Hľadaj

Kniha o konžskom ríte s predslovom pápeža Františka Kniha o konžskom ríte s predslovom pápeža Františka 

Konžský rítus by mohol byť vzorom inkulturácie aj pre Amazóniu

Liturgický rítus úspešne zavedený pred vyše tridsiatimi rokmi v Kongu by mohol byť inšpiráciou aj k vytvoreniu amazonského rítu. V tomto duchu sa zamýšľa pápež František v predslove k novej publikácii približujúcej rozličné aspekty „Rímskeho misála pre diecézy Zairu“, schváleného v roku 1988. Vo videoposolstve vydanom pri tejto príležitosti Svätý Otec pripomenul dôležitosť liturgického rozmeru inkulturácie evanjelia.

Presne pred rokom, 1. decembra 2019, slávil pápež František v Bazilike sv. Petra svätú omšu Prvej adventnej nedele v konžskom ríte za zvukov tamojších tradičných nástrojov. Prítomných bolo vyše tisíc veriacich z Konžskej demokratickej republiky, ktorá sa do roku 1997 nazývala Zair.

„Liturgia sa musí dotýkať srdca členov miestnej Cirkvi,“ píše pápež František v predslove k publikácii vatikánskeho vydavateľstva LEV, zostavenej konžskou teologičkou Ritou Mboshu Kongo. Knihu s názvom „Pápež František a Rímsky misál pre diecézy Zairu. Sľubný rítus pre ďalšie kultúry“ predstavili verejnosti 1. decembra v priestoroch Vatikánskeho rozhlasu.

Pápež František, ktorý napísal ku knihe predhovor, prispel k prezentácii cez videoposolstvo. Spolu s hlavnou autorkou, rehoľnou sestrou Ritou Mboshu Kongo, ktorá vyučuje na Pápežskej univerzite Urbaniana spirituálnu teológiu a duchovnú formáciu pre zasvätený život, priblížil obsah publikácie aj novokreovaný kardinál Silvano Maria Tomasi. Dlhoročný diplomat Svätej stolice je v súčasnosti osobitným delegátom pre Zvrchovaný maltézsky rád.

Domorodé prejavy v spevoch, tancoch a symboloch

„Rímsky misál pre diecézy Zairu“ schválila Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí v roku 1988, pripomína Svätý Otec v príhovore cez video. Zdôrazňuje jedinečnosť tejto liturgickej knihy, ktorá môže byť inšpiratívna i pre iné kultúry:

„Keďže je to prvý a jediný inkulturovaný rítus latinskej Cirkvi 

schválený po Druhom vatikánskom koncile, skúsenosť konžského rítu slávenia svätej omše môže slúžiť ako príklad a vzor pre ďalšie kultúry. Jedným z hlavných príspevkov Druhého vatikánskeho koncilu bolo práve navrhnúť normy pre adaptáciu k povahe a tradíciám rôznych národov. Vyzývam vás – tak ako to povedal sv. Ján Pavol II. biskupom Konga pri návšteve ad limina apostolorum 23. apríla 1988 – aby ste sa rovnako vložili do práce na súbornom rituáli pre sviatosti a sväteniny, na skompletizovanie spomenutého rítu.

Majme na pamäti to, čo sme explicitne vyslovili v [posynodálnej apoštolskej exhortácii] Querida Amazonia, že treba «zahrnúť do liturgie mnohé prvky vlastné skúsenosti domorodcov v ich dôvernom kontakte s prírodou a stimulovať domorodé prejavy v spevoch, tancoch, rítoch, gestách a symboloch. Už Druhý vatikánsky koncil žiadal toto úsilie o inkulturáciu liturgie u domorodých národov, ale ubehlo vyše päťdesiat rokov a len málo sme pokročili v tomto smere».

Konžský rítus eucharistického slávenia doceňuje rozličné vyjadrovacie prostriedky, farby, pohyby tela, ktoré účinne spolupôsobia na všetky osobnostné dimenzie veriacich, vždy zohľadňujúc špecifické hodnoty jednotlivého národa.

Táto publikácia, drahí bratia a sestry, nám pripomína, že skutočným protagonistom konžského rítu je Boží ľud, ktorý spieva a chváli Boha, a to Boha Ježiša Krista, ktorý nás všetkých spasil.“

Inkulturácia a eventuálny amazonský rítus

„Liturgia sa musí dotýkať srdca členov lokálnej Cirkvi a byť pôvabná,“ zdôrazňuje pápež František v predslove k novej knihe. Slovami svojej apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium pripomína, že „radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom“. Evanjelizačnú zásadu inkulturácie vysvetľuje takto:

Kresťanstvo nedisponuje jediným kultúrnym modelom, ale zostávajúc naplno samo sebou, v plnej vernosti evanjeliovému hlásaniu a cirkevnej tradícii, bude niesť aj tvár mnohých kultúr a mnohých národov, v ktorých je prijaté a zakorenené. (...) V kresťanských prejavoch určitého evanjelizovaného národa Duch Svätý skrášľuje Cirkev, ukazujúc jej nové aspekty Zjavenia a darujúc jej novú tvár.“

Vo svojom predslove pápež František hovorí aj o možnosti, že by v budúcnosti mohol podobne pribudnúť aj amazonský rítus:

„Prípad zairského rítu predkladá sľubnú cestu pre eventuálne vypracovanie amazonského rítu, v tej miere, ako boli zohľadnené kultúrne požiadavky určitej oblasti afrického kontextu, bez prekrútenia povahy Rímskeho misálu, so zaručením kontinuity so starobylou a univerzálnou tradíciou Cirkvi.“

-zk, jb-

01 decembra 2020, 15:36