Hľadaj

1592737567415.jpg

Anjel Pána s pápežom Františkom: Modlime sa za otcov v ich neľahkom umení

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 21. júna pápež František vyjadril potešenie nad rastúcim počtom pútnikov vo Večnom meste. Na Námestí sv. Petra už bolo viacero stoviek ľudí. Vo úvodnom príhovore sa Svätý Otec sústredil na Ježišove slová apoštolom: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu“ (Mt 10,28).

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Po udelení apoštolského požehnania pápež František predniesol 

niekoľko výziev. Vrátil sa k Svetovému dňu utečencov (OSN) z predchádzajúceho dňa a pripomenul nevyhnutné rešpektovanie dôstojnosti a poskytnutie ochrany tým, ktorí bolo donútení utiecť pred nebezpečenstvom:

„Pozývam vás pripojiť s k mojej modlitbe za obnovené a účinné úsilie všetkých v prospech efektívnej ochrany každej ľudskej bytosti, zvlášť tých, čo boli donútení utiecť pred situáciami vážneho nebezpečenstva pre nich a pre ich rodiny.“

Vzťah k životnému prostrediu 

Ďalej pápež pripomenul vzťah človeka k životnému prostrediu ako „základnému spoločnému dobru“. Skonštatoval, že tento vzťah sa dostal do väčšej pozornosti  v kontexte pandémie, keď počas zdravotnej uzávery bolo možné pozorovať menej exhalátov:

„Uzávera znížila znečistenie a dala nám znovuobjaviť krásu mnohých miest bez premávky a hluku. Teraz, keď sa obnovujú činnosti, musíme byť všetci zodpovednejší za starostlivosť o spoločný domov.“      

Svätý Otec v tomto smere zvlášť ocenil „iniciatívy zdola“, ako napr. občiansku akciu v rámci Ríma, zameranú na rieku Tiber,  zorganizovanú na dnešnú nedeľu. Dodajme, že pred týždňom postihla Tiber v úseku Ríma ekologická pohroma s hromadným úhynom rýb, jasne zachytiteľným zrakom i čuchom pozdĺž jej toku.

Deň otcov

V deň, keď sa v mnohých oblastiach sveta slávi Deň otcov, pápež František vyjadril všetkým otcom svoju pozornosť a duchovnú podporu:

„Dnes sa v mojej vlasti i na iných miestach slávi deň venovaný otcom. Uisťujem všetkých otcov o svojej blízkosti a modlitbe. Všetci vieme, že plniť si úlohu otca je neľahké umenie: modlime sa preto za nich. Osobitným spôsobom pamätám aj na našich otcov, ktorí pokračujú v našej ochrane ďalej z neba.“

Patrón mládeže sv. Alojz

Svätý Otec sa na záver obrátil na mladých ľudí, ktorým pripomenul osobnosť sv. Alojza Gonzágu, ktorého spomienka pripadá na 21. júna.

„Zdravím osobitne mladých: dnes si pripomíname sv. Alojza Gonzágu, mladého chlapca plného lásky k Bohu a k blížnemu. Zomrel veľmi mladý, tu v Ríme, pretože sa ujal opatery chorých na mor. Do jeho príhovoru zverujem mládež celého sveta.“

Pri hrobe sv. Alojza v Kostole sv. Ignáca v Ríme bude v deň sviatku vo večerných hodinách celebrovať slávnostnú svätú omšu kardinál Luis Ladaria SJ, prefekt Kongregácie pre náuku viery.

Videozáznam

Príhovor pred modlitbou Anjel Pána v plnom znení 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V Evanjeliu dnešnej nedele (porov. Mt 10,26-33) zaznieva výzva, ktorú Ježiš adresuje svojim učeníkom, aby sa nebáli, boli silní a mali dôveru, keď budú musieť čeliť výzvam života, čím im vopred oznamuje, že ich čakajú protivenstvá. Dnešný úryvok tvorí súčasť reči o misionárskom poslaní, ktorou Ježiš pripravuje apoštolov na prvú skúsenosť s ohlasovaním Božieho kráľovstva. Ježiš ich vytrvalo vyzýva, aby sa nebáli - strach je totiž jedným z najhorších nepriateľov nášho kresťanského života - a Ježiš ich  povzbudzuje: „nebojte sa“. „Nebojte sa“, vraví Ježiš a opisuje tri konkrétne situácie, ktorým budú učeníci musieť čeliť.

