തിരയുക

പരിശുദ്ധസിംഹാസനത്തിൻറെ ദിനപ്പത്രമായ ലൊസ്സെർവത്തോരെ റൊമാനൊയുടെ (L’Osservatore Romano) പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലുള്ള പതിപ്പുകൾ പരിശുദ്ധസിംഹാസനത്തിൻറെ ദിനപ്പത്രമായ ലൊസ്സെർവത്തോരെ റൊമാനൊയുടെ (L’Osservatore Romano) പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലുള്ള പതിപ്പുകൾ 

സാർവ്വത്രികസഭാ വാർത്തകളുമായെത്തുന്ന "ലൊസ്സെർവത്തോരെ റൊമാനൊ"!

ലൊസ്സെർവത്തോരെ റൊമാനൊയുടെ ജർമ്മൻ ഭാഷാ വാരപ്പതിപ്പിൻറെ അമ്പതാം വാർഷികം- പാപ്പായുടെ ആശംസാ സന്ദേശം.

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

സാർവ്വത്രിക സഭയെ കൂടുതൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പ്രാദേശിക സഭയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധസിംഹാസനത്തിൻറെ ദിനപ്പത്രമായ ലൊസ്സെർവത്തോരെ റൊമാനൊയുടെ (L’Osservatore Romano) പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലുള്ള ആഴ്ചപ്പതിപ്പെന്ന് മാർപ്പാപ്പാ.

ലൊസ്സെർവത്തോരെ റൊമാനൊയുടെ ജർമ്മൻ ഭാഷാ വാരപ്പതിപ്പിൻറെ അമ്പതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രസ്തുത ഭാഷയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച (08/10/21) നല്കിയ ആശംസാസന്ദേശത്തിലാണ് ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായുടെ ഈ പ്രസ്താവനയുള്ളത്.

ഈ സുവർണ്ണ ജൂബിലി ആനന്ദപ്രദായകമാണെന്ന് അറിയിക്കുന്ന പാപ്പാ ജർമ്മൻഭാഷാ പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും അനുവാചകർക്കും തൻറെ പ്രാർത്ഥനാസഹായം ഉറപ്പു നല്കുന്നു.

അരനൂറ്റാണ്ടായി ഈ ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, റോമിലും സാർവ്വത്രികസഭയിലും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി വായനക്കാരെ ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പത്രോസിൻറെ പിൻഗാമിയുടെ വാക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിവയ്ക്കുകയും വൈവിധ്യസമ്പന്നതയാർന്ന സാംസ്കാരിക സംഭാവനയേകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പാപ്പാ അനുസ്മരിക്കുന്നു.

വായനക്കാർക്ക് നന്ദി. സമകാലികസംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്‌ത്‌ വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് വാർത്താക്കുറിപ്പിന്റെ സൗജന്യവരിക്കാരാകുക:

08 October 2021, 17:17