Hľadaj

1565869018165.jpg

Anjel Pána s pápežom Františkom na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

Panna Mária nás pozýva zdvihnúť zrak od malicherností k veľkým veciam, zdôraznil Svätý Otec František pri poludňajšom stretnutí s veriacimi na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie vo štvrtok 15. augusta. Po modlitbe Anjel Pána sa modlil za trpiacich záplavami v Južnej Ázii a požehnal ružence pre tisíce sýrskych rodín, ktoré vojna pripravila o niektorého z najbližších. Pápež pozdravil aj mariánskych pútnikov v Čenstochovej.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

„Máriina cesta do neba sa začala tým „áno“, vysloveným v Nazarete. Každé „áno“ Bohu je krokom do neba, k večnému životu.  Pretože Pán nás chce mať všetkých pri sebe, vo svojom dome!“ Toto je sviatočný odkaz pápeža Františka cez sociálnu sieť vo štvrtok 15. augusta na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. V tento deň sa Svätý Otec aj osobne prihovoril z okna Apoštolského paláca veriacim zhromaždeným na poludňajšiu mariánsku modlitbu na námestí pred Vatikánskou bazilikou.

Príhovor pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V Evanjeliu na dnešný deň, na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, sa svätá Panna Mária modlí týmito slovami: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi.“ (Lk 1,46-47) Pozrime sa bližšie na slovesá v tejto modlitbe: velebíjasá. Sú to dve slovesá: „velebiť“ a „jasať“.  Niekto jasá, keď sa udeje niečo tak krásne, že mu nestačí sa radovať vo vnútri, v duši, ale chce túto radosť vyjadriť celým svojím telom: preto jasá. Máriiným dôvodom k jasaniu je Boh. Možno sme už aj my jasali kvôli Pánovi: zvykneme jasať kvôli dosiahnutému výsledku, kvôli dobrej správe; no dnes nás Mária učí jasať v Bohu. Prečo? Lebo on, Boh, robí „veľké veci“ (porov. v. 49).

Na tieto veľké veci naráža druhé sloveso: velebiť. „Velebí moja duša...“ 

Velebiť totiž znamená ospevovať nejakú skutočnosť z dôvodu, že je veľká, že je krásna... Mária ospevuje veľkosť Pána, chváli ho, lebo on je skutočne veľký. V živote je dôležité hľadať veľké veci, inak sa stratíme za množstvom malostí. Mária nám ukazuje, že ak chceme, aby bol náš život šťastný, na prvom mieste musí byť Boh, pretože iba on je veľký. Koľkokrát však naopak žijeme tak, že sa ženieme za vecami, čo málo zavážia: predsudky, nevraživosť, rivalita, závisť, klamné predstavy, materiálny prepych... Koľko malicherností je v živote! To vieme. Mária dnes pozýva zdvihnúť zrak k „veľkým veciam“, ktoré Pán urobil práve v nej. I v nás, v každom z nás, Pán robí veľké veci. Treba ich rozpoznať a jasať, velebiť Boha za tieto veľké veci.

To, čo dnes slávime, sú tieto „veľké veci“. Mária je vzatá do neba: maličká a pokorná, prijíma ako prvá tú najvyššiu slávu. Ona, ktorá je ľudskou bytosťou, jednou z nás, prichádza do večnosti s dušou i telom. A tam na nás čaká, tak ako matka vyčkáva deti, kým sa vrátia domov. Boží ľud si ju preto uctieva ako „Bránu nebeskú“. My sme na ceste, pútnici smerujúci domov, tam hore. Dnes sa pozeráme na Máriu a vidíme ten cieľ. Vidíme ako bolo jedno stvorenie vzaté do slávy vzkrieseného Ježiša Krista, a týmto stvorením nemohol byť nik iný než ona, Matka Vykupiteľa. Vidíme, že v raji je spolu s Kristom, novým Adamom, aj ona, Mária, nová Eva, a toto nám dáva posilu a nádej v našom putovaním tu dole.

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je výzvou pre nás všetkých, zvlášť tých, ktorí sú sužovaní pochybnosťami a smútkami, a žijú s pohľadom sklopeným dolu, nedokážu zdvihnúť zrak. Pozerajme hore, nebo je otvorené; nevyvoláva strach, už nie je viac ďaleko, lebo na prahu neba stojí matka, ktorá na nás čaká. Je to naša matka. Ľúbi nás, usmieva sa na nás a starostlivo nám prichádza na pomoc. Ako každá matka, aj ona chce svojim deťom len to najlepšie a hovorí nám: „Ste vzácni v Božích očiach; neboli ste stvorení pre malé uspokojenia sveta, ale pre veľké radosti neba“. Áno, pretože Boh je radosť, nie nuda. Boh je radosť. Nechajme sa vziať za ruku Pannou Máriou. Zakaždým, keď vezmeme do rúk ruženec a modlíme sa k nej, robíme krok napred k veľkému cieľu života.

