തിരയുക

പൊതുകൂടിക്കാഴ്ചാ വേദിയില്‍... പൊതുകൂടിക്കാഴ്ചാ വേദിയില്‍... 

സഹോദര സ്നേഹം മനുഷ്യത്വത്തിന്‍റെ മാനദണ്ഡം

ജനുവരി 13, ബുധനാഴ്ച പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് കണ്ണിചേര്‍ത്ത ട്വിറ്റര്‍ സന്ദേശം :

“സഹോദര സ്നേഹത്തിന്‍റെ ചൈതന്യത്തില്‍ ഏറ്റവും ദുര്‍ബലരെയും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെയും ഫലപ്രദമായി പരിപാലിക്കുന്നതിന് ആനുപാതീകമാണ് സമൂഹത്തിന്‍റെ ഉല്‍കൃഷ്ടതയും മനുഷ്യത്വവും.”

വിവിധ ഭാഷകളില്‍ പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് ഈ സന്ദേശം സമൂഹ്യശ്രൃംഖലയില്‍ പങ്കുവച്ചു.

A society is all the more human to the degree that it cares effectively for its most frail and suffering members, in a spirit of fraternal love.

translation : fr william nellikal 
 

13 January 2021, 15:15