തിരയുക

ഉദയത്തിന്‍റെ പൊന്നൊളി... ഉദയത്തിന്‍റെ പൊന്നൊളി... 

സ്നേഹത്തിന്‍റെ ഉത്സവവും വിശ്വാസത്തിന്‍റെ മഹോത്സവവും

ഏപ്രിൽ 8, വ്യാഴാഴ്ച പാപ്പാ ഫ്രാൻസിസ് ഈസ്റ്ററിനെക്കുറിച്ചു കണ്ണിചേർത്ത ട്വിറ്റർ സന്ദേശം :

“ഉയിർപ്പ് രക്ഷയുടെയും ദൈവസ്നേഹത്തിന്‍റെയും ഉത്സവമാണെങ്കിൽ അത് വിശ്വാസത്തിന്‍റെ മഹോത്സവമാണ്.” #ഈസ്റ്റർ

Easter is the most important feast of our faith because it is the feast of our salvation, the feast of God's love for us. #Easter
 

08 April 2021, 16:04