Dajme sa pritiahnuť pravou krásou, nenechajme sa vyciciavať malichernosťami života, ale zvoľme si veľkosť neba. Svätá Panna Mária, Brána nebeská, nech nám pomáha hľadieť každý deň s dôverou a radosťou tam, kde je náš pravý domov, kde je ona, ktorá nás ako matka očakáva.

Solidarita s Južnou Áziou

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána zakončenej prosbou za zosnulých a apoštolským požehnaním pápež František pripojil osobitné modlitbové úmysly za trpiacich v Južnej Ázii:

„Drahí bratia a sestry, vyjadrujem svoju blízkosť obyvateľstvu viacerých krajín Južnej Ázie, tvrdo zasiahnutým monzúnovými dažďami. Modlím sa za obete a za evakuovaných, za všetky rodiny bez strechy nad hlavou. Nech Pán dá silu im i všetkým, ktorí im pomáhajú.“

Pozdrav pútnikom v Čenstochovej

Svätý Otec pozdravil z okna Apoštolského paláca väčšie skupiny, misionárske a laické združenia zo Španielska, z Venezuely a Talianska. Osobitne na diaľku pozdravil aj mariánskych pútnikov v Čenstochovej:

„Dnes je v Čenstochovej, v Poľsku, zhromaždených množstvo pútnikov, aby slávili Nanebovzatie Panny Márie a pripomenuli si storočnicu znovunadviazania diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Poľskom. Zasielam svoj pozdrav všetkým, ktorí sú zjednotení pri nohách Čiernej Madony a povzbudzujem ich modliť sa za celú Cirkev. A zdravím aj tých Poliakov, ktorí sú tu!“

Požehnanie ružencov pre sýrske rodiny

Na záver poludňajšieho stretnutia si Svätý Otec nechal osobitnú modlitbu za trpiacich v Sýrii, ktorým je v rámci novej dobročinnej kampane adresovaná pomoc Pápežskej nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi. Ako symbol duchovného spojenia pre nich požehnal 6000 ružencov a spolu s prítomnými na námestí sa pomodlil osobitne za rodiny, ktoré v dôsledku vojny stratili niektorého zo svojich členov.

Počas modlitby Svätého Otca sprevádzal po jeho boku predstaviteľ spomenutej pápežskej nadácie, známej pod nemeckým názvom ako Kirche in Not alebo pod anglickým názvom Aid to the Churh in Need (ACN). Prítomných na námestí i všetkých spojených cez priamy prenos Svätý Otec vyzval k modlitbe jedného Zdravasu za bratov a sestry v Sýrii. Zmysel svojho gesta Svätý Otec vysvetlil týmito slovami:

„Teraz vás prosím, aby ste sprevádzali modlitbou tento úkon: požehnám veľký počet ružencov, určených pre sýrskych bratov a sestry. Z iniciatívy asociácie „Pomoc trpiacej Cirkvi“ bolo zhotovených okolo šesťtisíc ružencov, vyrobili ich sestry karmelitánky v Betleheme. Dnes, na tento veľký sviatok Panny Márie ich požehnám, a potom budú rozdelené katolíckym komunitám v Sýrii ako znak mojej blízkosti, osobitne pre rodiny, ktoré niekoho stratili príčinou vojny. Modlitba konaná s vierou je mocná! Naďalej sa modlime ruženec za pokoj na Blízkom východe a na celom svete.“

Po spoločnej modlitbe „Zdravas, Mária“ Svätý Otec požehnal spomenuté ružence. Ako informovala Nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, 6000 ružencov požehnaných Svätým Otcom bude 15. septembra, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, rozdaných „sýrskym kresťanom akejkoľvek denominácie, ktorých rodinní príslušníci boli unesení alebo zabití počas vojny“. Ide o súčasť modlitbovej kampane „Uteš môj ľud“, šírenej zo strany ACN spolu s katolíckymi a pravoslávnymi cirkvami Sýrie.

Delegáciu, ktorá dnes priniesla Svätému Otcovi ružence na požehnanie, viedol medzinárodný výkonný prezident ACN Thomas Heine-Geldern, za účasti predstaviteľov niektorých národných pobočiek ACN z krajín Európy, vrátane Alessandra Montedura z ACN Taliansko.

Ako vysvetľuje nadácia vo svojej tlačovej správe, ružence vyrobené kresťanskými remeselníkmi v Betleheme a v Damasku sa budú rozdeľovať ľuďom v sýrskych farnostiach pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra. Pri svätých omšiach a rozličných procesiách sa veriaci budú modliť za zabitých a za ich rodiny. Počas vojnového konfliktu okolo 2000 kresťanských rodín prišlo o niekoho z najbližších. Únosy člena rodiny postihli 800 kresťanských rodín.

Spolu s ružencami rodiny dostanú aj Biblie v arabskom jazyku darované nadáciou ACN a kríže z olivového dreva zo Svätej zeme darované Pravoslávnou cirkvou. V ten deň sa Svätý Otec opäť priamo zúčastní na tejto iniciatíve, keď požehná ikonu „Bolestnej Panny Márie, Utešiteľky Sýrčanov“, venovanú Pravoslávnou cirkvou.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb, mk-

15 augusta 2019, 20:52