തിരയുക

 കർദ്ദിനാൾ പീറ്റർ കൊദ്വൊ അപ്പിയ ടർക്സൺ, സമഗ്ര മാനവ വികസനത്തിനായുള്ള വത്തിക്കാൻ വിഭാഗത്തിൻറെ തലവൻ കർദ്ദിനാൾ പീറ്റർ കൊദ്വൊ അപ്പിയ ടർക്സൺ, സമഗ്ര മാനവ വികസനത്തിനായുള്ള വത്തിക്കാൻ വിഭാഗത്തിൻറെ തലവൻ 

"വത്തിക്കാൻ കോവിദ് 19 സമിതി"

ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ നഷ്ടമാക്കാനല്ല, പ്രത്യുത, പ്രത്യാശ പുലർത്താനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് മഹാമാരിയുളവാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ കാണുന്നതെന്ന് കർദ്ദിനാൾ ടർക്സൺ

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

ഇന്ന് ലോകത്തെ അലട്ടുന്ന മഹാമാരിയുടെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിന് “വത്തിക്കാൻ കോവിദ് 19 സമിതി” പഞ്ച കർമ്മസംഘങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്ന് സമഗ്ര മാനവ വികസനത്തിനായുള്ള വത്തിക്കാൻ വിഭാഗത്തിൻറെ തലവൻ കർദ്ദിനാൾ പീറ്റർ കൊദ്വൊ അപ്പിയ ടർക്സൺ.

കോവിദ് 19 മൂലമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യ-ജൈവ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്നതിനുള്ള സഭയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അധികരിച്ച് ശനിയാഴ്ച (16/05/20) പരിശുദ്ധസിംഹാസനത്തിൻറെ പ്രസ്സ് ഓഫീസ് ദൃശ്യമാദ്ധ്യമത്തിലൂടെ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ നഷ്ടമാക്കാനല്ല പ്രത്യുത പ്രത്യാശ പുലർത്താനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് മഹാമാരിയുളവാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ കാണുന്നതെന്ന് കർദ്ദിനാൾ ടർക്സൺ പറഞ്ഞു.

ഭാവിക്കായി ഒരുങ്ങാനല്ല ഭാവി ഒരുക്കാനാണ് ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പാ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.  

 

വായനക്കാർക്ക് നന്ദി. സമകാലികസംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്‌ത്‌ വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് വാർത്താക്കുറിപ്പിന്റെ സൗജന്യവരിക്കാരാകുക:

16 May 2020, 15:13