തിരയുക

ചൈനയും വത്തിക്കാനും! ചൈനയും വത്തിക്കാനും! 

പരിശുദ്ധസിംഹാസനവും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി!

പരിശുദ്ധസിംഹാസനവും ചൈനയും താല്ക്കാലിക ധാരണ നവീകരിച്ചു.

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

പരിശുദ്ധസിംഹാസനവും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള താല്ക്കാലിക ഉടമ്പടി രണ്ടു വർഷത്തേക്കു കൂടി പുതുക്കിയിരിക്കുന്നു.

വ്യാഴാഴ്ച (22/10/20) ആണ് പരിശുദ്ധസിംഹാസനം ഇതു വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

കത്തോലിക്കാ മെത്രാന്മാരുടെ നിയമനത്തെ അധികരിച്ച് പരിശുദ്ധസിംഹാസനവും ചൈനയും അന്നാടിൻറെ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്ജിംഗിൽ വച്ച് 2018 സെപ്റ്റമ്പർ 22-ന് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചതും അക്കൊല്ലം തന്നെ ഒക്ടോബർ 22-ന് പ്രാബല്യത്തിലായതുമായ ഉടമ്പടിയാണ് 2 വർഷത്തെ കാലാവധി പൂർത്തിയായതോടെ പുതുക്കിയത്

 

23 October 2020, 14:05