Hľadaj

Vatican News

Pápež podporil rezolúciu OSN na zastavenie bojov v kríze COVID-19

Na námestie sv. Petra k poludňajšej modlitbe so Svätým Otcom prišlo v prvú júlovú nedeľu niekoľko sto pútnikov. Pápež František pri tejto príležitosti osobitnou výzvou podporil čerstvo schválenú rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN v kontexte zdravotnej krízy COVID-19, požadujúcu globálne a okamžité prímerie v zónach konfliktov na umožnenie prísunu humanitárnej pomoci.

V úvodnom príhovore pápež František ako zvyčajne rozobral evanjelium dňa. Zatiaľ čo na Slovensku 5. júl tradične patrí slávnosti sv. Cyrila a Metoda s osobitnými liturgickými čítaniami, v Ríme a univerzálnej Cirkvi sa slávila 14. nedeľa cezročného obdobia s textom z Matúšovej 11. kapitoly.

Príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjeliová stať z dnešnej nedele (porov. Mt 11,25-30) sa skladá z troch častí: najprv Ježiš hymnom vzdáva velebu a vďaku Otcovi za to, že zjavil chudobným a maličkým tajomstvo Nebeského kráľovstva; potom odhaľuje dôverný a unikátny vzťah, ktorý je medzi ním a Otcom; a nakoniec pozýva prísť k nemu a nasledovať ho, a takto nájsť odpočinok.

Na prvom mieste Ježiš chváli Otca, že ukryl tajomstvá svojho Kráľovstva, svojej pravdy, pred „múdrymi a učenými“ (v. 25). Nazýva ich tak s nádychom irónie, lebo si namýšľajú, že sú múdri, rozumní, a takto majú neraz zavreté srdce. Pravá múdrosť pochádza aj zo srdca, neznamená len chápať veci: pravá múdrosť vstupuje i do srdca. Ak vieš veľa vecí, ale máš uzavreté srdce, nie si múdry. O tajomstvách svojho Otca Ježiš hovorí, že boli zjavené „maličkým“, tým, ktorí sa dôverou otvárajú jeho slovu spásy, otvárajú svoje srdce slovu spásy, cítia, že potrebujú Pána a vyčkávajú na všetko od neho. Je to srdce otvorené a dôverujúce Pánovi.

Potom Ježiš vysvetľuje, že dostal všetko od Otca, a nazýva ho „môj Otec“, aby tak potvrdil unikátnosť svojho vzťahu s ním. Totižto iba medzi Synom a Otcom vládne úplná vzájomnosť (reciprocita): poznajú jeden druhého, žijú jeden v druhom. Nuž toto jedinečné spoločenstvo je ako kvet, ktorý sa roztvára, aby nezištne vyjavil svoju krásu a svoju dobrotu. A tu prichádza Ježišovo pozvanie: „Poďte ku mne...“ (v. 28). Ježiš chce darovať všetko to, čo čerpá od Otca. Chce nám darovať pravdu, a Ježišova pravda je vždy nezištná: je to dar, je to Duch Svätý, Pravda.

Tak ako Otec uprednostňuje „maličkých“, tak aj Ježiš sa obracia na tých, čo „sa namáhajú a sú preťažení“. Ba dokonca sa medzi nich sám zaraďuje, lebo on je ten „tichý a pokorný srdcom“ (v. 29): takto nazýva sám seba. Ako v prvom a treťom blahoslavenstve, o pokorných alebo chudobných v duchu a tiež o tichých (porov. Mt 5,3.5): to je Ježišova miernosť. „Tichý a pokorný“ Ježiš takto nie je vzorom rezignovanosti, ani len jednoducho nejakej obete, ale je Človekom, čo srdcom žije tento stav v plnej priezračnosti voči Otcovej láske, čiže voči Duchu Svätému.

Je vzorom „chudobných v duchu“ a všetkých ostatných „blahoslavených“ z evanjelia, ktorí plnia Božiu vôľu a svedčia o jeho Kráľovstve.

A ďalej Ježiš hovorí, že ak k nemu prídeme, nájdeme odpočinok: ten „odpočinok“, ktorý Ježiš ponúka tým, ktorí sa namáhajú a sú preťažení nie je len nejaká psychologická úľava alebo udelená almužna, ale radosť chudobných z toho, že sú evanjelizovaní a sú budovateľmi nového ľudstva: Toto je tá úľava: radosť. Tá radosť, ktorú nám dáva Ježiš. Je jedinečná. Je to radosť, ktorú má on sám.

Je to odkaz pre nás všetkých, pre všetkých ľudí dobrej vôle, ktorý Ježiš aj dnes adresuje svetu velebiacemu tých, čo si hromadia majetky a moc... Koľkokrát povieme: „Ó, chcel by som byť ako tamten, ako tamtá, ktorí sú bohatí, majú toľkú moc, nič im nechýba!“ Svet vychvaľuje bohatých a mocných, nezáleží akými prostriedkami, a veľakrát šliape po ľudskej osobe a jej dôstojnosti. A toto vidíme každý deň, pošliapavaných chudobných... Je to odkaz pre Cirkev, povolanú žiť skutkami milosrdenstva a evanjelizovať chudobných, byť tichou, pokornou. Takouto Ježiš chce, aby bola Cirkev, čiže my.

Mária, najpokornejšia a najvyššia spomedzi stvorení, vypros nám od Boha múdrosť srdca, aby sme vedeli rozlišovať jeho znamenia v našom živote a mali účasť na tých tajomstvách, ktoré sú ukryté pred pyšnými, ale zjavujú sa pokorným.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Rezolúcia OSN o globálnom prímerí v kríze COVID-19

Pápež František sa s veriacimi pomodlil mariánsku antifónu Anjel Pána a udelil im požehnanie. Ďalej vyjadril podporu novej rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN. Vyjadril sa týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, tento týždeň Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu, ktorá určuje niektoré opatrenia proti ničivým dôsledkom vírusového ochorenia COVID-19, osobitne pre zóny, ktoré sú dejiskami konfliktov. Chvályhodná je požiadavka globálneho a okamžitého prímeria, ktoré by umožnilo nevyhnutný pokoj a bezpečnosť na poskytnutie humanitárnej pomoci, tak naliehavo potrebnej. Kiež sa toto rozhodnutie uvedie účinne a neodkladne do činov pre dobro toľkých ľudí, znášajúcich utrpenie. Kiež sa táto rezolúcia Bezpečnostnej rady stane prvým odvážnym krokom pre budúcnosť v mieri.“

Výzvu podobného obsahu podporil pápež František už 29. marca, keď reagoval na apel generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa na zastavenie všetkých ozbrojených bojov vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu.

Na závere nedeľného stretnutia s veriacimi Svätý Otec pozdravil z okna obyvateľov Ríma a pútnikov, ktorí prišli v počte niekoľko stoviek. Pápež zvlášť oslovil Poliakov so zástavami v rukách a požehnal účastníkom púte do Čenstochovej v rámci storočnice narodenia sv. Jána Pavla II. Púť duchovnej rodiny Rádia Mária s mottom „Všetko som zveril Márii“ vyvrcholí v najbližšiu sobotu.

Počas júla sú nedeľné poludňajšie modlitby pápeža jediným oficiálnym verejným bodom jeho programu. Stredajšie generálne audiencie sa obnovia až od augusta.

-mk, jb-

05 júla 2020, 14:22