V prvom rade je to nevraživosť tých, ktorí by chceli Božie slovo umlčať: jeho prisládzaním, rozrieďovaním či umlčiavaním toho, kto ho ohlasuje. V tomto prípade Ježiš apoštolov povzbudzuje, aby šírili posolstvo spásy, ktoré im on zveril. Nateraz ho on sám odovzdával s opatrnosťou, takmer v skrytosti, uprostred malej skupinky učeníkov. Ale oni majú o jeho Evanjeliu hovoriť „na svetle“, t. j. otvorene, a ohlasovať ho „zo striech“ – tak hovorí Ježiš –, čiže verejne.

Druhou ťažkosťou, s ktorou sa Kristovi misionári stretnú, sú fyzické hrozby proti nim,  čiže prenasledovanie namierené proti nim osobne, až po zabitie. Toto Ježišovo proroctvo sa napĺňa v každom čase: je to bolestivá skutočnosť, no dosvedčuje vernosť svedectva. Koľkí kresťania sú prenasledovaní aj dnes po celom svete! Trpia pre Evanjelium s láskou, sú mučeníkmi našich čias. A môžeme s istotou povedať, že ich je viac než mučeníkov prvotných dôb: toľko mučeníkov, len preto, že sú kresťanmi...

Týmto učeníkom včerajška i dneška, ktorí znášajú prenasledovanie, Ježiš radí: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu“ (v. 28). Netreba sa nechať zastrašiť tými, ktorí sa snažia uhasiť silu evanjelizácie aroganciou a násilím. Títo totiž nezmôžu nič proti duši, čiže proti spoločenstvu s Bohom: nikto oň nemôže učeníkov obrať, lebo je to Boží dar. Jediné, čoho sa má učeník báť, je stratiť tento Boží dar, blízkosť, priateľstvo s Bohom, keby prestal žiť podľa Evanjelia a spôsobil si tak morálnu smrť, čo je dôsledok hriechu.

Ako na tretí druh skúšky, ktorej budú apoštoli vystavení, Ježiš upozorňuje na ten pocit, ktorý niektorí budú môcť zakúšať, akoby ich sám Boh opustil, zostávajúc vzdialený a mlčiaci. Aj tu však vyzýva nebáť sa, lebo život učeníkov – hoci prechádzajú týmito a inými nástrahami – je pevne v rukách Boha, ktorí nás miluje a opatruje.

Sú to ako tri pokušenia: prisládzať Evanjelium, rozrieďovať ho; druhým je prenasledovanie a tretím pocit, že Boh nás nechal samých. I Ježiš znášal túto skúšku, v Olivovej záhrade a na kríži: „Otče, prečo si ma opustil?“, hovorí Ježiš. Niekedy pocítime takúto duchovnú vyprahnutosť. Nemáme sa toho báť. Otec sa o nás stará, lebo v jeho očiach máme veľkú cenu. Na čom záleží je úprimnosť, odvaha vydávania svedectva, svedectva viery: „vyznať Ježiša pred ľuďmi“ a napredovať v konaní dobra.

Presvätá Panna Mária, vzor dôvery a odovzdanosti Bohu v čase nepriazne a nebezpečenstva, nech nám pomáha nikdy neprepadnúť skormútenosti, ale vždy sa zveriť jemu a jeho milosti, lebo Božia milosť je vždy mocnejšia než zlo.

(Preklad: Slovenská redakcia VR, Martina Korytiaková)

Aktualizované: 21.6.2020, 16:25

21 júna 2020, 15:18