tradícii mariánskej modlitby spojenej s mesiacom máj:

„Vstúpili sme do mesiaca máj, v ktorom ľudová nábožnosť 

vyjadruje mnohorakými spôsobmi úctu k Panne Márii. Tento rok to bude mať charakter „maratónu“ modlitby prostredníctvom významných mariánskych svätýň na vyprosenie konca pandémie. Včera večer bola prvá etapa v Bazilike sv. Petra.

V tomto kontexte je jedna iniciatíva, ktorá mi veľmi leží na srdci: je to iniciatíva Cirkvi v Mjanmarsku, ktorá pozýva k modlitbe za pokoj obetovaním za Mjanmarsko jedného Zdravasu z každodenného ruženca. Každý z nás sa obráti na mamu, keď je v núdzi alebo v ťažkostiach. My tento mesiac prosme našu Nebeskú Matku, aby sa prihovorila srdciam všetkých zodpovedných Mjanmarska, aby našli odvahu vykročiť cestou stretnutia, zmierenia a pokoja.“

Sústrasť po tragédii v Izraeli

Svoju sústrasť a blízkosť s uistením o modlitbe ďalej vyslovil pápež František obyvateľom Izraela v súvislosti s tragickým incidentom z uplynulého piatka na hore Meron so 45 obeťami a mnohými zranenými.

Pápež tiež vyjadril podporu talianskej Asociácii Meter, ktorá sa zameriava na boj proti pedopornografii, a povzbudil ju pokračovať v jej angažovanosti pre dobro detí, ktoré sú obeťami násilia a zneužívania.

Medzi skupinami prítomnými na Námestí sv. Petra Svätý Otec z okna osobitne pozdravil členov Politického hnutia za jednotu, založeného pred 25 rokmi Chiarou Lubichovou. Zaželal im veľa zdaru v ich práci v prospech dobrej politiky.

Veriacich na námestí pápež František poprosil o modlitbu za seba a ako zvyčajne sa s nimi rozlúčil prianím dobrej chuti k obedu.

Príhovor pred modlitbou Regina caeli

v 5. veľkonočnú nedeľu 2. mája 2021

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V Evanjeliu tejto piatej veľkonočnej nedele (Jn 15,1-8) sa Pán predstavuje ako pravý vinič a hovorí o nás ako o ratolestiach, ktoré nemôžu žiť bez toho, aby boli zjednotení s ním. Hovorí: „Ja som vinič, vy ste ratolesti“ (v. 5). Nie je vinič bez ratolestí, i obrátene. Ratolesti si sami nevystačia, ale úplne závisia od viniča, ktorý je zdrojom ich existencie.

Ježiš dáva dôraz na sloveso „ostať“. Zopakuje ho až sedemkrát v dnešnom evanjeliovom úryvku. Pred tým, ako opustí tento svet a odíde k Otcovi, Ježiš chce uistiť svojich učeníkov, že aj potom s ním môžu zostať zjednotení. Hovorí: „Ostaňte vo mne a ja [ostanem] vo vás“ (v. 4). Toto „ostaňte“ neznamená žiadny pasívny stav, akési „zadriemanie“ v Pánovi, nechať sa ukolísať životom. Nie, toto to nie je. To zostávanie v ňom, zostávanie v Ježišovi, ktoré nám on ponúka, je zostávaním aktívnym, a tiež vzájomným. Prečo? Lebo ratolesti bez viniča samé nič nezmôžu, potrebujú miazgu, aby mohli rásť a prinášať ovocie; ale aj vinič potrebuje ratolesti, lebo ovocie nevyrastá na kmeni stromu. Je to vzájomná potreba, vzájomné zostávanie v záujme prinášania ovocia. My zostávame v Ježišovi a Ježiš zostáva v nás.

Predovšetkým my potrebujeme jeho. Pán nám chce povedať, že ešte pred dodržiavaním prikázaní, pred blahoslavenstvami, skutkami milosrdenstva, je nevyhnutné byť zjednotení s ním, ostať v ňom. Nemôžeme byť dobrými kresťanmi, ak nezostaneme v Ježišovi. Naopak, s ním môžeme všetko (porov. Flp 4,13). S ním dokážeme všetko.

