തിരയുക

പൊതുകൂടിക്കാഴ്ചാവേദി... 05-05-021. പൊതുകൂടിക്കാഴ്ചാവേദി... 05-05-021. 

സ്നേഹമുള്ള ധ്യാനം ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രാർത്ഥനയെന്ന്...

മെയ് 5, ബുധനാഴ്ച പാപ്പാ ഫ്രാൻസിസ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച സന്ദേശം :

“ഏറ്റവും ഹൃദയംഗമമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാരൂപമായ സ്നേഹപൂർവ്വമുള്ള ധ്യാനത്തിന് അധികം വാക്കുകൾ ആവശ്യമില്ല. ഒരു നോട്ടം മതിയാകും. അപരിമേയവും വിശ്വസ്തവുമായ ഒരു സ്നേഹത്താൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അതിൽനിന്നും വേർപെടുത്താൻ ഒന്നിനും കഴിയുകയില്ലെന്ന ബോധ്യം മാത്രം മതി.” #പൊതുകൂടിക്കാഴ്ച

ഇംഗ്ലിഷ് ഉൾപ്പെടെ 9 ഭാഷകളിൽ പാപ്പാ ഫ്രാൻസിസ് ഈ സന്ദേശം കണ്ണിചേർത്തു.

Loving contemplation, typical of the most intimate #prayer, does not need many words. A gaze is enough. It is enough to be convinced that our life is surrounded by an immense and faithful love that nothing can ever separate us from. #GeneralAudience

translation : fr william nellikal 
 

05 May 2021, 14:36