തിരയുക

ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പാ ഒരു ഇടയസന്ദർശന വേളയിൽ (ഫയൽ ചിത്രം) ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പാ ഒരു ഇടയസന്ദർശന വേളയിൽ (ഫയൽ ചിത്രം) 

പാപ്പായുടെ സൈപ്രസ്-ഗ്രീസ് സന്ദർശനങ്ങൾ ഡിസംബർ 2-6 വരെ !

സൈപ്രസിൽ നിക്കൊസീയയും ഗ്രീസിൽ ഏതൻസും ലെസ്വോസ് ദ്വീപുമായിരിക്കും സന്ദർശന വേദികൾ.

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായുടെ അടുത്ത വിദേശഅജപാലന സന്ദർശന വേദികൾ സൈപ്രസ്, ഗ്രീസ്  എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ.

ഡിസമ്പർ 2-6 വരെയായിരിക്കും പാപ്പായുടെ ഈ ഇടയന്ദർശനം.

രണ്ടാം തീയതി സൈപ്രസ്സിൽ എത്തുന്ന പാപ്പാ നിക്കൊസീയ സന്ദർശിച്ചതിനു ശേഷം നാലാം തീയതി ഗ്രീസിലേക്കു പോകും. ആറാം തീയിതിവരെ ഗ്രീസിൽ ചിലവിടുന്ന പാപ്പാ അവിടെ ഏതൻസും ലെസ്വോസ് ദ്വീപുമായിരിക്കും സന്ദർശിക്കുക.

പൗരാധികാരികളുടെയും പ്രാദേശിക സഭാധികാരികളുടെയും ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാണ് പാപ്പാ ഈ നാടുകളിൽ എത്തുക.

പരിശുദ്ധസിംഹാസനത്തിൻറെ വാർത്താവിതരണകാര്യാലയത്തിൻറെ, അഥവാ, പ്രസ്സ് ഓഫീസിൻറെ മേധാവി മത്തേയൊ ബ്രൂണി ആണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നല്കിയത്.

 

 

വായനക്കാർക്ക് നന്ദി. സമകാലികസംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്‌ത്‌ വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് വാർത്താക്കുറിപ്പിന്റെ സൗജന്യവരിക്കാരാകുക:

05 November 2021, 15:34