തിരയുക

വിശുദ്ധ മദർ തെരേസ, ഉപവിയുടെ പര്യായം. വിശുദ്ധ മദർ തെരേസ, ഉപവിയുടെ പര്യായം. 

അന്താരാഷ്ട്ര ജീവകാരുണ്യ ദിനം, സെപ്റ്റമ്പർ 5!

അനാഥരെ സനാഥരാക്കുകയും രോഗികൾക്കും നിർദ്ധനർക്കും അത്താണിയായിത്തീരുകയും ചെയ്ത അഗതികളുടെ അമ്മ, കൽക്കട്ടയിലെ വിശുദ്ധ മദർതെരേസയുടെ ചരമ ദിനം ലോക ഉപവിദിനമായി ആചരിക്കുന്നു.

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

അനുവർഷം സെപ്റ്റമ്പർ 5-ന് അന്താരാഷ്ട്ര ജീവകാരുണ്യ ദിനം ആചരിക്കുന്നു.

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ ലോകദിനാചരണം.

പാവങ്ങളുടെ അമ്മയായ കൽക്കട്ടയിലെ വിശുദ്ധ മദർ തെരേസയുടെ ചരമദിനമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ഈ ദിനാചരണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

1997 സെപ്റ്റമ്പർ 5-നാണ് വിശുദ്ധ മദർ തെരേസ മരണമടഞ്ഞത്.

ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ പൊതുസഭ 2012-ലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഉപവി ദിനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഉപവിപ്രവർത്തനം ഭിന്നമതസംസ്കാരങ്ങളിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണവും അതുപോലെ തന്നെ ഐക്യദാർഢ്യവും പരസ്പരധാരണയും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകമാണെന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഈ ദിനാചരണത്തിന് അംഗരാഷ്ട്രങ്ങളെയും ദേശീയഅന്തർദ്ദേശീയ സംഘനകളെയും  സമൂഹങ്ങളെയും ആഹ്വാനം ചെയ്തത്.

വായനക്കാർക്ക് നന്ദി. സമകാലികസംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്‌ത്‌ വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് വാർത്താക്കുറിപ്പിന്റെ സൗജന്യവരിക്കാരാകുക:

04 September 2021, 12:26