Hľadaj

Vatican News

Pápež František: Vojak sa nesmie dať okradnúť o ľudské a kresťanské hodnoty

Vo štvrtok 31. októbra prijal pápež František vo Vatikáne katolíckych vojenských ordinárov a pastoračných pracovníkov v ozbrojených silách pri príležitosti medzinárodného formačného kurzu pre vojenských kaplánov. Zdôraznil formovanie morálnych kvalít u príslušníkov armády a pripomenul, že vojenský kaplán je služobník Krista i uprostred vojenského konfliktu.

Miroslava Holubíková - Vatikán

Vyše stovku účastníkov 5. ročníka medzinárodného kurzu pre vojenských kaplánov privítal Svätý Otec pripomenutím svojho hlavného odkazu príslušníkom armády z predchádzajúceho ročníka kurzu v roku 2015. Je ním „potreba odmietať pokušenie považovať druhého za nepriateľa, ktorý má byť zničený, a nie za ľudskú osobu obdarenú vnútornou dôstojnosťou, stvorenú Bohom na jeho obraz. ... Treba vždy  pamätať, dokonca aj uprostred vojenských rozkolov, že každá ľudská bytosť je nevýslovne posvätná“, zdôraznil Svätý Otec.

Svätý Otec ďalej pokračoval o dôležitosti slobody každej osoby s jej základnými právami:

„Koľko civilistov je aj predmetom únosov, násilných zmiznutí a vrážd! Medzi nimi sa počíta aj mnoho rehoľníkov a rehoľníčok, o ktorých nemáme viac správ, či ktorí zaplatili vlastným životom za ich zasvätenie Bohu a službe ľudom, bez uprednostňovania či predsudkov voči nejakej zástave či národnosti.“

Pápež František uistil o svojej modlitbe za všetky tieto osoby a ich rodiny, aby mali vždy odvahu kráčať ďalej a nestratiť nádej. Pápež pripomenul aj rešpektovanie dôstojnosti uväznených osôb:

„Medzinárodné humanitárne právo obsahuje mnohé ustanovenia 

na ochranu dôstojnosti väzňov, zvlášť pokiaľ ide o právo aplikovateľné na medzinárodné ozbrojené konflikty. Etický základ a zásadný význam týchto noriem pre ochranu ľudskej dôstojnosti v tragickom kontexte ozbrojených konfliktov znamená, že sa majú adekvátne a dôsledne rešpektovať a uplatňovať.

Toto platí aj vo vzťahu k zadržaným osobám bez ohľadu na povahu a závažnosť trestných činov, ktoré mali spáchať. Rešpektovanie dôstojnosti a fyzickej integrity ľudskej osoby totiž nie je nejakou zásluhou za vykonané činy, ale je to morálna povinnosť, ku ktorej je povolaná každá osoba a každá autorita.“

Prítomným vojenským ordinárom a kaplánom Svätý Otec pripomenul aj tohtoročné 70. výročie podpísania Ženevských dohôd na ochranu obetí vojen. Ďalej hovoril o úlohe pastoračných pracovníkov v situácii vojny:

„Služobníci Krista vo vojenskom prostredí sú tiež prvými služobníkmi človeka a jeho základných práv. Myslím na tých z vás, ktorí stojíte po boku vojakom v situáciách medzinárodného konfliktu, povolaní otvárať ich svedomie pre tú univerzálnu lásku, ktorá zbližuje ľudí bez ohľadu na rasu, národnosť, kultúru či náboženstvo toho druhého.“

Príprava príslušníkov armády na zvládnutie takýchto situácií však musí začínať už oveľa skôr, pokračoval Svätý Otec:

„Avšak ešte prv je tu práca prevencie, ktorá je prácou výchovnou, dopĺňajúcou sa s výchovou v rodinách a kresťanských komunitách. Ide o formovanie osobností otvorených priateľstvu, porozumeniu, tolerancii, dobrote, úcte ku všetkým, aby mladý človek bol pozorným k poznávaniu kultúrneho dedičstva národov, angažovaným za univerzálne občianstvo, v prospech rastu veľkej ľudskej rodiny.

Druhý vatikánsky koncil nazýva vojakov „služobníkmi bezpečnosti a slobody národov“ (Pastorálna konštitúcia Gaudium et spes, 79): vy ste uprostred nich, aby tieto slová, ktoré vojna znevažuje a potiera, mohli byť realitou, aby mohli dať zmysel života toľkým mladým i menej mladým, ktorí ako vojaci sa nechcú nechať okradnúť o ľudské a kresťanské hodnoty.“

Na záver pápež František zveril všetkých vojenských ordinárov a kaplánov do rúk Panny Márie, Matky Milosrdenstva a srdečne im požehnal. Na podujatí, ktoré organizovalo Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj v spolupráci s kongregáciami pre biskupov a pre evanjelizáciu národov Slovensko zastupoval ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Mons. František Rábek.

31 októbra 2019, 16:57