തിരയുക

ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായും പോർച്ചുഗലിൻറെ പ്രസിഡൻറ് മർസേലൊ റെബേലൊ ജെ സൂസായും (Marcelo Rebelo de Sousa) വത്തിക്കാനിൽ കൂടിക്കാഴ്ചാവേളയിൽ 12/03/2021 ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായും പോർച്ചുഗലിൻറെ പ്രസിഡൻറ് മർസേലൊ റെബേലൊ ജെ സൂസായും (Marcelo Rebelo de Sousa) വത്തിക്കാനിൽ കൂടിക്കാഴ്ചാവേളയിൽ 12/03/2021 

പോർച്ചുഗലിൻറെ പ്രസിഡൻറ് വത്തിക്കാനിൽ!

പരിശുദ്ധസിംഹാസനവും പോർച്ചുഗലും തമ്മിലുള്ള നല്ല ബന്ധങ്ങളിലും സഭ അന്നാടിനേകുന്ന സംഭാവനകളിലും പ്രസിഡൻറ് മർസേലൊ റെബേലൊ ജെ സൂസ സന്തുഷ്ടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

പോർച്ചുഗലിൻറെ പ്രസിഡൻറ് മർസേലൊ റെബേലൊ ജെ സൂസായെ (Marcelo Rebelo de Sousa) ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പാ വത്തിക്കാനിൽ സ്വീകരിച്ചു.

വെള്ളിയാഴ്ച (12/03/2021) ആയിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ച.

പരിശുദ്ധസിംഹാസനവും പോർച്ചുഗലും തമ്മിലുള്ള നല്ല ബന്ധങ്ങളിലും സഭ അന്നാടിനേകുന്ന സംഭാവനകളിലും, വിശിഷ്യ, ഇപ്പോൾ സംജാതമായിരിക്കുന്ന  ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ജീവൻറെ സംരക്ഷണത്തിനും സമാധാനപരമായ സാമൂഹ്യസഹജീവനത്തിനേകുന്ന സംഭാവനകളിലും തനിക്കുള്ള സംതൃപ്തി ഈ കൂടിക്കാഴ്ചാവേളയിൽ പ്രസിഡൻറ് മർസേലൊ റെബേലൊ ജെ സൂസാ പാപ്പായെ അറിയിച്ചു. 

കോവിദ് 19 മഹാമാരിയുളവാക്കിയിരിക്കുന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥയെ അതിജീവിക്കൽ, സമാധാനസംസ്ഥാപനയത്നം തുടങ്ങിയ ദേശീയ-അന്തർദ്ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളും പാപ്പായും പ്രസിഡൻറും ചർച്ചചെയ്തു.

പാപ്പായുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചാനന്തരം അദ്ദേഹം വത്തിക്കാൻ സംസ്ഥാന കാര്യദർശി കർദ്ദിനാൾ പീയെത്രൊ പരോളിനും വത്തിക്കാൻറെ വിദേശകാര്യാലയത്തിൻറെ കാര്യദർശി ആർച്ചുബിഷപ്പ് പോൾ റിച്ചാർഡ് ഗാല്ലഗെറുമായും സംഭാഷണം നടത്തി.

പരിശുദ്ധസിംഹാസനത്തിൻറെ വാർത്താവിതരണ കാര്യാലയം, പ്രസ്സ് ഓഫീസ് ആണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നല്കിയത്.

 

12 March 2021, 14:06