Ale aj Ježiš, ako vinič s ratolesťami, nás potrebuje. Možno sa nám to zdá odvážne tvrdenie, a preto si položme otázku: v akom zmysle nás Ježiš potrebuje? Potrebuje naše svedectvo. To ovocie, ktoré ako ratolesti máme prinášať, je svedectvo nášho kresťanského života. Potom čo Ježiš vystúpil k Otcovi, je úlohou učeníkov – našou úlohou – pokračovať v ohlasovaní evanjelia slovom i skutkami. A učeníci – my, Ježišovi učeníci – to robia dosvedčovaním jeho lásky: ovocie, ktoré sa má prinášať, je láska. Priľnutí ku Kristovi dostávame dary Ducha Svätého, a tak môžeme konať dobro blížnemu, robiť dobro spoločnosti, Cirkvi. Strom sa pozná po ovocí. Život, ktorý je opravdivo kresťanský, vydáva svedectvo o Kristovi.

ako to môžeme dokázať? Ježiš nám hovorí: „Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to“ (v. 7). Aj toto je odvážne: istota, že to, o čo prosíme, nám bude dané. Úrodnosť nášho života závisí od modlitby. Môžeme si vyprosovať, aby sme zmýšľali ako on, konali ako on, videli svet a veci Ježišovými očami. A takto milovať našich bratov a sestry, počnúc od tých najchudobnejších a trpiacich, ako to robil on, a milovať ich jeho srdcom a prinášať vo svete ovocie dobra, ovocie lásky, ovocie pokoja.

Zverme sa do príhovoru Panny Márie. Ona zostala vždy plne zjednotená s Ježišom a priniesla veľa ovocia. Nech nám pomáha ostať v Kristovi, v jeho láske, v jeho slove, aby sme vo svete svedčili o zmŕtvychvstalom Pánovi.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mk, jb-

Videozáznam

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

02 mája 2021, 16:51

Čo je to „Raduj sa, nebies Kráľovná“?
Antifóna „Raduj sa, nebies Kráľovná“ (lat. Regina Coeli alebo Regina Caeli) je jedna zo štyroch mariánskych antifón (ďalšie sú Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Coelorum a Salve Regina).
Pápež Benedikt XIV. v roku 1742 nariadil, aby sa prednášala namiesto Anjel Pána – postojačky, ako znak víťazstva nad smrťou – počas Veľkonočného obdobia, čiže od Veľkonočnej nedele až po daň Turíc.
Modlíme sa ju, podobne ako Anjel Pána, tri razy za deň: ráno, na poludnie a večer, na zasvätenie dňa Bohu a Panne Márii.
Táto starobylá antifóna siaha podľa zbožnej tradície do 6. alebo do 10. storočia, zatiaľ čo jej rozšírenie je doložené v prvej polovici 13. storočia, keď bola zaradená do Františkánskeho breviára.
Pozostáva zo štyroch krátkych veršov, z ktorých každý zakončuje „Aleluja“, a je to modlitba, ktorou sa veriaci obracajú na Máriu, Kráľovnú neba, aby sa spolu s ňou radovali z Kristovho zmŕtvychvstania.
Pápež František dňa 6. apríla 2015, práve pri modlitbe „Raduj sa, nebies Kráľovná“ vo Veľkonočný pondelok odporúčal, aký má byť postoj srdca pri prednášaní tejto modlitby:
„... obraciame sa na Máriu pozývajúc ju, aby sa radovala, pretože ten, ktorého nosila vo svojom lone, vstal z mŕtvych, ako sľúbil, a zverujeme sa jej príhovoru. Naša radosť je v skutočnosti odrazom radosti Márie, pretože ona ochraňovala a ochraňuje s vierou udalosti týkajúce sa Ježiša. Prednášajme preto túto modlitbu s pohnutím detí, ktoré sú šťastné, pretože ich Matka je šťastná.“

Nedávne Anjel Pána / Regina Coeli

Čítaj celé >