തിരയുക

ഒരു കഞ്ഞിൻറെ തലോടൽ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പാ ഒരു കഞ്ഞിൻറെ തലോടൽ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പാ  

കാനഡസന്ദർശന ക്ഷണത്തിന് പാപ്പായുടെ പച്ചക്കൊടി!

കാനഡയിൽ ഇടയസന്ദർശനം നടത്തണമെന്ന പ്രാദേശിക കത്തോലിക്കാമെത്രാന്മാരുടെ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസീസ് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചത്.

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

കാനഡ സന്ദർശിക്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധത പാപ്പാ വെളിപ്പെടുത്തി.

സന്ദർശനത്തീയതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധസിംഹാസനത്തിൻറെ ബുധനാഴ്ചത്തെ (27/10/21) പത്രക്കുറിപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

നാളുകളായി കാനഡയിൽ, അജപാലനപ്രക്രിയയും തദ്ദേശീയ ജനതയുമായുള്ള അനുരഞ്ജന പ്രക്രിയയും നടന്നുവരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലവും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുകൂടി അന്നാട്ടിൽ ഇടയസന്ദർശനം നടത്തണമെന്ന പ്രാദേശിക  കത്തോലിക്കാമെത്രാന്മാരുടെ ക്ഷണം അനുഭാവപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പാ തൻറെ ഈ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചത്.

വായനക്കാർക്ക് നന്ദി. സമകാലികസംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്‌ത്‌ വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് വാർത്താക്കുറിപ്പിന്റെ സൗജന്യവരിക്കാരാകുക:

29 October 2021, 13:31